Edsala Samhällighetsförening
Meny

Välkommen till Edsala i Mariefred

Edsala en liten pärla vid Mälaren

Välkommen till vårt vackra bostadsområde Edsala! En osas vid Mälaren, endast några kilometer från Mariefred i det vackra landskapet Södermanland. I vårt område finns en blandning av fritidsboende och permanentboende medlemmar. Vi är totalt 184 fastighetsägare. Våra gemensamma intressen tas tillvara genom en samfällighetsförening. Läs mer om detta under fliken Föreningen.
Här på föreningens hemsida vill vi sprida kännedom om vad som är på gång i vårt område. En del är föreningsintern information - endast för medlemmar men huvuddelen av informationen är tillgänglig för alla.
Intranätet - inloggning
Du som bor i vårt område/medlemmar kan enkelt skaffa dig inloggningsuppgifter genom att klicka på "Logga in" överst till höger på denna sida. Du fyller i dina uppgifter och får efter kontroll mot medlemsmatrikeln ett passord som du sedan kan använda. Ange också din fastighetsbeteckning under Kommentar på slutet.
Nedan följer aktuell information vilken uppdateras efter behov:

Uppdaterad information om gravfältet på Edsala

Information från Länsstyrelsen om GRAVFÄLTET Kärnbo 159:1
2020-09-10
Området avser till höger om stigen ner till badet samt delar av den stig som går vidare mot Mariefred. Uppdaterad karta över gravrältet
Efter fältbesök av Olof Pettersson, antikvarie/ arkeolog, Länsstyrelsen Sörmland och Sören Selberg, styrelsen Edsala, den 16 juni 2020, har nedanstående information lämnats från Länsstyrelsen.

"Till fornlämningen hör också något som kallas fornlämningsområde.
I kulturmiljölagen 2 kapitlet 2 § står att till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och är unikt för varje fornlämning. Det är Länsstyrelsen som bestämmer hur stort det är. I aktuellt fall sträcker sig fornlämningsområdet 50 meter runtom gravfältet.

I 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen (1988:950) står att det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning/fornlämningsområde. Ett tillstånd söks hos Länsstyrelsen och kan vara villkorat med krav på arkeologiska åtgärder där verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig.

Att röja/gallra träd och annan vegetation kräver däremot inget tillstånd om det inte riskerar att påtagligt skada/negativt påverka fornlämningen.

Länsstyrelsen rekommenderar att träd som står på eller i direkt anslutning till gravar inom exempelvis ett gravfält avverkas för att undvika skador på fornlämningsmiljön om de blåser/ramlar omkull. Vid avverkning är det viktigt att fälla träden så att de inte faller på andra gravar samt att de så lätt som möjligt kan transporteras bort från platsen utan att släpas på marken.

Buskage/sly tas enklast bort med röjsåg med lämplig klinga. Samma sak gäller för gräs, ormbunkar och liknande. Träd och buskar/sly som röjs ska transporteras bort från gravfältet och närliggande del av fornlämningsområdet. Stora mängder gräs, klenare kvistar och liknande kan också behöva transporteras bort om det inte kan finfördelas för snabb nedbrytning.

För gravfältet är det manuellt arbete med motorredskap som bör vara det mest effektiva arbetssättet. Hänsyn kan behöva tas för djur- och växtliv."

Enligt muntlig uppgift från Olof Pettersson innehåller gravfältet 25 gravar.
Efter röjning av Edsala samfällighet, hösten 2020/våren 2021, genomför Länsstyrelsen ett nytt besök för att inspektera gravfältet samt skyltning.
_____________________________

Olovlig trädfällning

Under våren 2019 konstaterades att närmare tjugo stora träd, däribland ett par mer än 100 år gamla tallar, olovligen hade fälts inom vår samfällighet. Styrelsen tog beslutet att polisanmäla det inträffade.

Polisen har utifrån de uppgifter de inhämtat tagit beslutet att lägga ner ärendet i brist på bevis i skuldfrågan. Styrelsen har beslutat att inte driva ärendet vidare. Styrelsen har också beslutat att tillsvidare låta de fällda träden ligga kvar.

Framöver gäller alltjämt att den som anser att det finns anledning att ta ned träd utanför den egna tomten alltid först ska inhämta tillsynsmans eller styrelsens godkännande. Överträdelser av vårt regelverk avser styrelsen även framgent anmäla till polis.

Det är vår förhoppning att inte behöva hamna i den situationen flera gånger utan att vi tillsammans alla som bor här kan vårda vårt område.

Styrelsen 2019-11-09

Markeringar inför VA installationen

Inför VA har vi börjat markera elledningarna i vägarna med lysande gul färg. Det kommer att komma tekniker med mätutrustning för att digitalisera lägena. Alla uppmanas att vara försiktiga men markeringarna. Digitaliseringen kommer att ske i omgångar under våren.

Styrelsen 20190414

Grannsamverkan - kontaktpersoner efterlyses

Hej alla.
Jag har nu haft möte med polisen angående grannsamverkan och skulle behöva ha mailadresser till samtliga som vill vara kontaktpersoner på respektive gata helst då permanentboende. Jag har också fått material att sätta upp på våra gator. Ni kan maila mig på hredving@gmail.com så sätter vi upp ett kort möte och går igenom hur det fungerar.

Mvh
Helene Redving
Mob. 0704-383900
Lingonvägen 33
647 93 Mariefred

Slyröjning och skötsel av våra skogar

Aktuella händelser gör att vi i styrelsen vill informera om hur vi ser på och hur vi hanterar sly- och skogsskötsel. I grunden utgår vi från den skogsbruksplan som är framtagen för våra skogliga markresurser. Utifrån den beställer styrelsen successivt skogsvårdande insatser så att vi håller vår skogsmark i gott skick. Här anlitar vi extern entreprenör som med professionella skogsmaskiner kan utföra arbeten i våra skogsområden.

Därutöver har det hänt att ett eller annat träd behövt tas om hand i samband med stormar eller till exempel när familjen bäver varit framme. Då har vi många gånger kunnat lita till egna medlemmars kunskap och gjort upp mellan styrelsen och medlemmar som varit villiga att hjälpa till om vilka träd som kan behöva tas om hand.

Ett tredje område har varit slyröjning där emellanåt enskilda medlemmar eller några medlemmar tillsammans efter samråd med styrelsen tagit på sig uppdraget att som beting röja sly på visst område. Det är uppskattat att medlemmar tar på sig sådana uppdrag och det är viktigt att notera att det alltid i sådana fall varit fråga om att verkligen röja sly, inte att ta ned fullväxta stora träd.

I det fall att någon medlem har uppfattningen att ett stort träd bör tas ned så fordras alltid styrelsens godkännande om det gäller träd som står på vår gemensamma mark. Sålunda är det aldrig tillåtet att på eget initiativ ge sig ut i våra gemensamma marker och där på eget initiativ fälla stora träd.

Vi har från styrelsens sida noterat att det under hösten förekommit att dessa regler inte har följts fullt ut. Det har tagits ned fullstora träd på vår skogsmark. Detta helt utan styrelsens godkännande och även om den/de som tagit ned dessa träd tycker att det blivit bättre på något oklart sett så har andra medlemmar reagerat över det inträffade. Nu ligger fällda träd på allmänningen och trädresterna är inte omhändertagna, varken stamved eller grenar är bortforslade. Och någon har i efterhand frågat om det här innebär att det numera är fritt fram för alla att själva efter eget huvud ge sig ut och ta bort de träd man vill ha bort – där är svaret otvetydigt - nej det är inte fritt fram att avverka!

Styrelsen har valt att polisanmäla det inträffade. Vi har anmält några av våra medlemmar och det är naturligtvis en mycket tråkig situation som uppstått. Så här långt är det endast fråga om att vi från styrelsens sida lämnat in en polisanmälan. Skuldfrågan är det sedan polisens sak att slutgiltigt reda ut.
Den saken kommer efter hand att bringas klarhet i och det är styrelsens förhoppning att vi alla som bor i området framgent håller oss till våra gemensamma regler. Tar vi på oss att röja, då röjer vi det som ska röjas. Fullstora träd är inte och kommer inte att klassas som sly.

Styrelsen 2019-03-04

Personuppgifter - GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen som gällt sedan 1998 och som reglerat hantering av personuppgifter fram till nu.

Edsala Samfällighetsförening omfattas av det nya regelverket och du kan ta del av hur styrelsen hanterar det nya regelverket genom att du går in under den nya rubriken Personuppgifter - GDPR som ligger längst till höger bland huvudrubrikerna överst på denna sida.
publicerat 25 maj 2018

Edsala januari 2017 Gallring och trädfällning på föreningens mark.

Styrelsen vill påminna om att grundregeln är att det är helt förbjudet att gallra sly och fälla träd utanför den egna tomten. Enda undantaget är ansvaret för området och diket mellan den egna tomten och vägen. Där finns ett gammalt beslut om att det är fastighetsägarens ansvar att klippa gräs och gallra sly.

Många av våra medlemmar har under årens lopp gallrat sly och småbuskar i närområdet till sin tomt. Detta har skett med styrelsens och tillsynsmannens goda minne, i flera fall efter att det varit överenskommet.
Styrelsen konstaterar nu att omfattningen på några håll blivit lite för ambitiös. Hänsyn har inte tagits till någon återväxt och områdena har blivit nästan kalhuggna på buskar och småträd. Inga buskar att fått utvecklas till fullvuxna träd. Befintliga stora träd blir ju gamla och behöver på sikt ersättas av nya.

Det är tveklöst så att kontinuerlig gallring behövs, annars skulle området växa igen. Omfattande röjning av sly och träd är tillsynsmannens och styrelsens ansvar. Det utesluter emellertid inte att även medlemmar får gallra. Det är tvärt om uppskattat men det måste ske i samråd med styrelsen eller ansvarig tillsynsman.

Skogsstyrelsens rekommenderade gallring i vår skog har fördröjts, på grund av avsaknad av lämplig entreprenör. En del fastighetsägare lider av detta då den egna uteplatsen kanske skuggas av stora träd eller att tät skog gör tomten mörk. Några har efter samråd fått ta bort sådana träd och då gjort det på egen bekostnad eller med egen insats. Träd som är döda och kan utgöra risk ska anmälas till föreningen som då tar hand om dem. Det alltså möjligt att få tillstånd att ta bort även vuxna träd.

Framöver gäller att gallring utanför den egna tomten ska anmälas till tillsynsmannen eller styrelsen innan man gör något. Man kommer då överens om omfattningen.

Styrelsen når man bäst på; styrelsen.edsala@gmail.com alternativt aktuell tillsynsman vars e-post finns på föreningens hemsida; http://www.edsala.com

Hälsningar
Styrelsen
Edsala Samfällighetsförening

Tappställen för vatten

vatten.jpg Om din vattenledning skulle frysa i vinter och du därför skulle behöva nyttja föreningens tappställen för att få tillgång till vatten då kan du se var de ligger genom att du klickar på denna länk till karta över våra tappställen.

Inloggning till föreningsintern del av hemsidan

las.jpg Du som bor i vårt område kan enkelt skaffa dig inloggningsuppgifter genom att klicka på "Logga in" överst till höger på denna sida. Du fyller i dina uppgifter och får efter kontroll mot medlemsmatrikeln ett passord som du sedan kan använda. Ange också fastighetsbeteckning under Kommentar på slutet.

OBS När du får ditt användarnamn kommer inte å, ä eller ö att kunna användas

Aktuellt styrelsen

Planerad avstängning delar av vårt vatten

2022-01-20
Måndag den 24 januari ska SOREX koppla in vatten från vårt system. Vi kommer därför att stänga av vattnet under två timmar från kl 10.00 till 12.00 på måndag!
Områden som berörs är Videvägen, Skvattramsvägen och Lingonvägen, båda med bivägar.

God Fortsättning på 2022

Styrelse och övriga förtroendevalda i Edsala Samfällighetsförening vill önska alla medlemmar och Edsala-vänner en riktigt god fortsättning på det nya året. Vi har alla fortsatt utmaning med pandemin, trots snart två hela år med Covid! Ta hand om er, ta ansvar och visa hänsyn! Vi fortsätter med digitala styrelsemöten och om vi behöver får även kommande årsmöte ske per post.
För er som är medlemmar finns nu ett protokoll från det senaste styrelsemötet på intranätet. Där har vi också lagt en lite mer utförlig hälsning till alla medlemmar!

Vattenläcka på Edsala!

2021-12-19
Trots att en läcka identifierats i dag och vattnet där stängts av tyder allt på att vi har en eller fler läckor på området! Vädjan till er som är på plats, gå ut och kolla er närmaste omgivning/grannar och hör av er till Glenn 076-834 2239 om ni ser något som kan misstänkas vara en läcka!!

Kyla och Vatten

2021-12-07
En tidig och tuff kyla sätter vårt vattensystem på prov! Vattenansvarig har noterat fryskristaller i ledningarna.
Uppmaning till alla som är på området att spola då och då under dygnets alla timmar. Det gäller även kommande köldknäppar under vintern!

Olovligt ingrepp på gravfältet och fornlämningsområdet på Edsala.

2021-11-20
Innan den planerade röjningen gravfältet och fornlämningsområdet under våren, anlitades en arborist för att identifiera och märka upp ett antal små träd och buskar som skulle sparas och låta växa till sig. Dels för vikten av att bibehålla en mångfald av växter dels för området inte ska bli ett ”kalhygge”. Det blev slutligen ett 25-tal småträd av olika slag som märktes upp för att sparas. Vi fick också rådet att spara samtliga enar/enbuskar på området.
Under de senaste veckorna har tyvärr uppmärksammats att ett flertal av dessa uppmärkta träd samt ett antal enar olovligen tagits ner, trots märkning och trots att området är allmänning och inte får röras med mindre än att styrelsen/tillsynsman gett sitt godkännande. Av de märkta småträden återstår endast ett fåtal. Föreningen, tillsynsman och medlemmar har under våren ägnat mycket tid och kraft åt att rensa upp området och vi har lagt pengar på såväl arboristens arbete, som professionell hjälp att röja sly med hänsyn till dessa träd och den biologiska mångfalden. Det är tråkigt och anmärkningsvärt att någon tar sig till att göra ett sådant omdömeslöst ingrepp på föreningens mark och i vår gemensamma natur. Styrelsen vill med detta igen understryka att ingrepp på samfällighetens gemensamma mark och anläggningar inte är tillåtet och helt oacceptabelt.
Styrelsen

Styrelsemöte ESF

2021-11-10
Nästa styrelsemöte är söndagen den 12 december. Mötet sker via Zoom.
Mejla styrelsen.edsala@gmail.com eller sms till ordföranden på 070-6612734 om frågor till mötet.

VA - projektet

2021-09-13
Vi har fått besked från SEVAB angående avtal med entreprenör för VA-utbyggnaden på Edsala och Kalkudden. Ingen överklagan inkom under avtalsspärren på tio dagar så nu pågår upprättande av kontrakt med entreprenören som är SOREX. När kontraktet är helt klart kommer SEVAB att uppdatera sin hemsida med mer information. Planerad byggstart under december 2021.
Alla fastighetsägare i området kommer innan byggstart att få ett informationsbrev från SEVAB.

Aktuellt om Sotning

2021-08-07 Angående sotning!
Detta är vad som gäller för Strängnäs kommun.
https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd-och-sotning
Kommunen har avtal med ett företag - Skorstensfejarna AB https://www.skorstensfejarna.se
Under veckan har några kommunbor fått samtal från oseriösa sotare men vi ska inte anlita andra företag/sotare än ovan nämnda!

2021-07-21
Sommarvärmen fortsätter och vi vill understryka vikten av att alla använder vårt dricksvatten med förstånd och med hänsyn till varandra - annars räcker inte trycket till åt alla!

Sommar på Edsala

Aktuellt 2021-07-01
1. Vatten - Vi är många som ska nyttja "trycket" i vårt system under några varma och torra sommarmånader. Vattna helst inte alls, om du måste gör det på kvällen/natten! Tvätta även kvällstid! Fyll inte pooler, badtunnor och liknande med vårt dricksvatten. Beställ vatten via kommunen ed. som kommer med tankbil.
2. Trafiksäkerhet - Sänk hastigheten på såväl Frönäsvägen som våra grusvägar!! Glada barn, vuxna och husdjur, på väg till badet ska gå trygga! Det är också ett stort slitage på grusvägarna då hasigheten är för hög och resultatet blir "tvättbrädor"!
3. Öppen eld, grillar mm. - Som ni vet har vi särskilda eldningsveckor i vår kommun. Tre veckor under vår och höst, i övrigt får man inte elda i detaljplanerade områden vilket Edsala är! Det är dessutom stor risk för brand i våra marker nu under sommaren!

Årsmöte 2021

Nytt 2021-06-21
Årsmötet för verksamhetsåret 2020-2021 är klart och protokollet finns på intranätet under rubriken Årsmöten.
Den 20 juni samlades den nya styrelsen till ett konstituerande möte följt av ett ordinarie styrelsemöte.
Vid mötet hedrade styrelsen vår bortgångne vän Bengt-Åke "Bengan" Johansson med en stunds tystnad.
Styrelsemötet avslutades med en informell del där avgående ordförande Bo Hagelqvist samt vår mångårige styrelseledamot Sören Selberg avtackades personligen.

Inför årsmötet 2021

2021-05-24
I enlighet med styrelsens beslut den 28 februari och rådande restriktioner genomförs årsmötet även i år per post. Kallelse är nu på väg per vanlig post ut till samtliga medlemmar. Med i utskicket finns förutom kallelse och information om årsmötet en dagordning samt svarsformulär för att delta i årsmötet. Övriga handlingar - hela årsredovisningen, förslag till budget, avgifter och valberedningens förslag finns på intranätet under rubriken "årsmöten". För den som inte kan ladda ner handlingarna från intranätet finns möjlighet att få allt skickat per vanlig post eller e-post. Ett antal utskrivna ex kommer även att finnas i Vägsamfällighetens postlåda som är placerad vid ESF anslagstavla på Videvägen.

2021-05-19
Under arbetet med att röja gravfältet och då gravarna frilagts har ett antal stora huggormar visats sig på området. Vi vill därför uppmana till stor försiktighet om/när ni går på gravfältet och området intill! Håll särskilt uppsikt på barn och hundar!

Eldningsveckor - ny information

2021-04-29
Styrelsen har under den gångna veckan fått vetskap om att Strängnäs kommun ändrat tidpunkten för eldningsveckorna inom detaljplanerade områden (vilket Edsala är) från att under många år varit vecka 16-18 tidigarelagt till vecka 13-15! Beslutet togs tidigt i höstas av kommunen, men den gamla informationen om eldningsveckor har legat kvar på kommunens hemsida, vilken vi grundat vår egen information på. Att lägga eldningsveckorna tidigare är som vi ser det något bra, men informationen om detta har brustit från kommunens sida. Nu har vi detta att förhålla oss till. Det enda undantag som kommunen ger från reglerna är eldning nu på valborgsmässoafton. I övrigt är det förbjudet att elda under våren/sommaren fram till höstens eldningsveckor.

Bryggplatser 2021

2021-04-12
Till alla bryggplatsinnehavare
Båda föreningens hamnar var förra året fulltecknade. Ändå var det ett antal bryggplatser som inte utnyttjades på hela säsongen. Nu i vår har ett antal fastigheter i vårt område fått nya ägare. Flera av dem köar för bryggplats.
Har du en plats som du inte kommer att använda under kommande år, vänligen meddela tillsynsmannen.
Bo Hagelqvist
bohagelqvist@gmail.com

Ris och Ros - Detta gäller!

2021-03-17
Våren är i antågande och med den kommer vi som vanligt att röja ris och annat på våra tomter. Vad gäller då för trädgårdsavfall?
Den som inte har en brun tunna kan köra riset till Läggesta Återvinning eller beställa en brun tunna vilket är enkelt via https://www.sevab.com/privat/atervinning/produkter-och-tjanster/tradgardskarl/
Då vårt område är detaljplanerat https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/gallande-detaljplaner reglerar kommunen hur vi får elda på vårt område. Nu i vår får vi endast elda under de tre "eldningsveckorna" som infaller vecka 16-18! Se mer information på https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-09-28-eldningsveckor-i-strangnas-kommun
Det är som tidigare meddelats inte längre tillåtet att dumpa riset vid Gröna pumpen och så klart inte på våra gemensamma marker.

Upprop - vårens städdagar

2021-03-18
Föreningen är igång med en omfattande gallring av sly och småträd på badet, på gravfältet och i området västerut utefter Gripsholmsviken. På grund av pandemin kommer det inte heller i år att kunna bli någon samlad städdag som brukligt under april månad. I stället efterlyser vi medlemmar som kan ställa upp och hjälpa till under helgerna hela våren. För den som kan och vill göra en arbetsinsats/beting en vardag går det också alldeles utmärkt!
Anmäl er till tillsynsmannen
Bo Hagelqvist
bohagelqvist@gmail.com

Mobilversionen av denna webbplats

När du kollar på denna hemsida i din mobil visas endast en spalt. Därför kommer denna Meddelande-sektion att hamna allra sist, under all annan information i Välkommensektionen!

Information från styrelsen november 2020

Då vi har haft glädjen att välkomna många nya medlemmar/fastighetsägare på Edsala vill styrelsen härmed informera (-och påminna alla) om vad som gäller för röjning av sly/vegetation utanför den egna tomtgränsen. Det är naturligtvis både önskvärt och nödvändigt att vi alla hjälps åt för att hålla vårt kära Edsala så fint som möjligt, för vår egen trivsel men också för att hålla ett bra attraktionsvärde på området och våra domäner.

För varje medlem/fastighetsägare gäller att, om det finns behov av att ta bort sly, vegetation och ev. döda träd utanför den egna tomtgränsen, ska detta föregås av en kontakt med tillsynsman eller styrelsen (styrelsen.edsala@gmail.com ) så att vi är överens om vad som ska åtgärdas och i vilken omfattning. Ingen byråkrati - bara mejla och invänta svar så att vi är överens!

Vad gäller fastigheter med tomtgräns mot dike/väg är det fastighetsägarens ansvar att hålla såväl tomtgränsen som diket fritt från vegetation så att diket kan fungera för avrinning. Den klippning av våra diken som görs vår och höst når endast den del som går ut mot vägen. Därför är det nödvändigt att den halva som vetter mot tomten också rensas. Detta är således fastighetsägarens ansvar att göra. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor rörande detta eller annat som rör vår samfällighet och våra gemensamma intressen.

Styrelsen

Information om VA-utbyggnaden

2020-10-07
Styrelsen för ESF har mottagit ett mejl från projektledaren för VA-utbyggnaden:
"Efter SEVAB´s tilldelning av Entreprenör för VA arbeten i Edsala Kalkudden har annan entreprenör, som deltagit i anbudsprocessen, ansökt om överprövning angående tilldelningen hos Förvaltningsrätten.
Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid detta ärende tar idag".

Styrelsen återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Årsmöte 2020 per post

2020-10-01
Nu finns protokoll från årsmötet på föreningens intranät.

2020-09-20
Årsmötet är nu genomfört. Den 11 september var sista dag för svar. Svaren har nu enligt planen gåtts igenom av styrelserepresentanter tillsammans med rösträknare/justerare.
Det har inkommit svar från 83 medlemmar/fastighetsägare. Nu närmast kommer revisorerna att granska svaren och sammanställningen av årsmötet, därefter kommer Årsmötesprotokollet att anslås på föreningens intranät och på anslagstavlan vid Videvägen. Styrelsen hade det konstituerande mötet, samt det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet, söndag den 20 september. Nästa styrelsemöte blir den 22 november.

Sol och Bad på Edsala

2020-06-28
Vilken sommar! Och vilket härligt gemensamt bad vi har! Under våren har olika arbetslag jobbat med att iordningställa hamn och bad för säsongen. Det allra senaste är soldäcket vid badet - den gamla bryggan som nu är på land med nya friska brädor som ger ytterligare möjligheter att ligga och sola. Tack Lars och Christian för det toppenfina jobbet (i 30-graders värme!). Badbryggan vid stora hamnen är också den reparerad och användbar, främst för bad! Precis som med den lilla bryggan vid badet, den så kallade "pensionärsbryggan" är den primärt tänkt som just badbrygga, inte för att ligga/sitta och sola! Vi ber er vänligen visa hänsyn och inte lägga beslag på dessa två badbryggor. Gräsmattor och soldäcken är till er tjänst!

006.jpg

Vatten på Edsala

2020-06-19
På Edsala råder förbud att vattna gräsmattor och liknande med spridare, liksom förbud att fylla sin swimmingpool med vårt gemensamma dricksvatten! Vi vet att många är nyinflyttade och inte fått denna information tidigare. Vi är många hushåll som ska dela på tillgången/trycket i våra ledningar, så visa hänsyn till varandra! Diska, tvätta, duscha och vattna växter/rabatter med kanna på kvällen så räcker trycket åt alla för matlagning, att dricka åt människor och djur på dagen!

Eldningsförbud i hela kommunen!

2020-06-12
Det råder allmänt eldningsförbud i hela Strängnäs kommun sedan den 11 juni 2020! Det är synnerligen viktigt att vi respekterar detta förbud! En skogsbrand på vårt område skulle vara såväl förödande för vår älskade natur som hotfull för alla våra fastigheter och egendomar på området. Det är torrt i skog och mark och dessutom en period av högtryck med hård ostlig vind, förstärkt av den sjöbris som vi alltid får denna tiden på året.
Var vaksam på tecken på eld/brand och ytterligt försiktig. Informera familjemedlemmar om situationen och det ansvar vi alla har!

KÖR LUGNT på våra vägar!

Goda och efterlängtade besked från vägansvariga: Under vecka 24 kommer grusvägarna att hyvlas och saltas. Det är bra för alla boende utmed grusvägarna men faktum kvarstår..
Ta det lugnt!
Vi har gått in i högsäsong, kanske tidigare än vanligt, med många människor - stora som små utmed våra vägar på Edsala och Kalkudden. Vi vill uppmana till sänkt hastighet och mycket god uppmärksamhet!!
Det är också torrt och dammigt på grusvägarna och vi vill verkligen uppmana oss alla att köra lugnt för att minimera dammvirlvar som letar sig in i hus, bilar och även i ögonen! Det är nog med pollen och tallblomningen som just nu lägger en gull hinna över allt. Njut av försommmaren och solen i ett lugnt tempo och ta hand om er- och varandra!

Vildsvinsjakten på Edsala

Föreningen har en överenskommelse med jaktlaget att jakt på vildsvin ska ske utefter stigen från Videvägen ner till lilla båthamnen. Vildsvinen kommer ofta in den vägen från Edsala Gårds marker. Vi har på vårt område ingen annan plats där jakt med kula är säkert och där det finns ett bra kulfång.

För att varna när jakt pågår har vi därför satt upp permanenta öppningsbara skyltar med texten ”Jakt pågår passera ej”. Skyltarna öppnas av jägarna när de ska sitta pass vid stigen. Efter avslutat pass stänger och låser de skyltarna.

En skylt är fäst på bommen vid Videvägen. Den andra sitter på en stolpe i lilla båthamnen. Om man kommer med båt till lilla hamnen ska man vara uppmärksam på skylten och kontrollera att passage är möjlig.

Jägarna annonserar på FB när de ska sitta pass och anger då även område. Skriver man då, hamnen Edsala, avses stigen ner till lilla båthamnen. Jakt i närheten av stora båthamnen sker på Kalkuddens Gårds mark.
Styrelsen

Larm om råttgift i vårt närområde

En familj på Lingonvägen har två gånger fått uppsöka veterinär för sin lilla katt Pelle. Veterinären anser att katten fått i sig råttgift, vilket inte är tillåtet att använda! Någon i vårt närområde har uppenbarligen lagt ut gift istället för att använda fällor. Detta trots att det inte är tillåtet att lägga ut gift som kan djur kan komma åt.
Katten Pelle är hemma igen men under observation då hans inre organ kan ha tagit skada.
Boende på såväl Edsala som på Kalkudden vittnar om att råttgift förekommer. Det är allvarligt!

Ersättningskrav vid strömavbrott (190612)

På förekommen anledning - det har varit flera strömavbrott i vinter - vill jag beskriva tillvägagångssättet att söka ersättning för skada och extra kostnader vid ett strömavbrott. Alla seriösa företag har en ansvarsförsäkring som ska täcka företagets ersättningsskyldighet vid en orsakad skada.

Är du drabbad och har ersättningskrav ska du anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Var tydlig med vilka extra kostnader du haft, helst med uppvisat kvitto. Ditt försäkringsbolag kontaktar det berörda företagets försäkringsbolag. Om avbrottet är fastlagt och ditt krav tydligt, ska ersättning inte vara något problem.

Bo Hagelqvist, ordförande, 2019-06-12

Elavbrott - detta gäller

Information om pågående elavbrott i vårt område kan hittas på Vattenfall Eldistributions hemsida där du via denna länk till avbrottsinformation .
Där klickar du dig fram på en karta för att hitta information. Det är alternativt möjligt att via samma länk fylla i berört postnummer så får du upp informationen.

Beroende på hur långvarigt ett elavbrott är så utgår det avbrottsersättning. Inom tre månader ska den ersättning du har rätt till dras av på kommande elnätsräkningar. Det brukar fungera bra och ska ske med automatik men bör bevakas så att det verkligen sker.

Information om hur Vattenfall tillämpar dessa regler hittar du via denna länk till avbrottsersättning Exempelvis utgår för ett elavbrott som varar mellan 12 och 24 timmar ersättning om 12,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 1 000 kr. Har skador uppstått till följd av avbrottet kan du även anmäla detta och få ersättning för skadan. Här sker dock en samordning med själva avbrottsersättningen.

Informationen ovan hämtad från Vattenfall Eldistributions hemsida

Hälsar webbmaster 2018-12-06

Våra vänner bävrarna är aktiva igen. I avsaknad av lämpliga träd vid vattnet har de
hälsat på tämligen långt upp. Uppe vi stigen efter krondiket, ner mot Erlandsviken,
har de nästan gnagt av ett träd och givit sig på ytterligare två.

För att inte riskera att trädet skulle falla över stigen och kanske en människa, har vi
låtit proffs ta ner träden. Alltså även de andra som bävrarna gnagt på. Vi bjuder
bävrarna att kalasa på träden nu när de är lättåtkomliga.

Borta vid udden där picknickbordet står fanns ett antal döda träd. Aspar mest men
även en stor död tall och en björk De träden har vi också låtit fälla.

Alla träden får ligga kvar till dess det blir dags för den större gallringen uppe i
området mellan Hallonvägen och Lingonvägen. Då har vi tillgång till traktorsläp med kran. Det får därför vara lite stökigt en tid. Kanske att vi snyggar upp lite i samband med höstens städdag den 30 september.

Styrelsen Edsala 20180831

upplag.png

Brevlador_3.JPG

Liten_skyllt.JPG

vinterinftavla.JPG

Brevlador_1.JPG

stadbild2.jpg

stadbild3.jpg

stadbild4.jpg

skogsvag_875x700.jpg

IMG_tag-hamnen.JPG

stig.jpg

vag_875x700.jpg

DSC_0353-2.jpg

DSC_0378-2.jpg

DSC_0479bo.jpg

Skicka gärna in bilder som visar
vårt vackra Edsala till webmaster ninni.lukar@gmail.com
så publiceras de här:

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in