Edsala Samhällighetsförening
Meny

Fornlämning Gravfält

Information från Länsstyrelsen om GRAVFÄLTET Kärnbo 159:1

Området avser till höger om stigen ner till badet samt delar av den stig som går vidare mot Mariefred. Uppdaterad karta över gravrältet
Efter fältbesök antikvarie/ arkeolog på Länsstyrelsen Sörmland och Sören Selberg, ansvarig för gravfältet i Edsala Samfällighet i juni 2020, har nedanstående information lämnats från Länsstyrelsen.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen innehåller gravfältet ca 25 gravar.

"Till fornlämningen hör också något som kallas fornlämningsområde.
I kulturmiljölagen 2 kapitlet 2 § står att till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och är unikt för varje fornlämning. Det är Länsstyrelsen som bestämmer hur stort det är. I aktuellt fall sträcker sig fornlämningsområdet 50 meter runtom gravfältet.

I 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen (1988:950) står att det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning/fornlämningsområde. Ett tillstånd söks hos Länsstyrelsen och kan vara villkorat med krav på arkeologiska åtgärder där verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig.

Att röja/gallra träd och annan vegetation kräver däremot inget tillstånd om det inte riskerar att påtagligt skada/negativt påverka fornlämningen.

Länsstyrelsen rekommenderar att träd som står på eller i direkt anslutning till gravar inom exempelvis ett gravfält avverkas för att undvika skador på fornlämningsmiljön om de blåser/ramlar omkull. Vid avverkning är det viktigt att fälla träden så att de inte faller på andra gravar samt att de så lätt som möjligt kan transporteras bort från platsen utan att släpas på marken.

Buskage/sly tas enklast bort med röjsåg med lämplig klinga. Samma sak gäller för gräs, ormbunkar och liknande. Träd och buskar/sly som röjs ska transporteras bort från gravfältet och närliggande del av fornlämningsområdet. Stora mängder gräs, klenare kvistar och liknande kan också behöva transporteras bort om det inte kan finfördelas för snabb nedbrytning.

För gravfältet är det manuellt arbete med motorredskap som bör vara det mest effektiva arbetssättet. Hänsyn kan behöva tas för djur- och växtliv."

Edsala samfällighet sköter gravfältet och fornlämningsområdet med bidrag från Länsstyrelsen och mycket ideellt arbetet av medlemmar och tillsynsmannen. Länsstyrelsen kommer att sätta upp informationsskyltar intill gravfältet.

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB