Edsala Samhällighetsförening
Meny

Välkommen till Edsala i Mariefred

Edsala en liten pärla vid Mälaren

Välkommen till vårt vackra bostadsområde Edsala! En osas vid Mälaren, endast några kilometer från Mariefred i det vackra landskapet Södermanland. I vårt område finns en blandning av fritidsboende och permanentboende medlemmar. Vi är totalt 184 fastighetsägare. Våra gemensamma intressen tas tillvara genom en samfällighetsförening. Läs mer om detta under fliken Föreningen.
Här på föreningens hemsida vill vi sprida kännedom om vad som är på gång i vårt område. En del är föreningsintern information - endast för medlemmar men huvuddelen av informationen är tillgänglig för alla.
Intranätet - inloggning
Du som bor i vårt område/medlemmar kan enkelt skaffa dig inloggningsuppgifter genom att klicka på "Logga in" överst till höger på denna sida. Du fyller i dina uppgifter och får efter kontroll mot medlemsmatrikeln ett passord som du sedan kan använda. Ange också din fastighetsbeteckning under Kommentar på slutet.
Nedan följer aktuell information vilken uppdateras efter behov:

God Jul och Gott Nytt År!

Läckan 2020 lagad Prövningens tid är över?? Det vore att lova för mycket.
Men om vi hörsammar och följer rekommendationer och restriktioner som råder kan vi alla bidra till en ljusare framtid.

Den prövning som nu är ur världen är avsaknaden av vatten i våra kranar.
Läckan vid Frönäsvägen är lagad, alla har vatten och vattnet är nu godkänt att dricka.
Vi tacksamma för det, andas ut och önskar alla medlemmar på Edsala
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2021

2020-12-13
Nu är det som mörkast hos oss och därmed ökar också risken för stölder.
Vi vill uppmana alla att ha ordentligt med belysning på tomter och runt husen. Vi är också färre grannar på området under den mörka tiden och behöver vara extra uppmärksamma och hjälpa varandra! Håll kontakten med grannarna och gå gärna förbi och knacka på då och då, speciellt hos våra äldre grannar som kanske behöver lite extra omsorg och hjälp.
Om du har en båt på tomten är det en bra investering att ha en rörelsedetektor som lyser upp om någon försöker stjäla båten. Försäkringbolaget Atlantica skriver på sin hemsida att det är bra att palla upp trailern på bockar eller dylikt då det gör det svårare för eventuella tjuvar att dra iväg med ekipaget. https://www.atlantica.se/skepparguiden/vinterforvaring/vinterforvaring-pa-trailer/
Fortsatt fin och trygg advent till er alla!
Styrelsen och Grannsamverkan/Helene Redving

Edsalabadet - nya tillsynsmän

2020-10-05
Solbritt och Günther lämnar sitt uppdrag som tillsynsmän för badet
Hur många år som Solbritt Mårtensson och Günther Hoffman har varit tillsynsmän för badet kan dom knappt ens komma ihåg själva. Vi har under alla de år de ansvarat för badet haft stor glädje av ett fint bad med en välskött strand och gräsmatta, en fungerande brygga och en flitigt använd badflotte.
Vi får inte heller glömma skötseln av vår ljusblå toalett, den som Solbritt egenhändigt målat invändigt. Allt har skötts med engagemang och noggrannhet. Nu lämnar de på egen begäran sitt uppdrag.

Genom styrelsebeslut den 20 september 2020 har Peter Asklöf och Lars Svensson adjungerats som tillsynsmän för badet under resterande tid av verksamhetsåret.

Styrelsen framför sitt och alla medlemmars varma tack till Solbritt och Günther för deras mångåriga insats och hälsar Peter och Lars välkomna som nya tillsynsmän för badet.

Uppdaterad information om gravfältet på Edsala

Information från Länsstyrelsen om GRAVFÄLTET Kärnbo 159:1
2020-09-10
Området avser till höger om stigen ner till badet samt delar av den stig som går vidare mot Mariefred. Uppdaterad karta över gravrältet
Efter fältbesök av Olof Pettersson, antikvarie/ arkeolog, Länsstyrelsen Sörmland och Sören Selberg, styrelsen Edsala, den 16 juni 2020, har nedanstående information lämnats från Länsstyrelsen.

"Till fornlämningen hör också något som kallas fornlämningsområde.
I kulturmiljölagen 2 kapitlet 2 § står att till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och är unikt för varje fornlämning. Det är Länsstyrelsen som bestämmer hur stort det är. I aktuellt fall sträcker sig fornlämningsområdet 50 meter runtom gravfältet.

I 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen (1988:950) står att det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning/fornlämningsområde. Ett tillstånd söks hos Länsstyrelsen och kan vara villkorat med krav på arkeologiska åtgärder där verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig.

Att röja/gallra träd och annan vegetation kräver däremot inget tillstånd om det inte riskerar att påtagligt skada/negativt påverka fornlämningen.

Länsstyrelsen rekommenderar att träd som står på eller i direkt anslutning till gravar inom exempelvis ett gravfält avverkas för att undvika skador på fornlämningsmiljön om de blåser/ramlar omkull. Vid avverkning är det viktigt att fälla träden så att de inte faller på andra gravar samt att de så lätt som möjligt kan transporteras bort från platsen utan att släpas på marken.

Buskage/sly tas enklast bort med röjsåg med lämplig klinga. Samma sak gäller för gräs, ormbunkar och liknande. Träd och buskar/sly som röjs ska transporteras bort från gravfältet och närliggande del av fornlämningsområdet. Stora mängder gräs, klenare kvistar och liknande kan också behöva transporteras bort om det inte kan finfördelas för snabb nedbrytning.

För gravfältet är det manuellt arbete med motorredskap som bör vara det mest effektiva arbetssättet. Hänsyn kan behöva tas för djur- och växtliv."

Enligt muntlig uppgift från Olof Pettersson innehåller gravfältet 25 gravar.
Efter röjning av Edsala samfällighet, hösten 2020/våren 2021, genomför Länsstyrelsen ett nytt besök för att inspektera gravfältet samt skyltning.
_____________________________

Olovlig trädfällning

Under våren 2019 konstaterades att närmare tjugo stora träd, däribland ett par mer än 100 år gamla tallar, olovligen hade fälts inom vår samfällighet. Styrelsen tog beslutet att polisanmäla det inträffade.

Polisen har utifrån de uppgifter de inhämtat tagit beslutet att lägga ner ärendet i brist på bevis i skuldfrågan. Styrelsen har beslutat att inte driva ärendet vidare. Styrelsen har också beslutat att tillsvidare låta de fällda träden ligga kvar.

Framöver gäller alltjämt att den som anser att det finns anledning att ta ned träd utanför den egna tomten alltid först ska inhämta tillsynsmans eller styrelsens godkännande. Överträdelser av vårt regelverk avser styrelsen även framgent anmäla till polis.

Det är vår förhoppning att inte behöva hamna i den situationen flera gånger utan att vi tillsammans alla som bor här kan vårda vårt område.

Styrelsen 2019-11-09

Markeringar inför VA installationen

Inför VA har vi börjat markera elledningarna i vägarna med lysande gul färg. Det kommer att komma tekniker med mätutrustning för att digitalisera lägena. Alla uppmanas att vara försiktiga men markeringarna. Digitaliseringen kommer att ske i omgångar under våren.

Styrelsen 20190414

Grannsamverkan - kontaktpersoner efterlyses

Hej alla.
Jag har nu haft möte med polisen angående grannsamverkan och skulle behöva ha mailadresser till samtliga som vill vara kontaktpersoner på respektive gata helst då permanentboende. Jag har också fått material att sätta upp på våra gator. Ni kan maila mig på hredving@gmail.com så sätter vi upp ett kort möte och går igenom hur det fungerar.

Mvh
Helene Redving
Mob. 0704-383900
Lingonvägen 33
647 93 Mariefred

Slyröjning och skötsel av våra skogar

Aktuella händelser gör att vi i styrelsen vill informera om hur vi ser på och hur vi hanterar sly- och skogsskötsel. I grunden utgår vi från den skogsbruksplan som är framtagen för våra skogliga markresurser. Utifrån den beställer styrelsen successivt skogsvårdande insatser så att vi håller vår skogsmark i gott skick. Här anlitar vi extern entreprenör som med professionella skogsmaskiner kan utföra arbeten i våra skogsområden.

Därutöver har det hänt att ett eller annat träd behövt tas om hand i samband med stormar eller till exempel när familjen bäver varit framme. Då har vi många gånger kunnat lita till egna medlemmars kunskap och gjort upp mellan styrelsen och medlemmar som varit villiga att hjälpa till om vilka träd som kan behöva tas om hand.

Ett tredje område har varit slyröjning där emellanåt enskilda medlemmar eller några medlemmar tillsammans efter samråd med styrelsen tagit på sig uppdraget att som beting röja sly på visst område. Det är uppskattat att medlemmar tar på sig sådana uppdrag och det är viktigt att notera att det alltid i sådana fall varit fråga om att verkligen röja sly, inte att ta ned fullväxta stora träd.

I det fall att någon medlem har uppfattningen att ett stort träd bör tas ned så fordras alltid styrelsens godkännande om det gäller träd som står på vår gemensamma mark. Sålunda är det aldrig tillåtet att på eget initiativ ge sig ut i våra gemensamma marker och där på eget initiativ fälla stora träd.

Vi har från styrelsens sida noterat att det under hösten förekommit att dessa regler inte har följts fullt ut. Det har tagits ned fullstora träd på vår skogsmark. Detta helt utan styrelsens godkännande och även om den/de som tagit ned dessa träd tycker att det blivit bättre på något oklart sett så har andra medlemmar reagerat över det inträffade. Nu ligger fällda träd på allmänningen och trädresterna är inte omhändertagna, varken stamved eller grenar är bortforslade. Och någon har i efterhand frågat om det här innebär att det numera är fritt fram för alla att själva efter eget huvud ge sig ut och ta bort de träd man vill ha bort – där är svaret otvetydigt - nej det är inte fritt fram att avverka!

Styrelsen har valt att polisanmäla det inträffade. Vi har anmält några av våra medlemmar och det är naturligtvis en mycket tråkig situation som uppstått. Så här långt är det endast fråga om att vi från styrelsens sida lämnat in en polisanmälan. Skuldfrågan är det sedan polisens sak att slutgiltigt reda ut.
Den saken kommer efter hand att bringas klarhet i och det är styrelsens förhoppning att vi alla som bor i området framgent håller oss till våra gemensamma regler. Tar vi på oss att röja, då röjer vi det som ska röjas. Fullstora träd är inte och kommer inte att klassas som sly.

Styrelsen 2019-03-04

Personuppgifter - GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen som gällt sedan 1998 och som reglerat hantering av personuppgifter fram till nu.

Edsala Samfällighetsförening omfattas av det nya regelverket och du kan ta del av hur styrelsen hanterar det nya regelverket genom att du går in under den nya rubriken Personuppgifter - GDPR som ligger längst till höger bland huvudrubrikerna överst på denna sida.
publicerat 25 maj 2018

Edsala januari 2017 Gallring och trädfällning på föreningens mark.

Styrelsen vill påminna om att grundregeln är att det är helt förbjudet att gallra sly och fälla träd utanför den egna tomten. Enda undantaget är ansvaret för området och diket mellan den egna tomten och vägen. Där finns ett gammalt beslut om att det är fastighetsägarens ansvar att klippa gräs och gallra sly.

Många av våra medlemmar har under årens lopp gallrat sly och småbuskar i närområdet till sin tomt. Detta har skett med styrelsens och tillsynsmannens goda minne, i flera fall efter att det varit överenskommet.
Styrelsen konstaterar nu att omfattningen på några håll blivit lite för ambitiös. Hänsyn har inte tagits till någon återväxt och områdena har blivit nästan kalhuggna på buskar och småträd. Inga buskar att fått utvecklas till fullvuxna träd. Befintliga stora träd blir ju gamla och behöver på sikt ersättas av nya.

Det är tveklöst så att kontinuerlig gallring behövs, annars skulle området växa igen. Omfattande röjning av sly och träd är tillsynsmannens och styrelsens ansvar. Det utesluter emellertid inte att även medlemmar får gallra. Det är tvärt om uppskattat men det måste ske i samråd med styrelsen eller ansvarig tillsynsman.

Skogsstyrelsens rekommenderade gallring i vår skog har fördröjts, på grund av avsaknad av lämplig entreprenör. En del fastighetsägare lider av detta då den egna uteplatsen kanske skuggas av stora träd eller att tät skog gör tomten mörk. Några har efter samråd fått ta bort sådana träd och då gjort det på egen bekostnad eller med egen insats. Träd som är döda och kan utgöra risk ska anmälas till föreningen som då tar hand om dem. Det alltså möjligt att få tillstånd att ta bort även vuxna träd.

Framöver gäller att gallring utanför den egna tomten ska anmälas till tillsynsmannen eller styrelsen innan man gör något. Man kommer då överens om omfattningen.

Styrelsen når man bäst på; styrelsen.edsala@gmail.com alternativt aktuell tillsynsman vars e-post finns på föreningens hemsida; http://www.edsala.com

Hälsningar
Styrelsen
Edsala Samfällighetsförening

Tappställen för vatten

vatten.jpg Om din vattenledning skulle frysa i vinter och du därför skulle behöva nyttja föreningens tappställen för att få tillgång till vatten då kan du se var de ligger genom att du klickar på denna länk till karta över våra tappställen.

Inloggning till föreningsintern del av hemsidan

las.jpg Du som bor i vårt område kan enkelt skaffa dig inloggningsuppgifter genom att klicka på "Logga in" överst till höger på denna sida. Du fyller i dina uppgifter och får efter kontroll mot medlemsmatrikeln ett passord som du sedan kan använda. Ange också fastighetsbeteckning under Kommentar på slutet.

OBS När du får ditt användarnamn kommer inte å, ä eller ö att kunna användas

Aktuellt från styrelsen

2021-03-08

Nu finns protokoll från styrelsemötet den 28 februari på intranätet. Där finns också information från valberedningen om vakanser som behöver tillsättas inför årsmötet i juni 2021. Om du är medlem - logga in och ta del av detta. Om du saknar tillgång till intranätet klicka på knappen logg in och följ instruktionerna.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in