Edsala Samhällighetsförening
Meny

Välkommen till Edsala i Mariefred

Edsala en liten pärla vid Mälaren

Välkommen till vårt vackra bostadsområde Edsala! En osas vid Mälaren, endast några kilometer från Mariefred i det vackra landskapet Södermanland. I vårt område finns en blandning av fritidsboende och permanentboende medlemmar. Vi är totalt 184 fastighetsägare. Våra gemensamma intressen tas tillvara genom en samfällighetsförening. Läs mer om detta under fliken Föreningen.
Här på föreningens hemsida vill vi sprida kännedom om vad som är på gång i vårt område. En del är föreningsintern information - endast för medlemmar men huvuddelen av informationen är tillgänglig för alla.

vatten.jpg

Inloggning till föreningsintern del av hemsidan

las.jpg Du som bor i vårt område kan enkelt skaffa dig inloggningsuppgifter genom att klicka på "Logga in" överst till höger på denna sida. Du fyller i dina uppgifter och får efter kontroll mot medlemsmatrikeln ett passord som du sedan kan använda. Ange också fastighetsbeteckning under Kommentar på slutet.

OBS När du får ditt användarnamn kommer inte å, ä eller ö att kunna användas

Aktuellt från styrelsen

Torrt på vägar och i marken

2024-05-19
Vi njuter av sol och värme men med detta följer som vanligt lite extra hänsyn från oss alla! Det är stor brandfara i skog och mark! Ännu inget uttalat eldningsförbud men var mycket försiktiga med eld och grillar i naturen. Det är dammigt på grusvägarna och vi väntar fortfarande på att få saltat. Det är utlovat till i början av vecka 21. Så snälla kör lugnt på våra vägar. Gäller även Frönäsvägen som ännu inte sopats efter vinterns underhåll. Sist men inte minst - använd vårt gemensamma vatten sparsamt och tänk på att vi är många fler här ute nu under sommarmånaderna och vattnet/trycket ska räcka till alla!

Årsmöte 2024

2024-05-14
Årsmöte i Edsala Samfällighetsförening sker lördagen den 15 juni kl 12.30 på IOGT-lokalen i Mariefred.
Kallelse med dagordning kommer att skickas ut med vanlig post. Övriga handlingar kommer att finnas på intranätet.

Kalkfest 2024

2024-05-08
Årets upplaga av KALKFEST den 12 - 13 juli vid Tegelbadet på Kalkudden med
artisterna GERD, Joshua Idehen, de clair, Adam Heldring & Johannes Räihä.
Biljetter till Kalkfesten finns på Billetto
Affisch Kalkfest 2024

VA-arbetet vecka 20 -

2024-05-09
Arbetet med VA pågår på Lingonvägen norrut mot Gnejsvägen.
Efter ett par veckors stopp i arbetet på Häggvägen har det återupptagits och kommer att pågå under tiden fram till Sorex semester. Sälgvägen och parkeringen till badet är därmed avstängd för biltrafik. Parkering för fastighetsägare finns i stora hamnen. Bommen är öppen tills vidare. Parkering finns även på Hallonvägen. Måbärsvägen norra delen är delvis återställd. Vägen har breddats för att ge plats för tillfällig parkering.
Arbetet pågår nu på Måbärsvägen södra delen, från vändplanen och går upp mot korsningen Tibastvägen.
Under vecka 20 kommer strängningsarbete pågå på Måbärsvägen. Vecka 20 påbörjas även arbetet på Olvonvägen som då stängs av helt. Sorex förbereder en tillfällig väg mellan Måbärsvägen och Ängsvägen inför avstängning för VA på Tibastvägen. Arbetet på Ängsvägen-Dammvägen är nu i slutfasen.

Vinterunderhåll av våra vägar

2023-05-14
Vinterunderhåll på Edsala-Kalkudden
Som meddelats tidigare har Roger Sjöö valt att avsluta sitt uppdrag att sköta vinterunderhållet på våra vägar.
Nu har de tre samfälligheterna tecknat ett vinteravtal med en ny lokal entreprenör - Jonbark AB som från och med kommande vinter ska sköta hela området. Avtalet finns att se på intranätet under rubriken Föreningsdokument.

Information om Skvattramsvägen

2024-05-09
Under vecka 19 stängdes den tillfälliga vägen mellan Bergsvägen och Skvattramsvägen av för trafik med motorfordon.

Enkät om dagvatten

Enkät om dagvatten till fastighetsägare på Edsala och Kalkudden
Ett häftig regn/skyfall riskerar att skada våra vägar och diken. Flertalet av grusvägarna ansluter direkt till Frönäsvägen. Många av dem med brant backe ner mot Frönäsvägen. Genom ohejdat forsande vatten riskerar den att undermineras och i värsta fall trasas sönder så att vägen blir oframkomlig. Vi har sett exempel på sådant på andra orter, bland annat i Gävle förra sommaren. Efter tisdagens (13.9) stundtals häftiga regn är frågan minst sagt aktuell! Och för den typen av skador finns inga bidrag att få eller försäkringar som täcker!
Det kan därför bli mycket kostsamt för oss.
Under våren bildade de tre samfälligheterna tillsammans en arbetsgrupp som har till uppgift
att kartlägga hur regnvatten tas om hand och därifrån kunna arbeta för att förebygga skador på vägarna, framför allt Frönäsvägen som vi alla är beroende av. Vi kommer därför inom kort att skicka ut en kort enkät till samtliga fastighetsägare på Edsala och Kalkudden som ett första steg och försöka få grepp om nuläget och kartlägga utmaningarna. Arbetsgruppen har också en dialog med SOREX om denna fråga, då det är viktigt att schakt fylls igen och vägar återställs på ett sådant sätt att regnvatten kan bromsas upp vid häftigt regn.
Arbetsgruppen består förutom de tre ordförandena av vägfogde/vägansvarig i respektive samfällighet samt en person som är sammankallande.
Enkäten skickas ut genom Vägsamfällighetens register och vi ser fram emot era svar.
Tack för er medverkan!

Sommar och hänsyn!

2024-05-09
Snart ska vi njuta av sommar, sol och värme på Edsala men det kräver också lite extra hänsyn av oss alla! Vårt dricksvatten ska orka nå ut till samtliga 184 hushåll och då krävs att vi väljer bort att vattna, åtminstone dagtid, även om det är stort behov. Pooler och liknande FÅR INTE fyllas med dricksvatten.
Brandfaran är till och från under sommaren stor i skog och mark och vi vill uppmana till att inte elda/grilla i naturen. Det är enligt ny lag inom EU helt stopp för att elda trädgårdsavfall mm. på den egna tomten.
Tidigare eldningsveckor har tagits bort och Strängnäs kommun kommer att komma med lokala direktiv för eldning utomhus.

Ny Facebookgrupp med anledning av VA!

2020-06-17
Under veckan som gått har vi lanserat en ny Facebookgrupp:
VA-projektet Edsala Kalkudden
På initiativ av- och efterfrågat från flera fastighetsägare på Edsala och Kalkudden kommer nu en helt ny Facebookgrupp att öppnas upp, med syfte att vara kanal för information, frågor och erfarenhetsutbyte i samband med VA-projektet på vårt område. Våra Facebookgrupper ”Vi som bor på…” är avsedda för helt annat utbyte och dialog än det som tagit överhand under de senaste månaderna. Initiativtagarna har genom förankring i berörda styrelser i våra samfällighetsföreningar fått mandat att skapa och administrera gruppen. I och med denna Facebooksida styrs frågor som rör VA till en separat grupp och samtidigt knyts våra två områden och våra samfälligheteter närmare varandra och underlättar informationsflöde under hela projektet fram till dess att VA är helt utbyggt. Det är som tidigare sagts SEVAB som har huvudansvaret för att kommunicera fakta och all viktig information via sin hemsida. Håll dig uppdaterad där! Frågor kan ställas till SEVAB:s kundtjänst.

Räddningstjänsten om VA-projektet

2022-05-18
Med anledning av fredagens markbrand på tomtmark och allmänningen på Skvattramsvägen har fastighetsägare hört av sig med frågor huruvida Räddningstjänsten är informerad om VA-arbetet på Edsala-Kalkudden. Vi har fått godkännande från tf. räddningschef i Strängnäs att publicera nedanstående information, som är en del av ett längre svar till en av föreningens medlemmar.
”Vi får ständigt in anmälningar om vägavstängningar, det är en blandning av planerade arbeten och oplanerade akuta arbeten. I vissa fall kan man åka runt och skapa tillträde genom andra vägar. Det är mycket sällsynt att vår räddningsinsats har störts eller försvårats av sådant hinder. Räddningstjänsten är rustad, utbildad och övad för att hantera nödsituationer på sjöar, öar och ute i skogen. Det innebär att vi genomför räddningsinsats utifrån rådande omständigheter och ett hinder skall kringgås/forceras.
Räddningstjänsten har fått information från Projektledaren på ESEM, det är inte detaljplanerat för alla delar av området, utan än mer övergripande redovisning.
Räddningstjänsten noterar att breda vägar grävs av hälften åt gången, vi noterar att det anläggs provisoriska vägar, vi uppfattar även att avstängningar skall vara så korta som möjligt.
Dylika åtgärder är rimliga och medför inte att räddningstjänsten har något att erinra.”

Ny anslagstavla på plats

2022-05-16
Då föreningens anslagstavla på Videvägen behöver ge plats för VA-arbetet har föreningen införskaffat en ny, lite mindre och modernare tavla och placerat den till vänster på parkeringen till badet. Det gör den tillgänglig för såväl bilburna som fotgängare. Den gamla tavlan, liksom orienteringskartan kommer att tas bort under denna vecka. Vi försöker hitta en tillfällig placering för kartan i närheten av nuvarande placering.

VA - aktuellt från FB

2022-05-02
Fiber Vi har samtalat med Skanova nu i kväll. De jobbar för fullt med våra avslutningar för att så många ska anslutas så snart som möjligt. Varje fastighetsägare med fiber har ett avtal med sin internetleverantör, vilken är direkt ansvarig för leverans in i huset. Det som sker i andra delar av ”ansvarskedjan” varken kan eller ska vi fastighetsägare ägna oss åt! I vissa fall är Telias/Zitius utmärkning av ledningarna undermåliga, i vissa fall är det andra faktorer som är orsak. Rättvisa skipas i en annan ansvarssfär😉 så ställ krav på den leverantör som är närmast dig!
Den tillfälliga vägen kommer att öppnas då arbetet med Skvattramsvägen påbörjas (planerat v 19) då behov av omledning av trafiken blir aktuell. Om det blir förseningar i byggstarten får vi trycka på om skrapning av tvättbrädan. Saltning sker denna vecka av berörda vägar och så snart bara möjligt på hela Edsala. Stigen mellan Hallonvägen och Måbärsvägen håller på att röjas från kvarlämnads ris efter trädfällningen. Så snart det är klart ska stigen jämnas till och bli mer framkomlig, utan djupa spår inför sommaren. Även Dansbananestigen kommer att få lite omsorg.

Fakta om problem med fiber

2022-04-25
Efter den senaste tidens flera och även långa avbrott har ordföranden i Edsala Samfällighet haft en dialog med platschefen på SOREX om situationen. För närvarande är läget, vilket vi informeratom på FB så att Skanova som är ledningsägare, väntar på material för att kunna reparera skadan.
Beräknad leverans först den 27.4
Platschefen på Sorex Daniel Tegelhammar säger att det finns flera orsaker till skadorna på fibernätet och trots att ledningarna finns utmärkta har grävningen redan orsakat skador. En försvårande omständighet är att den stora matarledningen av fibernätet går utmed Frönäsvägen där SOREX just nu jobbar med att gräva och lägga ner rör. Det gör att många fastigheter kan beröras av även en liten skada på ledningen.
Den utmärkning av fiberkabeln som ledningsägaren gjort stämmer i vissa fall inte med verkligheten och kan avvika mer än en (1) meter i sidled. Kabeln ligger också på olika djup i marken, beroende på markförhållanden och mer eller mindre oskyddat, vilket gör det mer sårbart under arbetet med VA.
Det finns också en mänsklig faktor - som alltid, men inte någon faktor som nonchalans eller bristande kunnande hos de yrkesmän som är anlitade av SOREX att gräva och schakta. De har alla stor respekt för att deras arbete påverkar vår livsmiljö och vardag. De anmäler direkt upptäck skada till Skanova som är ägare av fibernätet. Och som tidigare kommunicerats är det viktigt att alla drabbade fastighetsägare anmäler till sin internetleverantör så att Skanova har en möjlighet att se omfattningen av skadan.

Information om lilla hamnen

2022-04-16
Från och med nu är bommen låst och backen ner mot lilla hamnen arbetsområde för att anlägga pumpstation och ledningar i backen upp mot Videvägen. Det innebär att det under kommande veckor inte är möjligt att sjösätta båt med trailer i lilla hamnen, via backen från Videvägen. Information går ut separat till alla med bryggplats i lilla hamnen.
Läs informationsbrevet här
Även framkomligheten till fots kommer att vara begränsad förbi arbetsområdet. Under den tiden rekommenderar vi att välja annan promenadväg. Använd gärna stigen mellan Frönäsvägen (nedanför Odonvägen) och Erlandsviken som alternativ.

Videvägen och vägen ner mot hamnen

2022-04-10
Backen ner mot lilla hamnen är redan nu svårframkomlig på grund av begynnande arbete med att gräva- och bygga pumpstationen. Vi vill därför uppmana alla att välja en annan promenadväg. Vi får räkna med några veckors avstängning av den sträckan. Fastighetsägare på Videvägen har fått information om planerade arbeten kommande veckor. Vad gäller tillgänglighet till lilla hamnen för sjösättning av båtar med båtplats i hamnen kommer separat information.

Städdag 23 april

2022-04-09
Äntligen kan vi samlas vid en gemensam städdag! Den är planerad till lördag den 23 april med samling kl 10.00 vid badet. Arbetet kommer i huvudsak vara i områdena utmed Mälaren. Vi jobbar några timmar och avslutar dagen med gemensam korvgrillning vid badet. Mer information kommer. Arbetsinsatsen är grundande för rabatten på medlemsavgiften till ESF.
Årsmötet kommer att genomföras lördagen den 11 juni kl 13.00 på IOGT-lokalen i direkt anslutning till Vägsamfällighetens årsmöte som är kl 10.00 - 12.00.

Trafiksignaler vid Edsala gård

2022-03-31
Trafiksignalerna är inställda för ett trafiksäkert intervall så att fordon kan passera arbetsområdet med låg hastighet (10-20 km/h). Det handlar om ett par veckor ytterligare denna gång, så vi får försöka härda ut.
Observera att det första fordonet måste köra närma stativet för att sensorn på signalen ska uppfatta fordonet.

Inför VA-arbete på Videvägen

2022-03-29
SEVAB har lagt ut information på sin hemsida om kommande VA-arbeten på Videvägen samt
lagt samma information i brevlådorna på Videvägen.

Passage för oskyddade trafikanter

2022-03-25
Fotgängare och cyklister har nu en alternativ, säkrare väg förbi avstängningen vid Edsala gård. Projektledaren på SEVAB har tillsammans med familjen Andersson på Edsala gård löst frågan med en tillfällig passage över gårdsplanen. I början av nästa vecka kommer skyltar upp som anvisar oskyddade trafikanter den vägen, men redan nu kan vi börja cykla och promenera över Edsala gård. Stor uppmärksamhet krävs av såväl bilburna som oskyddade trafikanter vid passage!

Våren är här!

2022-03-25
Eldningsveckor - Under veckorna 13-15 är det tillåtet att elda trädgårdsavfall inom vårt område! Motsvarande veckor på på hösten är vecka 41-43. Övrig tid är det förbjudet att elda inom detaljplanerat område. Läs mer på Strängnäs kommuns hemsida om att elda utomhus
Hundar under uppsikt - Det är vårkänslor i naturen! Våra fåglar börjar häcka utmed stränderna och vilda däggdjur får småttingar. Därför vill vi påminna om att vi under tiden 1 mars till 20 augusti håller våra hundar under särskilt stor uppsikt. Det innebär för de flesta att hunden ska hållas i koppel. Men även om man har aldrig så god uppsikt kan en löst springande hund skrämma vilda djur och fåglar i reden. Läs mer på Naturvårdverkets hemsida

Information SEVAB

2022-03-18
Nu finns uppdaterad och mer detaljerad information om VA-projektet på SEVAB:s hemsida. De frågor från fastighetsägare, som togs upp på mötet den 8.3, besvaras till stor del. Frågor som är obesvarade och rör VA-arbetet ställs till ESF ordförande: styrelsen@edsala.com
Frågor som rör den egna förbindelsepunkten eller annat på egen tomt/fastighet ställs till SEVAB Kundservice.

Information om pågående trädfällning

2022-03-16
Styrelsen har tidigare beslutat- och informerat på FB och hemsida om, att fastighetsägare på Edsala får ta hand om träd och ris anslutning till den egna tomten/fastighetsgränsen för ”husbehov”! Detta har också förankrats och kommunicerats med arbetsledare för Naturskog (som gör trädfällning) och arbetsledaren för SOREX AB (ansvarig entreprenör för hela VA-projektet). Vi har också fått frågan från fastighetsägare om att köpa nedtaget timmer. Det kommer dock inte låta sig göras då allt timmer ska tas om hand av Mellanskog och redovisas till ESF. Vi har en anlitat en sakkunnig hjälp med detta.
ESF har också ett avtal med KSF om hur avverkar timmer och ris ska hanteras mellan föreningarna. Gå in på intranätet/ föreningsdokument/VA-projektet dokumentation och ta del av överenskommelsen mellan föreningarna. Vad gäller värdet på timmer står det i förhållande till kvalitet och hur det är hanterat.
Det som är röjt utmed vägar och stigar har haft ett värde för vår livsmiljö. Nu när det är nedfällt och vi alla står inför fullbordat faktum, med minst ett par år av betydande ingrepp och utmaningar i vårt område, anser vi att en potentiell intäkt på avverkat timmer är en relativt underordnad faktor. Styrelsen att öppet redovisa kostnader och intäkter för hantering av timmer och ris.

Förtydligande

2022-03-07
Förtydligande gällande möte med fastighetsägare den 8 mars.
Det är ESF styrelse som tagit initiativ till mötet i syfte att gemensamt diskutera fram bästa lösningar för just vårt område. SEVAB och SOREX har erfarenhet från tidigare liknande projekt men är nya i just vår kontext. Därför tror vi att det är bra att mötas och samråda, nu innan arbetet börjar på allvar. Anteckningar kommer att tas. Lösningar och svar på frågor kommer dock att i viss mån vara relaterad till den första etappen och det grannskapet. Styrelsens representanter har självklart redan haft en dialog om i stort sett samtliga frågor som lyfts upp från fastighetsägarna på FB. Och dessa frågor är också med i uppdraget och avtalet mellan SEVAB och SOREX, där det tydligt framgår var ansvaret ligger.

Samråd inför avstängning för VA

2022-03-05
Tisdag den 8 mars är några representanter för boende på Skvattramsvägen, Humlevägen och Brakvedsvägen inbjudna till ett möte med projektledaren för SEVAB, platschefen för SOREX AB och ordföranden för ESF, inför den förestående avstängningen av Skvattramsvägen. Avsikten med mötet är att lyfta och diskutera praktiska frågor om framkomlighet för boende och räddningstjänst, hantering av post, tanktömning mm. och förhoppningsvis med gemensamma krafter komma fram till bra lösningar för boende och för projektets gång.

Fakta om trädfällning och tillfälliga vägar på Edsala.

2022-02-26
Som de flesta sett/insett är det många träd, mycket sly och buskar utmed våra vägar som har fällts och kommer att fällas.
Naturskog som fäller träden är underentreprenör till SOREX och har inget annat uppdrag eller mandat än att ta de träd och buskar som är uppmärkta med färg. Den uppmärkningen av träd har som avtalat gjorts i samråd med representant för föreningen och SEVAB. Under tre dagar i början av februari gick SOREX platschef Daniel Tegelhammar, projektledaren på SEVAB Johan K Andersson och ESF ordförande Ninni Luthin-Kärling runt på hela Edsala, samtliga vägar och berörda stigar och märkte ut träd, sly och buskar inom det avtalade arbetsområdet på allmänningen (15 meter). Vi har tillsammans stegat ut arbetsområde, letat upp tomtgränser, diskuterat förbindelsepunkter och noga bedömt om träd/buskar behövt tas ner eller ej.
Märkningen: Vertikalt streck betyder att grenar hänger över arbetsområdet och att trädet måste beskäras. Ett runt märke betyder att hela trädet står innanför arbetsområdet och ska tas ner helt.
Det är enbart på allmänning fram till tomtgräns som SOREX kan ha arbetsområde och träd får fällas men ett antal träd som står på privat mark måste beskäras i syfte att inte skada värre med de maskiner som kommer att schakta. Det betyder också att arbetsområdet om ca 15 meter ser olika ut beroende på hur nära vägen de privata tomtgränserna ligger. I vissa fall blir det 7,5 meter åt båda hållen från mitten. I andra fall är arbetsområdet nästan helt och hållet på den ena sidan av vägen.
Fakta om tillfälliga vägar
Under VA-projektet är planerat att anlägga tre tillfälliga vägar. Det är stigen som förbinder Skvattramsvägen med Bergsvägen och stigen som förbinder Lingonvägen med Gnejsvägen. Arbetet med dessa vägar påbörjas vecka 9 och 11 enligt information på SEVAB:s hemsida. Den tredje tillfälliga vägen kommer att anläggas mellan Lingonvägen och Hallonvägen. Enligt bygghandlingarna ska vägarna tas bort och i möjligaste mån återställas efter projektet. Vägarna är dels till för framkomlighet för boende under projektet dels för att frakta schaktmassor från Edsala till ravinen på Kalkudden. Ravinen ska fyllas ut och där kommer enligt planerna den enda planerade permanenta vägen att anläggas, en ändring av Bergsvägens dragning.

Pågående arbete med timmer

2022-02-24
Arbetet med att flytta timmer och ris i området Videvägen och Skvattramsvägen är igång! Det innebär att skotare och andra arbetsmaskiner rör sig på Frönäsvägen och i hela området.
Vi uppmanar alla till största möjlig hänsyn i trafiken. Sänk hastigheten och var beredd på hinder och skymd sikt i vägbanorna!
SEVAB har uppdaterad information om kommande veckors ( 9-11 ) VA-arbete på sin hemsida.
Vi besvarar gärna frågor från fastighetsägare på mejl: styrelsen@edsala.com eller sms/telefon: 070-6612734 (Ninni)

Trädfällning på Edsala

2022-02-14
Som de flesta vet och sett är fällningen inför VA-projektet i full gång. Det är långt mycket mer träd, sly och ris som måste bort än vi föreställt oss och vi behöver snarast lösa frågan om uppläggningsplatser i närområdet. Det är många dåliga träd som tillsammans med allt ris ska flisas men innan det kan göras måste det ligga över sommaren. Timmer läggs tillfälligt på platser nära Frönäsvägen och andra platser där det går att lasta och lossa. Vi besvarar gärna frågor från fastighetsägare på mejl: styrelsen@edsala.com eller sms/telefon: 070-6612734 (Ninni)

Trädfällning på Edsala

2022-02-10
Fastighetsägare på Edsala är välkomna att ta nedfällda träd/björkar utmed egen tomt eller i närområdet för ”husbehov”. Det är förankrat med berörda arbetsledare för VA och trädfällning.

Märkning av träd och sly inför VA

2022-02-01
Under vecka 5 och 6 kommer SOREX med underentreprenör att markera de träd och sly som behöver röjas utmed våra vägar för kommande VA-projekt. Det sker i dialog med representanter för ESF styrelse och tillsynsmän. Arbetsområdet för VA är ca 15 meters bredd utmed grusvägarna och det är inom detta område röjningen kommer att ske, i syfte att komma fram med maskiner och schakt men också för att möjliggöra framkomlighet för oss fastighetsägare. Märkningen påbörjas på Videvägen och Skvattramsvägen med sidovägar och fortsätter sedan österut och norrut mot Kalkudden. En prick på trädet betyder att de måste fällas. Ett vertikalt streck betyder att trädet behöver beskäras, men kan stå kvar. Då tomtgränser inte alltid är utmärkta eller tydliga kan misstag begås och träd på enskild fastighet markeras felaktigt. Om det sker ber vi berörd fastighetsägare att kontakta styrelsen på epost: styrelsen@edsala.com så reder vi ut det.
Avverkningen/röjningen påbörjas så snart märkningen är helt klar.

SOREX etablering Gröna pumpen

2022-01-27
SOREX AB har nu etablerat sig vid Gröna pumpen. De har gjort ett rejält markarbete, dragit fram el och kopplat in sig på vårt dricksvatten och ställt upp byggbaracker i enlighet med beviljat bygglov. Området är inhägnat och försett med lås och larm. Vår vattenansvarig har tillgång till området då vårt pumphus står innanför stängslet. Nedtagen sly mm. som ligger kvar utanför det inhägnade området kommer SOREX att avlägsna så snart de har sina maskiner/fordon på plats. SOREX har kvitterat ut en nyckel till våra vägbommar för att kunna komma ner till den planerade pumpanläggningen i backen ner mot lilla hamnen.

God Fortsättning på 2022

Styrelse och övriga förtroendevalda i Edsala Samfällighetsförening vill önska alla medlemmar och Edsala-vänner en riktigt god fortsättning på det nya året. Vi har alla fortsatt utmaning med pandemin, trots snart två hela år med Covid! Ta hand om er, ta ansvar och visa hänsyn! Vi fortsätter med digitala styrelsemöten och om vi behöver får även kommande årsmöte ske per post.
För er som är medlemmar finns nu ett protokoll från det senaste styrelsemötet på intranätet. Där har vi också lagt en lite mer utförlig hälsning till alla medlemmar!

Kyla och Vatten

2021-12-07
En tidig och tuff kyla sätter vårt vattensystem på prov! Vattenansvarig har noterat fryskristaller i ledningarna.
Uppmaning till alla som är på området att spola då och då under dygnets alla timmar. Det gäller även kommande köldknäppar under vintern!

Olovligt ingrepp på gravfältet och fornlämningsområdet på Edsala.

2021-11-20
Innan den planerade röjningen gravfältet och fornlämningsområdet under våren, anlitades en arborist för att identifiera och märka upp ett antal små träd och buskar som skulle sparas och låta växa till sig. Dels för vikten av att bibehålla en mångfald av växter dels för området inte ska bli ett ”kalhygge”. Det blev slutligen ett 25-tal småträd av olika slag som märktes upp för att sparas. Vi fick också rådet att spara samtliga enar/enbuskar på området.
Under de senaste veckorna har tyvärr uppmärksammats att ett flertal av dessa uppmärkta träd samt ett antal enar olovligen tagits ner, trots märkning och trots att området är allmänning och inte får röras med mindre än att styrelsen/tillsynsman gett sitt godkännande. Av de märkta småträden återstår endast ett fåtal. Föreningen, tillsynsman och medlemmar har under våren ägnat mycket tid och kraft åt att rensa upp området och vi har lagt pengar på såväl arboristens arbete, som professionell hjälp att röja sly med hänsyn till dessa träd och den biologiska mångfalden. Det är tråkigt och anmärkningsvärt att någon tar sig till att göra ett sådant omdömeslöst ingrepp på föreningens mark och i vår gemensamma natur. Styrelsen vill med detta igen understryka att ingrepp på samfällighetens gemensamma mark och anläggningar inte är tillåtet och helt oacceptabelt.
Styrelsen

Styrelsemöte ESF

2021-11-10
Nästa styrelsemöte är söndagen den 12 december. Mötet sker via Zoom.
Mejla styrelsen.edsala@gmail.com eller sms till ordföranden på 070-6612734 om frågor till mötet.

VA - projektet

2021-09-13
Vi har fått besked från SEVAB angående avtal med entreprenör för VA-utbyggnaden på Edsala och Kalkudden. Ingen överklagan inkom under avtalsspärren på tio dagar så nu pågår upprättande av kontrakt med entreprenören som är SOREX. När kontraktet är helt klart kommer SEVAB att uppdatera sin hemsida med mer information. Planerad byggstart under december 2021.
Alla fastighetsägare i området kommer innan byggstart att få ett informationsbrev från SEVAB.

Aktuellt om Sotning

2021-08-07 Angående sotning!
Detta är vad som gäller för Strängnäs kommun.
https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd-och-sotning
Kommunen har avtal med ett företag - Skorstensfejarna AB https://www.skorstensfejarna.se
Under veckan har några kommunbor fått samtal från oseriösa sotare men vi ska inte anlita andra företag/sotare än ovan nämnda!

2021-07-21
Sommarvärmen fortsätter och vi vill understryka vikten av att alla använder vårt dricksvatten med förstånd och med hänsyn till varandra - annars räcker inte trycket till åt alla!

Sommar på Edsala

Aktuellt 2021-07-01
1. Vatten - Vi är många som ska nyttja "trycket" i vårt system under några varma och torra sommarmånader. Vattna helst inte alls, om du måste gör det på kvällen/natten! Tvätta även kvällstid! Fyll inte pooler, badtunnor och liknande med vårt dricksvatten. Beställ vatten via kommunen ed. som kommer med tankbil.
2. Trafiksäkerhet - Sänk hastigheten på såväl Frönäsvägen som våra grusvägar!! Glada barn, vuxna och husdjur, på väg till badet ska gå trygga! Det är också ett stort slitage på grusvägarna då hasigheten är för hög och resultatet blir "tvättbrädor"!
3. Öppen eld, grillar mm. - Som ni vet har vi särskilda eldningsveckor i vår kommun. Tre veckor under vår och höst, i övrigt får man inte elda i detaljplanerade områden vilket Edsala är! Det är dessutom stor risk för brand i våra marker nu under sommaren!

Årsmöte 2021

Nytt 2021-06-21
Årsmötet för verksamhetsåret 2020-2021 är klart och protokollet finns på intranätet under rubriken Årsmöten.
Den 20 juni samlades den nya styrelsen till ett konstituerande möte följt av ett ordinarie styrelsemöte.
Vid mötet hedrade styrelsen vår bortgångne vän Bengt-Åke "Bengan" Johansson med en stunds tystnad.
Styrelsemötet avslutades med en informell del där avgående ordförande Bo Hagelqvist samt vår mångårige styrelseledamot Sören Selberg avtackades personligen.

Inför årsmötet 2021

2021-05-24
I enlighet med styrelsens beslut den 28 februari och rådande restriktioner genomförs årsmötet även i år per post. Kallelse är nu på väg per vanlig post ut till samtliga medlemmar. Med i utskicket finns förutom kallelse och information om årsmötet en dagordning samt svarsformulär för att delta i årsmötet. Övriga handlingar - hela årsredovisningen, förslag till budget, avgifter och valberedningens förslag finns på intranätet under rubriken "årsmöten". För den som inte kan ladda ner handlingarna från intranätet finns möjlighet att få allt skickat per vanlig post eller e-post. Ett antal utskrivna ex kommer även att finnas i Vägsamfällighetens postlåda som är placerad vid ESF anslagstavla på Videvägen.

2021-05-19
Under arbetet med att röja gravfältet och då gravarna frilagts har ett antal stora huggormar visats sig på området. Vi vill därför uppmana till stor försiktighet om/när ni går på gravfältet och området intill! Håll särskilt uppsikt på barn och hundar!

Eldningsveckor - ny information

2021-04-29
Styrelsen har under den gångna veckan fått vetskap om att Strängnäs kommun ändrat tidpunkten för eldningsveckorna inom detaljplanerade områden (vilket Edsala är) från att under många år varit vecka 16-18 tidigarelagt till vecka 13-15! Beslutet togs tidigt i höstas av kommunen, men den gamla informationen om eldningsveckor har legat kvar på kommunens hemsida, vilken vi grundat vår egen information på. Att lägga eldningsveckorna tidigare är som vi ser det något bra, men informationen om detta har brustit från kommunens sida. Nu har vi detta att förhålla oss till. Det enda undantag som kommunen ger från reglerna är eldning nu på valborgsmässoafton. I övrigt är det förbjudet att elda under våren/sommaren fram till höstens eldningsveckor.

Bryggplatser 2021

2021-04-12
Till alla bryggplatsinnehavare
Båda föreningens hamnar var förra året fulltecknade. Ändå var det ett antal bryggplatser som inte utnyttjades på hela säsongen. Nu i vår har ett antal fastigheter i vårt område fått nya ägare. Flera av dem köar för bryggplats.
Har du en plats som du inte kommer att använda under kommande år, vänligen meddela tillsynsmannen.
Bo Hagelqvist
bohagelqvist@gmail.com

Ris och Ros - Detta gäller!

2021-03-17
Våren är i antågande och med den kommer vi som vanligt att röja ris och annat på våra tomter. Vad gäller då för trädgårdsavfall?
Den som inte har en brun tunna kan köra riset till Läggesta Återvinning eller beställa en brun tunna vilket är enkelt via https://www.sevab.com/privat/atervinning/produkter-och-tjanster/tradgardskarl/
Då vårt område är detaljplanerat https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/gallande-detaljplaner reglerar kommunen hur vi får elda på vårt område. Nu i vår får vi endast elda under de tre "eldningsveckorna" som infaller vecka 16-18! Se mer information på https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-09-28-eldningsveckor-i-strangnas-kommun
Det är som tidigare meddelats inte längre tillåtet att dumpa riset vid Gröna pumpen och så klart inte på våra gemensamma marker.

Upprop - vårens städdagar

2021-03-18
Föreningen är igång med en omfattande gallring av sly och småträd på badet, på gravfältet och i området västerut utefter Gripsholmsviken. På grund av pandemin kommer det inte heller i år att kunna bli någon samlad städdag som brukligt under april månad. I stället efterlyser vi medlemmar som kan ställa upp och hjälpa till under helgerna hela våren. För den som kan och vill göra en arbetsinsats/beting en vardag går det också alldeles utmärkt!
Anmäl er till tillsynsmannen
Bo Hagelqvist
bohagelqvist@gmail.com

Mobilversionen av denna webbplats

När du kollar på denna hemsida i din mobil visas endast en spalt. Därför kommer denna Meddelande-sektion att hamna allra sist, under all annan information i Välkommensektionen!

Information från styrelsen november 2020

Då vi har haft glädjen att välkomna många nya medlemmar/fastighetsägare på Edsala vill styrelsen härmed informera (-och påminna alla) om vad som gäller för röjning av sly/vegetation utanför den egna tomtgränsen. Det är naturligtvis både önskvärt och nödvändigt att vi alla hjälps åt för att hålla vårt kära Edsala så fint som möjligt, för vår egen trivsel men också för att hålla ett bra attraktionsvärde på området och våra domäner.

För varje medlem/fastighetsägare gäller att, om det finns behov av att ta bort sly, vegetation och ev. döda träd utanför den egna tomtgränsen, ska detta föregås av en kontakt med tillsynsman eller styrelsen (styrelsen.edsala@gmail.com ) så att vi är överens om vad som ska åtgärdas och i vilken omfattning. Ingen byråkrati - bara mejla och invänta svar så att vi är överens!

Vad gäller fastigheter med tomtgräns mot dike/väg är det fastighetsägarens ansvar att hålla såväl tomtgränsen som diket fritt från vegetation så att diket kan fungera för avrinning. Den klippning av våra diken som görs vår och höst når endast den del som går ut mot vägen. Därför är det nödvändigt att den halva som vetter mot tomten också rensas. Detta är således fastighetsägarens ansvar att göra. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor rörande detta eller annat som rör vår samfällighet och våra gemensamma intressen.

Styrelsen

Information om VA-utbyggnaden

2020-10-07
Styrelsen för ESF har mottagit ett mejl från projektledaren för VA-utbyggnaden:
"Efter SEVAB´s tilldelning av Entreprenör för VA arbeten i Edsala Kalkudden har annan entreprenör, som deltagit i anbudsprocessen, ansökt om överprövning angående tilldelningen hos Förvaltningsrätten.
Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid detta ärende tar idag".

Styrelsen återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Årsmöte 2020 per post

2020-10-01
Nu finns protokoll från årsmötet på föreningens intranät.

2020-09-20
Årsmötet är nu genomfört. Den 11 september var sista dag för svar. Svaren har nu enligt planen gåtts igenom av styrelserepresentanter tillsammans med rösträknare/justerare.
Det har inkommit svar från 83 medlemmar/fastighetsägare. Nu närmast kommer revisorerna att granska svaren och sammanställningen av årsmötet, därefter kommer Årsmötesprotokollet att anslås på föreningens intranät och på anslagstavlan vid Videvägen. Styrelsen hade det konstituerande mötet, samt det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet, söndag den 20 september. Nästa styrelsemöte blir den 22 november.

Sol och Bad på Edsala

2020-06-28
Vilken sommar! Och vilket härligt gemensamt bad vi har! Under våren har olika arbetslag jobbat med att iordningställa hamn och bad för säsongen. Det allra senaste är soldäcket vid badet - den gamla bryggan som nu är på land med nya friska brädor som ger ytterligare möjligheter att ligga och sola. Tack Lars och Christian för det toppenfina jobbet (i 30-graders värme!). Badbryggan vid stora hamnen är också den reparerad och användbar, främst för bad! Precis som med den lilla bryggan vid badet, den så kallade "pensionärsbryggan" är den primärt tänkt som just badbrygga, inte för att ligga/sitta och sola! Vi ber er vänligen visa hänsyn och inte lägga beslag på dessa två badbryggor. Gräsmattor och soldäcken är till er tjänst!

006.jpg

Vatten på Edsala

2020-06-19
På Edsala råder förbud att vattna gräsmattor och liknande med spridare, liksom förbud att fylla sin swimmingpool med vårt gemensamma dricksvatten! Vi vet att många är nyinflyttade och inte fått denna information tidigare. Vi är många hushåll som ska dela på tillgången/trycket i våra ledningar, så visa hänsyn till varandra! Diska, tvätta, duscha och vattna växter/rabatter med kanna på kvällen så räcker trycket åt alla för matlagning, att dricka åt människor och djur på dagen!

Eldningsförbud i hela kommunen!

2020-06-12
Det råder allmänt eldningsförbud i hela Strängnäs kommun sedan den 11 juni 2020! Det är synnerligen viktigt att vi respekterar detta förbud! En skogsbrand på vårt område skulle vara såväl förödande för vår älskade natur som hotfull för alla våra fastigheter och egendomar på området. Det är torrt i skog och mark och dessutom en period av högtryck med hård ostlig vind, förstärkt av den sjöbris som vi alltid får denna tiden på året.
Var vaksam på tecken på eld/brand och ytterligt försiktig. Informera familjemedlemmar om situationen och det ansvar vi alla har!

KÖR LUGNT på våra vägar!

Goda och efterlängtade besked från vägansvariga: Under vecka 24 kommer grusvägarna att hyvlas och saltas. Det är bra för alla boende utmed grusvägarna men faktum kvarstår..
Ta det lugnt!
Vi har gått in i högsäsong, kanske tidigare än vanligt, med många människor - stora som små utmed våra vägar på Edsala och Kalkudden. Vi vill uppmana till sänkt hastighet och mycket god uppmärksamhet!!
Det är också torrt och dammigt på grusvägarna och vi vill verkligen uppmana oss alla att köra lugnt för att minimera dammvirlvar som letar sig in i hus, bilar och även i ögonen! Det är nog med pollen och tallblomningen som just nu lägger en gull hinna över allt. Njut av försommmaren och solen i ett lugnt tempo och ta hand om er- och varandra!

Vildsvinsjakten på Edsala

Föreningen har en överenskommelse med jaktlaget att jakt på vildsvin ska ske utefter stigen från Videvägen ner till lilla båthamnen. Vildsvinen kommer ofta in den vägen från Edsala Gårds marker. Vi har på vårt område ingen annan plats där jakt med kula är säkert och där det finns ett bra kulfång.

För att varna när jakt pågår har vi därför satt upp permanenta öppningsbara skyltar med texten ”Jakt pågår passera ej”. Skyltarna öppnas av jägarna när de ska sitta pass vid stigen. Efter avslutat pass stänger och låser de skyltarna.

En skylt är fäst på bommen vid Videvägen. Den andra sitter på en stolpe i lilla båthamnen. Om man kommer med båt till lilla hamnen ska man vara uppmärksam på skylten och kontrollera att passage är möjlig.

Jägarna annonserar på FB när de ska sitta pass och anger då även område. Skriver man då, hamnen Edsala, avses stigen ner till lilla båthamnen. Jakt i närheten av stora båthamnen sker på Kalkuddens Gårds mark.
Styrelsen

Larm om råttgift i vårt närområde

En familj på Lingonvägen har två gånger fått uppsöka veterinär för sin lilla katt Pelle. Veterinären anser att katten fått i sig råttgift, vilket inte är tillåtet att använda! Någon i vårt närområde har uppenbarligen lagt ut gift istället för att använda fällor. Detta trots att det inte är tillåtet att lägga ut gift som kan djur kan komma åt.
Katten Pelle är hemma igen men under observation då hans inre organ kan ha tagit skada.
Boende på såväl Edsala som på Kalkudden vittnar om att råttgift förekommer. Det är allvarligt!

Ersättningskrav vid strömavbrott (190612)

På förekommen anledning - det har varit flera strömavbrott i vinter - vill jag beskriva tillvägagångssättet att söka ersättning för skada och extra kostnader vid ett strömavbrott. Alla seriösa företag har en ansvarsförsäkring som ska täcka företagets ersättningsskyldighet vid en orsakad skada.

Är du drabbad och har ersättningskrav ska du anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Var tydlig med vilka extra kostnader du haft, helst med uppvisat kvitto. Ditt försäkringsbolag kontaktar det berörda företagets försäkringsbolag. Om avbrottet är fastlagt och ditt krav tydligt, ska ersättning inte vara något problem.

Bo Hagelqvist, ordförande, 2019-06-12

Elavbrott - detta gäller

Information om pågående elavbrott i vårt område kan hittas på Vattenfall Eldistributions hemsida där du via denna länk till avbrottsinformation .
Där klickar du dig fram på en karta för att hitta information. Det är alternativt möjligt att via samma länk fylla i berört postnummer så får du upp informationen.

Beroende på hur långvarigt ett elavbrott är så utgår det avbrottsersättning. Inom tre månader ska den ersättning du har rätt till dras av på kommande elnätsräkningar. Det brukar fungera bra och ska ske med automatik men bör bevakas så att det verkligen sker.

Information om hur Vattenfall tillämpar dessa regler hittar du via denna länk till avbrottsersättning Exempelvis utgår för ett elavbrott som varar mellan 12 och 24 timmar ersättning om 12,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 1 000 kr. Har skador uppstått till följd av avbrottet kan du även anmäla detta och få ersättning för skadan. Här sker dock en samordning med själva avbrottsersättningen.

Informationen ovan hämtad från Vattenfall Eldistributions hemsida

Hälsar webbmaster 2018-12-06

Våra vänner bävrarna är aktiva igen. I avsaknad av lämpliga träd vid vattnet har de
hälsat på tämligen långt upp. Uppe vi stigen efter krondiket, ner mot Erlandsviken,
har de nästan gnagt av ett träd och givit sig på ytterligare två.

För att inte riskera att trädet skulle falla över stigen och kanske en människa, har vi
låtit proffs ta ner träden. Alltså även de andra som bävrarna gnagt på. Vi bjuder
bävrarna att kalasa på träden nu när de är lättåtkomliga.

Borta vid udden där picknickbordet står fanns ett antal döda träd. Aspar mest men
även en stor död tall och en björk De träden har vi också låtit fälla.

Alla träden får ligga kvar till dess det blir dags för den större gallringen uppe i
området mellan Hallonvägen och Lingonvägen. Då har vi tillgång till traktorsläp med kran. Det får därför vara lite stökigt en tid. Kanske att vi snyggar upp lite i samband med höstens städdag den 30 september.

Styrelsen Edsala 20180831

upplag.png

Brevlador_3.JPG

Liten_skyllt.JPG

vinterinftavla.JPG

Brevlador_1.JPG

stadbild2.jpg

stadbild3.jpg

stadbild4.jpg

skogsvag_875x700.jpg

IMG_tag-hamnen.JPG

stig.jpg

vag_875x700.jpg

DSC_0353-2.jpg

DSC_0378-2.jpg

DSC_0479bo.jpg

Skicka gärna in bilder som visar
vårt vackra Edsala till webmaster ninni.lukar@gmail.com
så publiceras de här:

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in