Edsala Samhällighetsförening
Meny

Ordförande har ordet

Ny på jobbet

2021-07-01
Som nyvald ordförande för Edsala Samfällighet vill jag börja med att tacka för förtroendet att axla det uppdrag som Bo Hagelqvist innehaft under ett helt decennium. Det var med lite skräckblandad förtjusning som jag inledde vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen, söndagen den 20 juni. Vi hälsade våra två nya ledamöter Madeleine Andéhring och Hillevie Jernberg välkomna och hade sedan det konstituerande mötet där posterna vice ordförande, kassör och sekreterare beslutades. Till ny sekreterare utsågs Madeleine Andéhring, vilket vi i styrelsen är mycket glada för. Kerstin Bergström Andersson fortsätter det så viktiga jobbet som kassör och Lars Adolfsson är även fortsättningsvis vår vice ordförande. Vi hade också ett ordinarie styrelsemöte direkt efter det konstituerande mötet, följt av en lite lättsammare avslutning och avtackning av Bo Hagelqvist och Sören Selberg som båda lämnar styrelsen efter många år. Varmt tack till dem från oss alla!! Nu tar vi lite sommarledigt från styrelsemöten men verksamheterna fortsätter med de av årsmötet valda tillsynsmännen som ansvariga. Vi önskar alla medlemmar en fin sommar med sol, bad och sköna dagar på vårt vackra Edsala!

Ninni Luthin-Kärling

26 maj 2021

Detta är mitt sista brev som ordförande till er medlemmar.
Vid årets kommande stämma kommer en ny ordförande att väljas.
I vintras när det allt tydligare stod klart att VA-installationen åter var försenad funderade jag på hur länge det skulle dröja innan den så småningom skulle vara klar, förmodligen inte före 2025. Alternativet för mig att bli kvar i två år och kanske lämna mitt under pågående arbeten kändes inte OK.
Jag är ju inte purung och att bli kvar i fyra år till 2025 kändes långt bort. Bestämde mig då för att en ny ordförande och en förnyad styrelse innan
VA-installationen börjar, var ett bättre alternativ.

Jag började mitt engagemang i styrelsen som suppleant. Valdes därefter till vice ordförande och två år senare tog jag på mig rollen som ordförande.
Det har sen dess gått 10 år under vilka jag parallellt också varit tillsynsman eller i övrigt varit engagerad i flera delar av områdets skötsel.

Det har varit stimulerande år, helt artskilt från mitt tidigare yrkesliv.
Det första jag engagerade mig i redan 2008 var föreningens mycket
eftersatta bryggor. Att bygga småbåtshamn har jag varit med om på västkusten. Hamnen är den uppgift jag fortsättningsvis vill behålla.
Gallra skog och sly på allmänningarna och sköta vägar var nytt men
intressant o lärorikt.

Framför allt har de här aktiva åren i föreningen inneburit möten och bekantskap med många trevliga personer. Det är det mest positiva med
dessa år.

Den pågående pandemin har givetvis satt sina spår. De uppskattade städdagarna som jag under flera år organiserat har fått ersättas av mindre grupper och fått spridas ut över tid. Trots det har mycket frivilligt arbete genomförts. När pandemin är över kan de populära städdagarna återuppstå.

Det blir nu, som sagt, en ny styrelse med en ny ordförande och några nya styrelsemedlemmar.
På tillsynsmanasidan kommer det till flera nya krafter med nya initiativ.
Det borgar för en fortsatt god utveckling i Edsala. När VA-installationen så småningom är genomförd, med redan installerad fiber och kanske en utökad byggrätt kommer Edsala att bli ännu mer attraktivt.

Jag tackar för de här åren. Jag kommer säkert att drabbas av en viss abstinens men jag hyser stor tillförsikt till den nya styrelsen och önskar den lycka till.

Hälsningar
Bo Hagelqvist

2020-10-22

I mars skrev jag under rubriken Pandemin om vårens förestående städdag
Om pandemin
Min misstanke då var att pandemin skulle påverka oss under lång tid. Dessvärre har det besannats och pandemin pågår nu dessutom med en ökande spridning och den ser ut att pågå ännu ett bra tag framöver.

Vårens städdag genomfördes med små ”pandemigrupper” under fyra söndagar. Det visade sig vara ett effektivt upplägg och mycket nyttigt blev gjort. Höstens städdagar genomfördes också i omgångar. Det blev två söndagar med ett antal mycket arbetsvilliga deltagare. Även dessa dagar resulterade i goda insatser. Under den sista arbetsdagen deltog de nya tillsynsmännen för badet Efter en tidig start röjde de sly, eldade upp ris och bärgade även in flytavspärrningarna och badflotten. Övriga deltagare gjorde goda punktinsatser med bl. a annat slyröjning, städning och eldning. Deltagarna bjöds under en kort paus, på kaffe med ostfralla och lite kaffedopp.
Nackdelen med denna uppdelning av städdagarna är att den sociala gemenskapen kring korvgrillningen går förlorad. Jag hyser därför en stilla förhoppning om att pandemin kanske är under kontroll i april så att vårens städdag kan genomföras som traditionen bjuder.

Den ”utlovade” installationen av vatten och avlopp har vi väntat på under en närmast oöverskådlig tid. När den nu såg ut att komma igång har den i dagarna stoppats på grund av att en anbudsgivare hos Förvaltningsrätten överklagat Sevab;s val av entreprenör. Det jag och många med mig hoppas på är att en förlikning ska komma till stånd så att det hela inte hamnar i långbänk. Vi får vänta och se!

Till dess att VA-installationen är klar håller vi igång vårt vattenförsörjningssystem med endast de nödvändigaste insatserna. De läckage som uppstår repareras givetvis, men inte mer än så. Filtreringen och kvalitetskontrollen pågår som vanligt med schemalagda provtagningar och labbtester. Det gör vi inte avkall på.
Många undrar vad som kommer att ske om och när ledningar grävs av, såväl vatten som fiber.
När det gäller vattnet hoppas vi kunna ha en god beredskap med hjälp av våra vattentillsynsmän men också med extern hjälp. Där har vi själva kontroll. Redan nu kan jag informera om att det alltid finns dricksvatten att hämta vid pumphuset på Apelvägen. Att införskaffa en vattendunk är inte fel.
Det kan bli värre om fibern grävs av. Där kan vi själva inte göra något utan får lita på leverantörens resurser. Under pandemin har många jobbat online här och blivit ”beroende” av fibern. Kanske är en backup med ett mobilt bredband en idé.

Om nu Sevab kommer igång med grävningarna och det blir snö i vinter så kommer det att bli svårare att ploga vägarna. Vi får ha tålamod och räkna med vissa framkomlighetsproblem. VA-installationen blir en prövning för oss alla!

Ta vara på Er
Hälsningar
Ordföranden

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter