Edsala Samhällighetsförening
Meny

Edsalabadet - nya tillsynsmän

2020-10-05
Solbritt och Günther lämnar sitt uppdrag som tillsynsmän för badet
Hur många år som Solbritt Mårtensson och Günther Hoffman har varit tillsynsmän för badet kan dom knappt ens komma ihåg själva. Vi har under alla de år de ansvarat för badet haft stor glädje av ett fint bad med en välskött strand och gräsmatta, en fungerande brygga och en flitigt använd badflotte.
Vi får inte heller glömma skötseln av vår ljusblå toalett, den som Solbritt egenhändigt målat invändigt. Allt har skötts med engagemang och noggrannhet. Nu lämnar de på egen begäran sitt uppdrag.

Genom styrelsebeslut den 20 september 2020 har Peter Asklöf och Lars Svensson adjungerats som tillsynsmän för badet under resterande tid av verksamhetsåret.

Styrelsen framför sitt och alla medlemmars varma tack till Solbritt och Günther för deras mångåriga insats och hälsar Peter och Lars välkomna som nya tillsynsmän för badet.

Uppdaterad information om gravfältet på Edsala

Information från Länsstyrelsen om GRAVFÄLTET Kärnbo 159:1
2020-09-10
Området avser till höger om stigen ner till badet samt delar av den stig som går vidare mot Mariefred. Uppdaterad karta över gravrältet
Efter fältbesök av Olof Pettersson, antikvarie/ arkeolog, Länsstyrelsen Sörmland och Sören Selberg, styrelsen Edsala, den 16 juni 2020, har nedanstående information lämnats från Länsstyrelsen.

"Till fornlämningen hör också något som kallas fornlämningsområde.
I kulturmiljölagen 2 kapitlet 2 § står att till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och är unikt för varje fornlämning. Det är Länsstyrelsen som bestämmer hur stort det är. I aktuellt fall sträcker sig fornlämningsområdet 50 meter runtom gravfältet.

I 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen (1988:950) står att det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning/fornlämningsområde. Ett tillstånd söks hos Länsstyrelsen och kan vara villkorat med krav på arkeologiska åtgärder där verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig.

Att röja/gallra träd och annan vegetation kräver däremot inget tillstånd om det inte riskerar att påtagligt skada/negativt påverka fornlämningen.

Länsstyrelsen rekommenderar att träd som står på eller i direkt anslutning till gravar inom exempelvis ett gravfält avverkas för att undvika skador på fornlämningsmiljön om de blåser/ramlar omkull. Vid avverkning är det viktigt att fälla träden så att de inte faller på andra gravar samt att de så lätt som möjligt kan transporteras bort från platsen utan att släpas på marken.

Buskage/sly tas enklast bort med röjsåg med lämplig klinga. Samma sak gäller för gräs, ormbunkar och liknande. Träd och buskar/sly som röjs ska transporteras bort från gravfältet och närliggande del av fornlämningsområdet. Stora mängder gräs, klenare kvistar och liknande kan också behöva transporteras bort om det inte kan finfördelas för snabb nedbrytning.

För gravfältet är det manuellt arbete med motorredskap som bör vara det mest effektiva arbetssättet. Hänsyn kan behöva tas för djur- och växtliv."

Enligt muntlig uppgift från Olof Pettersson innehåller gravfältet 25 gravar.
Efter röjning av Edsala samfällighet, hösten 2020/våren 2021, genomför Länsstyrelsen ett nytt besök för att inspektera gravfältet samt skyltning.
_____________________________

Årsstämma 2020 kommer att genomföras per post

2020-06-15
Vid det senaste styrelsemötet den 14 juni diskuterades ånyo olika alternativ för att kunna genomföra en stadgeenlig årsstämma inom rimlig tid trots fortsatta restriktioner och försiktighet vad gäller folksamlingar.
Styrelsen beslutade att genomföra årsstämman via poströstning så att alla medlemmar/röstberättigade har en rimlig chans att delta med sin röst.
Det finns en rad utmaningar och frågor med detta sätt att genomföra en årsstämma och dessa skall styrelsen försöka reda ut innan vi, under andra halvan av augusti per post skickar ut "kallelse" med dagordning, information och instruktioner om tidsramar mm. samt ett svarsformulär baserat på hela den stadgeenliga dagordningen. Vi vill därför uppmuntra alla medlemmar till att redan nu sätta sig in i årsredovisningen, budgetförslag samt valberedningens förslag inför kommande verksamhetsår.

_________________________________________
Styrelsen har beslutat att skjuta upp den inplanerade årsstämman
(den 14 juni) till senare tillfälle
.
Anledningen är rådande situation med Corona-pandemin. Med respekt för de regler och restriktioner som ännu gäller i Sverige, vilka vi alla har ansvar att förhålla oss till, men inte minst med hänsyn till våra familjer, grannar och vänner i riskgrupperna har vi alltså beslutat att inte hålla stämma den 14 juni 2020.

Det är vår förhoppning att kunna genomföra stämman på vanligt sätt under sensommaren, alternativt tidig höst. Men då det är högst osäkert hur läget ser ut då kommer styrelsen under tiden att diskutera- och förbereda för alternativa lösningar. En möjlig lösning kan vara att alla röstberättigade medlemmar röstar via post med ett förtryckt formulär.

Samtliga medlemmar/fastighetsägare på Edsala har fått hemskickat denna information tillsammans med årsredovisning och övriga handlingar inför årsstämman. Allt finns under fliken årsmöten på intranätet.

Olovlig trädfällning

Under våren 2019 konstaterades att närmare tjugo stora träd, däribland ett par mer än 100 år gamla tallar, olovligen hade fälts inom vår samfällighet. Styrelsen tog beslutet att polisanmäla det inträffade.

Polisen har utifrån de uppgifter de inhämtat tagit beslutet att lägga ner ärendet i brist på bevis i skuldfrågan. Styrelsen har beslutat att inte driva ärendet vidare. Styrelsen har också beslutat att tillsvidare låta de fällda träden ligga kvar.

Framöver gäller alltjämt att den som anser att det finns anledning att ta ned träd utanför den egna tomten alltid först ska inhämta tillsynsmans eller styrelsens godkännande. Överträdelser av vårt regelverk avser styrelsen även framgent anmäla till polis.

Det är vår förhoppning att inte behöva hamna i den situationen flera gånger utan att vi tillsammans alla som bor här kan vårda vårt område.

Styrelsen 2019-11-09

Städdagen Edsala den 28 september 2019

korv.jpg Den regnigaste städdagen hittills? Trots det dök det upp en skara arbetshungriga medlemmar. Inte så många som jag hade planerat jobb för, så insatserna fick begränsas. Vi fick koncentrera oss på badet, hamnplanen i stora hamnen samt stigen från Måbärsvägen till Hallonvägen.

Badet blev finstädat och buskar efter stranden klipptes bort. Riset samlades på det befintliga eldningsstället. Riset behöver vid tillfälle eldas upp. Det är ett lämpligt betinguppdrag. Allt skräp som låg bakom omklädningshytten kördes till ett tillfälligt upplag vid Gröna Pumpen. Badflotten drogs upp av ett starkt gäng.

Hamnplanen blev också städad från skräp och kottar. Resterna av den gamla båtbryggan blev, av en hårt jobbande grupp, samlad i en stor hög mitt på planen. En container är beställd som ska lastas för borttransport till återvinningen i Eskilstuna. Varken Läggesta eller Kvitten kan ta emot en så stor mängd gammalt tryckimpregnerat virke. När containern är lastad behöver planen städas. Den städningen är också ett lämpligt beting.

Tre grannar längst upp på Måbärsvägen rensade och breddade stigen mot Hallonvägen och ner mot Ängsvägen/Kalkudden. Det mesta riset kördes till Gröna Pumpen. En mindre hög lades vid sidan om stigen. Den högen är även det ett lämpligt betinguppdrag. Riset bör eldas upp helst före vintern.

Ingen städdag utan korvgrillning! Det övervägdes dock om det var möjligt att få igång grillen i det allt mer tilltagande regnet. Under skydd av ett paraply kom grillen igång och under en parasoll över ett bord kunde serveringen ske. Även några medlemmar kunde kura ihop sig under parasollen.

Tack vare entusiastiska medlemmar och trots vädret blev det en lyckad städdag.

Tack alla för era insatser!

Återstår det som inte blev gjort men som man kan anmäla sig till som ett beting.
Här är en lista;

1. Elda upp rishögen på badet. Kan ske med hjälp av gasolbrännare.
2. Köra en mindre skräphög från Gröna Pumpen till Läggesta. En bil med släpkärra behövs.
3. Montera ner fotbollsmålen. De ska samlas i säckar och köras till förrådet på Apelvägen
4. Städa upp på hamnplanen när bryggresterna är bortkörda.
5. Elda upp eller transportera bort rishögen vid Måbärsstigen.


Kontakta mig så planerar vi betingen.

Bo Hagelqvist
076 205 2852
bohagelqvist@gmail.com

Ps. Jag misstänker att någon eller några har missat att notera sig i deltagarlistan.
Ring mig så rättar vi till det. ds.

Bävrarna är igång igen!

baverbild.jpg Efter att ha hållit sig borta har de nu varit i dalgången efter krondiket i Erlandsviken. Ett träd var i det närmaste avgnagt och ytterligare flera träd var så osäkra att jag beslutade fälla dem.

Träden ligger nu som ett plockepinn och får ligga där till senare när vi ändå ska ha hit traktorsläpet.

Hälsningar
Ordföranden 20190823

Virke att hämta

Den nya bryggan i stora hamnen är nu på plats. Resterna av den gamla ligger tills vidare vid sidan av på hamnens parkering. Ett antal medlemmar har frågat om det är OK att ta plankor därifrån. Det är gammalt tryckimpregnerat virke men kan kanske passa till inramning av en rabatt, kanske för att hålla vildsvinen borta, eller till att göra en bänk.

Det är fritt fram för den som är intresserad. Man får ta isär plankorna själv. En bra kofot är ett lämpligt verktyg. Städa efteråt och lämna inte kvar spik som man kan skada sig på! Bryggdelarna blir kvar över sommaren. Sedan kommer resterna att transporteras till återvinningen.

Hälsningar
Tillsynsmannen
Bo Hagelqvist
076 2052852
Edsala 20190623

Fritidsklubben Edsala - Kalkudden

I fritidsklubbens regi händer det en hel del som kan vara till glädje för oss boende i området. Midsommarfirande, blomstervandring, fågelholksbyggande, boule är några av alla de aktiviteter som genomförs. Det finns också möjligheter att låna kanoter. Medlemsavgiften är låg, bara 50 kronor/år.

Alla vi som bor i området har möjlighet att ta del av aktiviteterna och om du följer länken nedan får du upp programmet som det ser ut för sommaren 2019.

Kalendarium fritidsklubben

Ordföranden har ordet!

Om du följer länken nedan kommer du till ett brev till oss medlemmar från vår ordförande Bo Hagelqvist. Den här gången spänner det över allt från den nyligen genomförda arbetshelgen, återställande av våra vägar efter fiberinstalltaionen, VA-projektet till vildsvin och klippning av vår fotbollsplan. Massor av intressanta saker med andra ord!

Klicka här så hittar du brevet!

Markeringar inför VA installationen

Inför VA har vi börjat markera elledningarna i vägarna med lysande gul färg. Det kommer att komma tekniker med mätutrustning för att digitalisera lägena. Alla uppmanas att vara försiktiga men markeringarna. Digitaliseringen kommer att ske i omgångar under våren.

Styrelsen 20190414

Redovisning enkäten kring utveckling av Edsala

Enkäten är avslutad och vi fick in 69 svar. Det är tämligen tydliga svar som givits på de olika frågeställningarna. Dock är det viktigt att förstå att det utfall vi fått inte går att se som till 100 procent representativt för samtliga boendes åsikter. Frågeställningarna har helt hanterats över hemsidan och de medlemmar som inte använder internet har därmed inte kommit med bland de svarande. Alla medlemmar som har internet har heller inte besvarat enkäten.

Bakgrunden till att enkäten genomförts är den motion som föregående års stämma antog gällande att undersöka möjligheterna att skapa vidare ramar för bygglovsmöjligheter i vårt område. Enkäten ska ses som ett sätt att få underlag för styrelsens beredning av det beslutet.

När det gäller frågan om att få bygga ut mer än vad som i dag är möjligt har så många som 51 svarande av 69 angivit att de önskar ha den möjligheten. När det gäller vårt områdes karaktär så finns det ett starkt stöd bland de svarande för att bevara området ungefär som nu.

Du som vill ta del av en mer detaljerad redovisning av de svar vi fått in kan följa denna länk till redovisningen

Ny brygga i Stora Hamnen

En flytbrygga är beställd som ska ersätta den uttjänta landfasta bryggan nr. 2.

På bryggmötet den 29 juli 2018 var vi eniga om att brygga nr.2 började bli instabil och farlig. Den allmänna meningen var att den borde ersättas och i så fall med en flytbrygga. På styrelsemötet den 9 december 2018 beslöt därför styrelsen att beställa en ny brygga. Efter utvärdering av olika alternativ har en brygga beställts, från firma Svenska Flytblock.

Den nya bryggan är något kortare än den nuvarande men alla med bryggplats tidigare kommer att få plats. Flertalet platser blir lite bredare än förut. Platserna med boj som akterfäste är flyttade från vänster sida till höger sida närmast brygga 3. Bomplatserna har samma inbördes lägen som tidigare. Det kommer att behövas arbetsinsatser i omgångar under våren. April och maj behövs för att få bryggan på plats

De som har bryggplats på brygga 2 behöver ställa upp och hjälpa till med bryggbytet. Även övriga bryggplatsinnehavare är välkomna. Ju mer vi kan göra själva ju lägre platshyror kan vi hålla.

Tidplanen för arbetet hittar du via denna länk till tidplan för bryggprojektet

Hör av er till mig om du kan hjälpa till eller om du har frågor, Bo Hagelqvist, 076 2052852, bohagelqvist@gmail.com.

Grannsamverkan - kontaktpersoner efterlyses

Hej alla.
Jag har nu haft möte med polisen angående grannsamverkan och skulle behöva ha mailadresser till samtliga som vill vara kontaktpersoner på respektive gata helst då permanentboende. Jag har också fått material att sätta upp på våra gator. Ni kan maila mig på hredving@gmail.com så sätter vi upp ett kort möte och går igenom hur det fungerar.

Mvh
Helene Redving
Mob. 0704-383900
Lingonvägen 33
647 93 Mariefred

Slyröjning och skötsel av våra skogar

Aktuella händelser gör att vi i styrelsen vill informera om hur vi ser på och hur vi hanterar sly- och skogsskötsel. I grunden utgår vi från den skogsbruksplan som är framtagen för våra skogliga markresurser. Utifrån den beställer styrelsen successivt skogsvårdande insatser så att vi håller vår skogsmark i gott skick. Här anlitar vi extern entreprenör som med professionella skogsmaskiner kan utföra arbeten i våra skogsområden.

Därutöver har det hänt att ett eller annat träd behövt tas om hand i samband med stormar eller till exempel när familjen bäver varit framme. Då har vi många gånger kunnat lita till egna medlemmars kunskap och gjort upp mellan styrelsen och medlemmar som varit villiga att hjälpa till om vilka träd som kan behöva tas om hand.

Ett tredje område har varit slyröjning där emellanåt enskilda medlemmar eller några medlemmar tillsammans efter samråd med styrelsen tagit på sig uppdraget att som beting röja sly på visst område. Det är uppskattat att medlemmar tar på sig sådana uppdrag och det är viktigt att notera att det alltid i sådana fall varit fråga om att verkligen röja sly, inte att ta ned fullväxta stora träd.

I det fall att någon medlem har uppfattningen att ett stort träd bör tas ned så fordras alltid styrelsens godkännande om det gäller träd som står på vår gemensamma mark. Sålunda är det aldrig tillåtet att på eget initiativ ge sig ut i våra gemensamma marker och där på eget initiativ fälla stora träd.

Vi har från styrelsens sida noterat att det under hösten förekommit att dessa regler inte har följts fullt ut. Det har tagits ned fullstora träd på vår skogsmark. Detta helt utan styrelsens godkännande och även om den/de som tagit ned dessa träd tycker att det blivit bättre på något oklart sett så har andra medlemmar reagerat över det inträffade. Nu ligger fällda träd på allmänningen och trädresterna är inte omhändertagna, varken stamved eller grenar är bortforslade. Och någon har i efterhand frågat om det här innebär att det numera är fritt fram för alla att själva efter eget huvud ge sig ut och ta bort de träd man vill ha bort – där är svaret otvetydigt - nej det är inte fritt fram att avverka!

Styrelsen har valt att polisanmäla det inträffade. Vi har anmält några av våra medlemmar och det är naturligtvis en mycket tråkig situation som uppstått. Så här långt är det endast fråga om att vi från styrelsens sida lämnat in en polisanmälan. Skuldfrågan är det sedan polisens sak att slutgiltigt reda ut.
Den saken kommer efter hand att bringas klarhet i och det är styrelsens förhoppning att vi alla som bor i området framgent håller oss till våra gemensamma regler. Tar vi på oss att röja, då röjer vi det som ska röjas. Fullstora träd är inte och kommer inte att klassas som sly.

Styrelsen 2019-03-04

Vägarna ska återställas

Med anledning av diskussioner om våra vägars skicka finns det anledning att förtydliga läget.

Styrelsen för en dialog med Netel/Zitius om avslutandet och återställningen av entreprenaden i vårt område (Edsala Samfällighet). Likväl som vi löpande har haft dialog om uppkomna skador på el- och vattenledningar och vem som bär ansvar för detta ekonomiskt.

Vi är fullt medvetna om skick och skador på vägar, diken och i vissa fall trummor. Enligt vår uppfattning ska våra vägar återställas till det skick de var i när entreprenaden började. Det är också så vi tolkar vårt kontrakt med entreprenören.

Vi ska komma ihåg att de ska fortsätta gräva på hela Kalkudden och de lär inte asfaltera avgrävningarna på Frönäsvägen förrän i vår. Så än finns tid kvar att få våra bekymmer åtgärdade. Till dags dato finns inga större kostnader som kommer drabba samfälligheten. Smärre utgifter, som tex uppmärkning av ledningar på vägar efter Lingonvägen, kommer vara oss till nytta vid VA-entreprenaden.

Vid frågor på detta så hittar ni styrelsens och tillsyningsmännens telefonnummer innanför inloggningen här på hemsidan.

Daniel Bergström, Tillsyningsman vägar och diken
Edsala 2018-12-12

Senaste nytt om vårt VA-projekt

Representanter från styrelsen har haft ett första möte med SEVAB (ESEM). SEVAB kommer inom kort att skicka ut ett första brev till alla berörda fastighetsägare med allmän information om utbyggnaden.

Vi uppmanar alla att gå in på SEVAB’s hemsida för att få mer information om VA-anslutning i allmänhet, och om vårt projekt i synnerhet. Via denna länk hittar du information. Klicka sen på ”Edsala-Kalkudden” för mer information om vårt projekt. All löpande information kommer att hittas där, så börja titta redan nu.

Styrelsen 2018-12-10

Fiberprojektet går mot färdigställande

Fibergravning.JPG Våra vattenansvariga har under de senaste månader- nas fiberinstallations- grävande gjort ett fantastiskt jobb för att successivt lösa alla vattenförsörjnings- problem som uppstått. Det mesta är väl numera klart vad gäller grävande och det handlar mer om att få till de återstående installationerna och inkopplingen i alla hus. Successivt kan vi nu ta våra fiberinstallationer och nyttja dem.

Och som meddelats tidigare - vårt vatten går bra att nyttja utan att behöva kokas

Slutligen, den samlade tidigare fiber- och grävinformationen är nu flyttad till arkiverat mtrl.

Inlagt av webmaster 28 november

DNA-märkning av för att stoppa stölder!

thives.jpg Vi har fått ett erbjudande från Vindico Group AB om DNA märkning. Under bryggmötet med båtägarna kom frågan upp om hur vi bäst håller ojysta typer borta från båtat och motorer.

Genom tips från en båtägare fick vi kontakt med Vindico Group AB. Från dem har vi fått erbjudande om ett DNA-märkningssystem som passar alla husägare.

Du kan läsa mer här

Vi har lyckats få till en bra rabatt som gäller oss alla här på Edsala. Du hittar kod för att nyttja rabatten innanför inloggningen under rubriken DNA-märkning. Den ligger bland våra Föreningsdokument (Rubrik andra från höger i andra raden av rubriker innanför inloggningen)

Styrelsen Edsala 20180829

Två stämmor genomförda

Söndagen den 17 juni blev årets stämmodag för oss boende i området. Vill du ta del av protokoll från vår stämma så finns det innanför inloggningen.

Morgonen inleddes först med vägsamfällighetens stämma. Från det mötet kan berättas att den fråga som väcker mest diskussioner det är hur vi själva – eller snarare många andra (?) – kör onödigt fort på Frönäsvägen.......

Under vår egen mycket välbesökta stämma handlade det utöver styrelseval, ekonomi etc mycket om utvecklingsprojekt i vårt område. Fiberinstallationer startar mot slutet av sommaren, kommunens VA-projekt närmar sig start och stämman ställde sig bakom en motion som ger styrelsen i uppdrag att arbeta med förutsättningarna för vårt områdes utveckling, ett underlag att ta ställning till på stämman 2019 med syftet att ha ett genomarbetat underlag för dialog med kommunen.

Du kan läsa mer om vår stämma här och givetvis anslås protokollet på anslagstavlan och det finns ju även innanför inloggningen på vår hemsida.

Hej vad säger ni - ska vi försöka att hjälpas åt?

pumptak.jpg Solen skiner, högsommaren har kommit redan nu i maj och den tycks hålla i sig - härligt! Men baksidan av myntet är vårt vatten. Det går åt massor av vatten, osannolikt mycket vatten. Våra pumpar går för högtryck och ändå är det svårt att få trycket i systemet att räcka till så att alla får sitt vatten. Nog skulle vi kunna hjälpas åt att hålla igen lite på vattenanvändningen så att vattnet i vart fall räcker till det mesta nödvändiga? Därför, en uppmaning till alla, håll om möjligt igen lite på vattenförbrukningen och låt inte vattning av gräsmattor och påfyllning av bassänger förvärra läget ytterligare.

Hälsar er webbmaster
publicerat 27 maj 2018

Personuppgifter - GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen som gällt sedan 1998 och som reglerat hantering av personuppgifter fram till nu.

Edsala Samfällighetsförening omfattas av det nya regelverket och du kan ta del av hur styrelsen hanterar det nya regelverket genom att du går in under den nya rubriken Personuppgifter - GDPR som ligger längst till höger bland huvudrubrikerna överst på denna sida.
publicerat 25 maj 2018

Vårens städdag 29 april 2018

DSC_0046a.jpg Det var nervöst på morgonen. Regnet stod som spön i backen. Till starten kl. 10.00 var chansen liten att det skulle bli uppehåll. Skulle det komma några entusiaster? Kl. 10.00 var vi 8 st, varav 3 från styrelsen, det såg mörkt ut.

Mellan 5 o 10 min över drällde det in folk. Vi blev tillräckligt många för att klara av de planerade uppgifterna. Det enda som måste uteslutas var att lägga betong på nerfarten till hamnen. Inte så bra att gjuta när det regnar!

DSC_0046a.jpg På badet kom som vanligt badflotten och flytavspärrningarna ut. Stranden städades och landgången justerades. Ett viktigt uppdrag var att bygga en vattenavvisare vid sidan av stigen. Ett duktigt gäng ordnade det. Det ska bli intressant att se om vi nu slipper de djupa kanjons som skyfallen brukar åstadkomma i sanden. En grushög ligger kvar på nerfarten. En medlem tog som beting på sig att grusa stigen ner till gungorna.

Ett omfattande arbete var att sprida grus på stigen från Frönäsvägen till Erlandsviken. Den grupp som tog sig an den uppgiften fick jobba hårt. Marken i början av stigen var mjuk o vattensjuk. Mycket av gruset fick kärras ner innan den inhyrda ATV-n kunde köra ner med större lass. Nu är hela stigen grusad, även sträckan mellan gångbroarna. En välbehövlig insats av ett kreativt och entusiastiskt gäng. En eloge till föraren av ATV-n som manövrerade elegant mellan stenblocken.

DSC_0053a.jpg En grupp tog på sig stora båthamnen som finstädades. Det blev flera säckar kottar och vass som kördes till tillfällig lagring vid Gröna Pumpen. Eldningshögen byggdes på med en hel del bortgallrat ris. På kvällen kördes Mästarnas Mästare på TV. Där vann Bollaget. På vår städdag blev alla lagen vinnare.

Bra jobbat!

Bo Hagelqvist
Ordf.

Arbetsdag 13/5 stora båthamnen

Du som har båtplats kallas den 13 maj med start kl 9.00 tiill arbetsdag för arbete i stora båthamnen. Det finns en hel del att fixa inför sommaren. Både de vanliga sysslorna som vi har varje säsong men även reparationsjobb för att ta hand om isens härjningar. Du kan läsa mer här!

Edsala trädgallring

Skvattramsvägen o stigen mot Lingonvägen
Vi kommer inom kort att starta gallring utefter Skvattramsvägen, från Brakvedsvägen upp mot Skvattramsvägen 2 och vidare utefter stigen från Skvattramsvägen 10 mot Lingonvägen.

Läs mer här

Anmäl dig till Zitius!

Till alla medlemmar i Samfälligheterna Edsala och Kalkudden
och övriga medlemmar i Vägsamfälligheten Frönäsvägen


Efter noggrant övervägande har styrelserna i de tre samfälligheterna och den gemensamma fibergruppen, beslutat att rekommendera medlemmarna att acceptera Zitius. Det är ett bra erbjudande som prismässigt ligger klart under IP-Onlys. Zitius ledning på plats har dessutom förmåga att skapa förtroende. Som situationen nu är, ser även kommunens fiberstrateg Göran Hedström Zitius som ett mer realistiskt alternativ för vårt område. Zitius har nu säljare ute i området och slutdatum för att anmäla sig är 30 april. IP-Only har nu dröjt så länge med besked om utbyggnad och lämnat så olika besked via sin kundtjänst, att vi tappat förtroendet för dem.

De påför också den som säger upp sitt avtal en straffavgift via ett standardbrev från kundtjänst. En medlem på Edsala har emellertid fått sin uppsägning kostnadsfritt beviljad. Han har hävdat att de inte fullgjort sitt åtagande att återkomma inom 6 månader efter avtalets tecknande precis som alla andra, som också sagt upp sina avtal, gjort. Det måste betraktas som fel att inte behandla alla kunder lika. Vår tolkning är att IP-Only inte har rätt att ta ut den avgiften. Betala därför inga straffavgifter.

Det är riskfritt att anmäla sig till Zitius då det blir ett giltigt avtal först efter besked om byggstart och då har du 14 dagar på dig att ångra det. Zitius gräver just nu på Tosterö och Selaö i vår kommun.Vi hoppas nu att alla vill hjälpa till så att vi uppnår den anslutningsgrad på 50 % som Zitius behöver. Denna rekommendation kommer att läggas ut på samfälligheternas hemsidor med Facebook-uppmaning att gå in och läsa och anmäla sig.

Vi är tacksamma för alla goda idéer och initiativ som du vill ta för att sprida det här meddelandet! Personlig bearbetning via mejl och Facebook och när du går hundpromenaden t ex. Beslutet är ditt men vi står bakom rekommendationen.

Du kan läsa Zitius informationsfolder genom att klicka på denna länk

Avtal med Zitius kan du teckna genom att skriva ut och underteckna denna PDF

Styrelserna för
Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Kalkuddens Samfällighet och
Edsala Samfällighet

Edsala november 2017

Borrning-infor-VA-DSC_07251.jpg Nu börjar en lång resa.

Inför den kommande VA installationen har Sevabs konsult Ramböll genomfört ett antal geologiska undersökning i vårt område. Just nu pågår provborrning på inte mindre än 28 olika ställen hos oss och på Kalkudden. Borrningarna ger besked om djupet ner till bergrunden.

Styrelsen

Ordförande har ordet oktober 2017

Nu är det lugnt och stilla i Edsala!? Sommaren och semestrarna är förbi och alla är tillbaka till sina jobb. Är det då inget att göra i Edsala, tvärt om! Det är nu planeringen inför vintern och nästa sommarsäsong är igång.

Höstens städdag som får betraktas som avslutning på sommaren, är avklarad med en bra anslutning. Det som var planerat skulle göras blev gjort. Avslutningen med grillning vid badet är en uppskattad tradition.
Ett nytt vintervägsavtal med entreprenören Kalkuddens Gräv och Markplanering är tecknat. Det kommer att ge oss de välplogade vägar vi är vana vid under ytterligare fem år. I samband med vägavtalet beslöts att förse vår sandficka på Videvägen med tak.

Ett ritningsförslag har tagits fram gemensamt med Kalkuddens SF och Vägföreningen. Våra tre föreningar har samma typ av öppna sandfickor. Vår entreprenör har länge önskat en täckning av sandfickorna i stället för den befintliga lösningen med presenning. En förfrågan har gått till ett antal byggfirmor. Så här långt har ett företag visat intresse och vi inväntar ett kostnadsförslag. Målsättningen är att få taken färdiga innan snön faller.

För dem som undrar över vad det är för röda markeringar som tillkommit på vägarna kan jag berätta att Sevab nu har funnit en entreprenör, konsultfirman Ramböll, som börjat en förstudie inför kommande VA installation. På Sevab´s hemsida står att läsa att byggstart beräknas till 2018-2019. Det är vad som gäller för närvarande. Gå gärna in på deras hemsida och håll Er uppdaterade.

Vi har alldeles nyligen haft Miljökontoret ute på inspektion av vår vattenanläggning. Rapporten har precis kommit, inga avvikelser av vikt att åtgärda. Vi lämnar ju regelbundet vattenprover för analys och har den vattenkvalité som krävs av myndigheten. Vi bör bevaka ett något högt Ph-värde, annars OK. Vi kommer att hålla igång vårt vattensystem ända tills att kommunens vatten är slutgiltigt installerat och godkänt.

På fiberfronten inget nytt, dvs. inget beslut är taget från IP Onlys sida. De som nu telefonledes sökt besked har fått veta att beslut kommer, kanske om en månad.

Risupplaget vid Gröna Pumpen har, som tidigare meddelats, stängts för medlemmarna. Kanske inte för all framtid men för närvarande kommer endast ris från av styrelsen planerad gallring att läggas där. Upplaget ska städas upp och sådant som inte går att flisa ska tas om hand på lämpligt sätt. Styrelsen har lite olika alternativ att ta ställning till.

Den lite mer omfattande gallringen som är planerad kommer att starta först efter nyår. Den entreprenör vi anlitar är uppbunden genom avtal på annat håll. Ekonomin får avgöra var vi börjar eftersom vissa områden inte ger något virke av värde tillbaka medan det i området upp mot Kalkudden finns en del timmer att hämta. Ska vi själva sälja timmer eller avtala med entreprenören om det? Det finns anledning att återkomma om det.

Professionella ligor härjar i båthamnarna. I stora hamnen stals fyra båtar natten efter städdagen. De återfanns senare i Ramsösundet, plundrade på sina motorer. Det är för få båtägare med attraktiva båtar för att kunna organisera vaktgång. Återstår någon form av larm/beslysning som kan skrämma dessa kriminella element. En del förslag har inkommit men inget som är helt realistiskt. Ström saknas ju i båda hamnarna. Kom gärna med ler förslag.

Vildsvinen har, efter ett visst lugn i sommar, återkommit. En belysning med rörelsevakt är ett sätt att störa dem men det säkraste är ändå att stängsla in trädgården. Vi lär inte bli av med dem. Det jaktlaget kan göra är att störa dem så mycket som möjligt genom att sitta pass.

För tredje gången organiserade styrelsen i slutet av augusti en grillkväll på badet. Uppslutningen är sisådär och om det ska bli en tradition ser jag gärna att fler dyker upp och kanske engagerar sig. Lite musik eller annan underhållning vore trevligt.

Därmed berättat vad jag ville för närvarande.

Ha det bra
Ordförande

Ny liten arbetsbåt till skänks

Vår nya arbetsbåt Paret på Måbärsvägen 7 har skänkt sin gamla plastroddbåt till föreningen. Ett stort tack för denna båt som löste ett problem för föreningen.Det är en lagom stor lättrodd båt idealisk för arbete med bojar, kättingar och för vasskärning.

Den är inte tyngre än att en person kan sjösätta den. Den gamla aluminiumbåten läcker som ett såll och tar in decimeterdjupt vatten på några minuter, Den är inte möjlig att reparera utan den får gå till skrot.

Föreningen och tillsynsmannen tackar!

Ordförande har ordet maj 2017

Det är långt lidet på det vi normalt kallar våren, kallt o ruggigt här på Edsala. När jag skriver detta regnar det vilket det inte gjort på länge. Det behövs men gärna lite värme också!

Städdagen är avklarad med dessvärre ett ringa antal deltagare, de som kom jobbade i stället desto mer så en hel del blev gjort. Några tyckte inte att söndag var en bra dag. Det förklarar inte det låga deltagandet som mest berodde på att det var få som var här ute. Jag hade annat viktig att göra på lördagen så det fick bli söndag denna gången. Vid samlingen informerade Lars Adolfsson lite om läget för VA och fiber och svarade på frågor,

Det många nu går och väntar på är beskedet om fiber eller inte. Ingen som anmält intresse har ännu så länge fått något besked. Det jag fått höra är att det ska komma i juli månad, vi får se. Jag uppmanar alla att plocka bort skyltarna som IP Only tapetserat våra vägar med, sprid gärna detta vidare. Anmälningstiden är passerad och skyltarna gör inte längre någon nytta. Dom behöver inte stå där hela sommaren!

Vatten o avlopp tror snart ingen på längre men enligt Lars så följer Sevab/kommunen i stort sett den uppgjorda tidsplanen. Större delen av rishögen vid Gröna Pumpen är flisad, det blev utan förvarning plötsligt gjort. Det dammade mycket vilket inte var så uppskattat av några av de närboende. Hade jag vetat i förväg hade jag kunnat förvarna. Beträffande risupplaget måste jag påminna om att det inte går att lägga dit stubbar eller kapad ved (kubb), gripklon tar risknippen och kan inte plocka enstaka kubb. Givetvis ska inte byggrester slängas bland riset. Vi måste då sortera vilket kostar pengar.

För gallringen i våra ”djupa skogar” saknar vi fortfarande en lämplig entreprenör, ett antal har jag visat runt men ingen har nappat eller så har dom för stora maskiner. Vi ska ju ha en vårdande gallring och ingen skogsavverkning. I närområdet där det ändå inte lämpar sig att köra med maskin(skördare) gallrar vi nu manuellt med motorsåg och transporterar bort stammarna med traktorsläp. Det blir snyggt men dessvärre också ganska dyrt.

För den som undrar varför vi tagit ner träd efter stigen mellan badet och hamnen är förklaringen den att dom utgjorde en säkerhetsrisk. Stora grenar riskerade att falla ner. Att gallra grenar med arborist skulle bli mycket dyrt och måste dessutom upprepas om något år.

Efter städdagen har några på beting tagit upp grus efter vintern ur dikena. För att säkerställa avrinningen från vägarna kommer vi att ploga kanterna och samtidigt ta upp resterande grus.

Vildsvinen är naturligtvis kvar och rumsterar om i trädgårdarna. Jaktlaget jobbar på, har suttit på pass två gånger vid lilla båthamnen. Grisarna har tyvärr just då hållit sig undan. Delvis kan det räcka med att vi stör dom, lite extra belysning på tomten kan var bra. Säkrast är ändå att inhägna tomten. På Edsala Gård har man skjutit ca. trettio vildsvin under senaste året men tillökningen är större än avverkningen.

Våra ”vänner” bävrarna är tillbaka. Hittills har dom inte ställt till med mer skada än en fälld liten enbuske vid badet, dom har annars smak för lövträd. Brygga 5 som isen återigen flyttade har nu återplacerats. ventuellt behövs en ny landgång.

Återstår att lägga ut badflotten och avgränsningen till badet, sen kan sommaren börja. Glöm inte årsmötet den 18 juni i församlingshemmet!

Hälsar Bo Hagelqvist ordf.

Städdagen 23 april 2017

roja2.png Svag anslutning men bra insatser

Det var lite folk ute i Edsala på söndag när vårens städdag genomfördes. Anslutningen blev därför lite låg. Några av de planerade punkterna fick strykas.

Vid samlingen på badet berättade Lars Adolfsson lite om läget när det gäller VA-projektet och den eventuella fiberinstallationen. Kort kan sägas att Sevab följer planen med trolig grävstart 2019. Bokningsgraden för fiber når knappt upp till 30% för hela projektet ca. 800 fastigheter. Vi lär ska få besked i juli.

stig.png Den tappra skara som kom gjorde en stor insats. Många slet hårt med att släpa ris, såga grenar, och flytta stockar. Gångstigen vid Erlandsviken, som grisarna delvis förstört, fick en stöttande stenkant och grusades.

Återstår nu att med hjälp av traktorsläp med kran forsla stockar och ris till upplaget vid Gröna Pumpen.
Med gemensamma ansträngningar sjösattes badflotten. Ny förankring är införskaffad då en kätting rostat av. Så snart den är utlagd och avgränsningarna är på plats så kan man börja bada!

En grupp avslutade jobbet med att sprida tillbaka gruset efter vinterplogningen, vid vändplanen på Måbärsvägen, snyggt blev det. Några har anmält sig för att göra en insats på beting. Fler sådana insatser behövs för att göra klart inför sommaren. Anmäl till er undertecknad!

Ett stort tack till alla som var med,
Bo Hagelqvist ordf.

Bästa medlemmar - några tankar om fibernätserbjudandet

Alla i föreningen har fått ett erbjudande från IP Only att ansluta sig till ett fibernät i området. De har angett 31 mars som sista dag att svara. Utan att ha fått ett rakt besked från IP Only så tror vi att betänketiden kan utsträckas några veckor. Viktigast är fortfarande att svara så fort som möjligt.

Jag vänder mig nu till er som ännu inte bestämt er, även till er som uttryckt ni inte är intresserade. Ett Nej är helt OK, men det är samtidigt viktigt ni tagit del av erbjudandet, förstått vad det innebär, både idag och på sikt.

Ni har fått en broschyr hemsänt till er från IP Only. Börja med att läs den ordentligt. Den finns även på vår hemsida. Den visar att tekniken finns, att det finns många användningsområden nu och ännu fler i morgon, samt att tekniken är ekonomisk.

Jag vill också bidraga med ytterligare uppgifter som hjälp i era tankar, diskussioner och beslut. I broschyren står en sak som är viktig att beakta, nämligen att ”Regeringen har som mål att 9 av 10 hushåll ska ha fiber (100 Mbit/s) senast år 2020”. Även om 2020 är orealistisk, så kommer detta att inträffa något eller några år senare istället. När nästan alla har tillgång till fiber så förändras samhället, nya tjänster tillkommer och gamla fasas ut. Därför gäller det var med, och att vara förberedd på förändringen.

Ekonomi
Det är för dyrt! – säger många.

- Installera fiber är en bra investering för framtiden, som höjer fastighetens värde, alternativt förhindrar att dess värde sjunker. På sikt blir en ev framtida försäljning lite som att försöka sälja stugan utan indragen el. Alla förväntar sig att fastigheten har snabb fiberuppkoppling, se regeringsmål, allt annat är inte intressant.

- Visst är det mycket pengar med fiber, men relativt VA är det inte ens en tiondel. Om du inte har pengarna idag så måste du försöka hitta en finansiell lösning för detta. Se till att den lösningen täcker både fiber och VA. Eftersom investeringen avser fastigheten, som dessutom ökar i värde, så är det naturligt att försöka låna på stugan. Ett sådant lån, avseende bara fiberdelen, omfattar 20 000 SEK, 20-årigt lån är rimligt för en fastighetsinvestering, säg till 3% ränta (över längre sikt). Detta innebär 85 kr/mån i amortering och 50 kr/mån i ränta. Amorteringen kan dessutom ses som ett långsiktigt sparande.

- Använder du Internet aktivt i stugan, så finns större pengar att spara per mån än de jag nämnt ovan för lånet. Bara själva bredbandsabonnemanget kan vara 100-200 SEK billigare per månad än annan teknik.
Ju mer du använder Internet, desto mer kostnad sparar du jämfört med andra lösningar. Se Användning och Teknik nedan.

Användning

Varför ska jag ha fiber i sommarstugan? – tycker andra.

- TV brukar de flesta vilja ha i stugan. Med fiber slipper du TV-mast, rädsla för åsknedslag, inställningsproblem, störningar som försämrar bild, o s v. Fiber ger dessutom möjlighet till TV med HD, d v s bild med mycket hög kvalitet.

- Internet ger oss oändligt mycket möjligheter, t ex att ringa med bild (Skype). Ring nära och kära med både bild och ljud.

- Med internet går det fjärrstyra stugan, t ex slå på värmen eller tända belysningen innan du anländer till stugan.

- Är det svårt? Att använda tekniken är absolut inte svårt, det har ingenting med ålder att göra. Min svärmor som är 85 klarar både detta och mycket till. Att initialt koppla ihop utrustning kräver mer kunskap, men för den yngre generationen är detta i många fall inga problem. Kanske tycker de det är kul att få hjälpa till för en gångs skull!

- Ett område som kommer att växa snabbt, med regeringens mål ovan som bakgrund, är olika vårdtjänster via Internet. Trygghetslarm, läkarkontakt, och många andra kontakter med sjukvård och myndigheter, kommer att underlätta ditt boende i stugan.

Teknik
Är detta verkligen rätt teknik? – fråga sig en del.

- För en gångs skull är de allra flesta överens, fiber är en teknik för lång tid framåt. Själva fibern har oändlig kapacitet. Däremot kan den elektronik som styr signalerna behöva uppgraderas då och då. Det är dock inte användarens problem, utan fiberägarens.

- Kopparkabel, d v s ADSL, är däremot en utdöende teknik.

- Mobilt bredband via 4G, är en fungerande teknik. Ibland. På vissa ställen, speciellt på landsbygden, och vissa dagar är tekniken inte stabil. Dessutom är datamängden begränsad, och så är den dyrare.
Om användningen av 4G ökar finns stor risk att kapaciteten blir sämre. Tekniken räcker säkerligen för en del användare, och så har den fördelen att man kan ta bredbandet med sig när man reser.

- Mobilt bredband via 5G, är nästa generation mobilt bredband som kommer om några år. Idag är mycket osäkert kring 5G-konceptet, men troligtvis måste 5G avlastas med fiber för att konceptet ska klara övriga behov.

Inför VA
Varför lägga ner fiber nu, när vi om något år ska gräva upp allt igen?

- En rimlig fråga, då nedlagd fiber försvårar kommande VA-grävning. Vi ska dock komma ihåg att också våra gamla vattenledningar, diverse avrinningsrör, och annat i våra vägar kommer att försvåra grävningen.
Även naturen kommer att ge överraskningar för grävarna.

- Idag går det inte säga hur mycket svårare det blir med nedlagd fiber. En fördel här är att vi kommer att veta exakt var den ligger.

- När detta ställs mot att vänta med fiber till efter VA, d v s 3-4-5 år bort, så överväger fördelarna att snabbt komma igång med fiber.

Hälsningar / Lars Adolfsson

Vice ordf Edsala sf

Till alla medlemmar i Edsala samfällighetsförening

Styrelsen ser positivt på IP- Onlys erbjudande om fiberinstallation

Alla fastighetsägare i vårt område ska ha fått ett erbjudande om fiberinstallation hemskickat till respektive fastighetsägares hemadress. I den mån dessa dokument missats eller förkommit finns de i pdf-format att hämta i högerspalten här till höger på hemsidan.

Många enskilda boende i vårt område har efterlyst möjligheterna att få till fiberinstallation och en bredbandslösning i vårt område. Från styrelsens sida har vi också under en tid sonderat möjligheterna till att kunna åstadkomma en lösning ihop med Kalkudden. De diskussioner vi haft har pekat på att det möjligen skulle gå att få till en lösning i samband med det kommande stora VA-projektet men ingenting konkret av erbjudande har vi så långt fått fram.

Mot den bakgrunden har styrelsen värderat det erbjudande som vi nu alla på Edsala fått hemsänt med brev från IP Only gällande möjligheter att få fiber installerat i vårt område med start redan mot slutet av innevarande år. Vår slutsats är att erbjudandet är bra. Kostnadsnivån runt 20 000 kronor är normal så vitt vi kan bedöma och erbjudandet som innebär en öppen fiberlösning där sedan vi boende själva var och en väljer vilka tjänster vi själva vill beställa från olika tjänsteleverantörer ger oss en frihet utan bindning till visst tjänsteutbud.

Respektive fastighetsägare betalar när installationen är klar och det är enligt IP Only möjligt att till del nyttja såväl ROT- som RUT-avdrag. Har man inget utrymme för avdrag uppgår kostnaden så som den redovisades till 22 900 och med båda avdragen utnyttjade sjunker kostnaden till 19 015 kronor. Kostnaden blir lika oavsett vilken fastighet det gäller i området. Observera att dessa kostnadsnivåer är vad som erbjuds för den som bokar sig för installation senast den sista mars nu i år. Vid efterbeställning har vi inga prisgarantier och eventuell efterbeställningar för individuella anslutningar när projektet redan är genomfört får vi räkna med blir på betydligt mer kostsamma nivåer.

Ett villkor för att projektet ska bli av är att tillräckligt många ska tacka ja till erbjudandet och det före den sista mars i år. Andelen man vill ha är ca 60 procent och det gäller som sammantagen andel för Edsala, Kalkudden och ytterligare några områden. På vår hemsida ligger även ett referat av mötet då IP Only gav information om sitt projekt. Där kan du läsa och se vad som presenterades vid det tillfället.
För framtiden är det vår bedömning att fastigheter med fiberinstallation värdemässigt har fördelar i förhållande till fastigheter som saknar anslutning.

Anmälningsblankett finns i brevet du redan fått och den finns även uppe till höger här på vår hemsida. Det går lika bra att anmäla ditt intresse över nätet på följande adress:http://malardalen.ip-only.se/ klicka där på beställ, som ligger uppe till vänster i menyn, och fyll i uppgifter som efterfrågas.

Styrelsen Edsala samfällighetsförening 2017 03 14

.....och nedan kan du läsa referat från det informationsmöte som hölls den 20 februari i frågan.

Referat från informationsmöte med IP-Only kring fiberinstallationer i vårt område

ip.jpg Nedan följer ett referat av det möte som IP-Onlys representanter höll i Bion under måndagskvällen den 20 februari. Referatet beskriver vad som framkom om deras erbjudande om att installera fiber i vårt område. Syftet med texten är att berätta vad som avhandlades. Hur respektive fastighetsägare ska agera och hur vår styrelse ska ta frågan vidare utifrån bland annat diskussioner som förts med Kalkudden tidigare i fiberfrågan tas inte ställning till här. Det här är bara ett referat av vad som presenterades.

I en i det allra närmaste fullsatt biosalong presenterade IP-Only vid ett möte under måndagskvällen . Det visade sig att erbjudandet geografiskt sett var betydligt mer omfattande än bara Edsala och/eller Kalkudden.

IP-Only har gått ut med erbjudandet tämligen brett. Vi fick inte en exakt beskrivning av hur bred inbjudan som gått ut men den innefattade bland annat fastigheter belägna på Hedlandet, Edsala, Kalkudden och Bondängen samt ytterligare ett antal icke namngivna områden. Det gällde områden med i huvudsak sommarstugor såväl som områden med övervägande permanentboende.

De som känner att det är rätt att nappa på detta erbjudande ska skicka in sina anmälningar senast den sista mars varpå IP-Only säger att man har ambitionen att inom fyra månader ta ställning till om det finns tillräckligt stort underlag i området för att gå vidare med projektet. Det bör observeras att de tar ställning utifrån den samlade andelen intresserade. Sålunda gäller inte att varje delområde måste nå viss andel av intresseanmälningar.

De gav exemplet att kanske ett sommarstugeområde bara når 20 procents teckningsgrad medan ett permanentboendeområde samtigit kanske tar sig över 90 procent. I det fallet kan den sammanlagda teckningsnivån ändå komma att räcka för att gå vidare och göra verklighet av planerna i alla de geografiska områden som fått erbjudandet. Det samlade målet av medverkan angavs till ca 60 procent.

Med utgångspunkten att projektet blir av visade tidplanen att en mer detaljerad planläggning av anslutningsjobb och grävning i vad de kallar "mjuk mark" ska klaras under tredje kvartalet i år medan arbetet med installationerna skulle kunna komma igång under fjärde kvartalet i år.

Ekonomin i projektet ser ut som så att respektive fastighetsägare betalar när installationen är klar och att det enligt vad som presenterades under kvällen kan vara möjligt att till del nyttja såväl ROT- som RUT-avdrag. Har man inget utrymme för avdrag uppgår kostnaden så som den redovisades till 22 900 och med båda avdragen utnyttjade sjunker kostnaden till 19 015 kronor. Kostnaden blir lika oavsett vilken fastighet det gäller i området.

IP-Only tillhandahåller inte egna tjänster i nätet utan de står för nätet fullt ut så att kommande eventuella underhållsbehov på fibernätet bekostas av de som i nästa led säljer tjänster till de anslutna fastigheterna. För de anslutna fastigheterna bestäms den framtida kostnaden av hur avtal tecknas om TV-tjänster, storlek på programpaket, streamingtjänster mm.

Ansvaret för att hålla nätet i skick vilar helt på IP-Only och om problem skulle uppstå i form av eventuell avgrävd fiber eller när så småningom vattenprojektet ska genomföras då är det en fråga mellan IP-Only och kommunen. Så beskrevs det på direkt fråga under mötet.

Slutligen när det gäller ingrepp i området så handlar det om ungefär en halvmeter djup grävning för att få till fibernätet i diken/väg och inne på våra tomter om 2 - 3 decimeters djup för grävning i "mjuk mark". Det går även att med metallinnesluten fiber ordna fiberdragningen direkt med fästen i berg om nu något hus ligger så att nedgrävning är svårt att få till.

Vid tangentbordet, Bosse Andersson, Webbmaster

Edsala januari 2017 Gallring och trädfällning på föreningens mark.

liten-skogsvag_875x700.jpg Styrelsen vill påminna om att grundregeln är att det är helt förbjudet att gallra sly och fälla träd utanför den egna tomten. Enda undantaget är ansvaret för området och diket mellan den egna tomten och vägen. Där finns ett gammalt beslut om att det är fastighetsägarens ansvar att klippa gräs och gallra sly.

Många av våra medlemmar har under årens lopp gallrat sly och småbuskar i närområdet till sin tomt. Detta har skett med styrelsens och tillsynsmannens goda minne, i flera fall efter att det varit överenskommet.
Styrelsen konstaterar nu att omfattningen på några håll blivit lite för ambitiös. Hänsyn har inte tagits till någon återväxt och områdena har blivit nästan kalhuggna på buskar och småträd. Inga buskar att fått utvecklas till fullvuxna träd. Befintliga stora träd blir ju gamla och behöver på sikt ersättas av nya.

Det är tveklöst så att kontinuerlig gallring behövs, annars skulle området växa igen. Omfattande röjning av sly och träd är tillsynsmannens och styrelsens ansvar. Det utesluter emellertid inte att även medlemmar får gallra. Det är tvärt om uppskattat men det måste ske i samråd med styrelsen eller ansvarig tillsynsman.

Skogsstyrelsens rekommenderade gallring i vår skog har fördröjts, på grund av avsaknad av lämplig entreprenör. En del fastighetsägare lider av detta då den egna uteplatsen kanske skuggas av stora träd eller att tät skog gör tomten mörk. Några har efter samråd fått ta bort sådana träd och då gjort det på egen bekostnad eller med egen insats. Träd som är döda och kan utgöra risk ska anmälas till föreningen som då tar hand om dem. Det alltså möjligt att få tillstånd att ta bort även vuxna träd.

Framöver gäller att gallring utanför den egna tomten ska anmälas till tillsynsmannen eller styrelsen innan man gör något. Man kommer då överens om omfattningen.

Styrelsen når man bäst på; styrelsen.edsala@gmail.com alternativt aktuell tillsynsman vars e-post finns på föreningens hemsida; http://www.edsala.com

Hälsningar
Styrelsen
Edsala Samfällighetsförening

Vinterkatt_nara.JPG Ja så har vi gått över i ett nytt år fyllt av möjligheter. Det har börjat med en god portion kyla och vårt Edsala lyser i vitt.

Som en hälsning till de ljusare tider vi nu går emot lägger vi ut lite vinterbilder i högerspalten. Du som har ett eller flera favoritmotiv att dela med dig av från vårt område får gärna skicka in det så finns det en god chans att du får det publicerat här.

Adressen är: bosse17andersson@ gmail.com

Ordförande har ordet september 2016

29-sept-2016-host-W-2.jpg I dag den 28 september är det regnigt och gråmulet och SMHI varnar för storm. Det är den första dagen som upplevs som en riktig höstdag. Träden har redan skiftat färg, kanske också beroende på vattenbrist denna mycket torra sommar.

Om Sevab och VA-installationen finns inte så mycket att säga. Som förut gäller det att kolla på SEVABs hemsida.

När det gäller vårt nuvarande vattensystem och om vi ska behålla det som sommarvatten för bl.a. bevattning, har vi utanför protokollet haft diskussioner i styrelsen. En enkel kontroll av kostnaderna de senaste åren visar att underhållet är dyrt. Grävningar, kranbyten, ledningsbrott och pumpreparationer kostar mycket, tillkommer dessutom en hög elförbrukning.

Många medlemmar har egna brunnar eller tar vatten i ledningar från Gripsholmsviken. Tveksamt om dom är beredda att betala för ett sommarvatten. De övriga får då stå för en större andel. Kanske kan anläggningen då inte betraktas som en del av samfälligheten med vad det innebär. Spontant känner vi i styrelsen att det bästa är att stänga systemet. Vi kan sälja en del filter och pumpsystem och på så sätt få igen lite pengar.

Badet har varit livligt frekventerat både med många badande, som grillplats vid städdagarna och vid sensommarens grillfest. Träffarna är bra för sammanhållningen och ger utmärkta tillfällen till nya kontakter.
Badbryggans inre del som försågs med nya pontoner i våras, kommer inte att tas upp på land över vintern som vi från början tänkt oss. Efter att ha inhämtat information från bryggtillverkaren mår den bäst av att ligga kvar i sjön.

Många frågar hur det är med vildsvinen. Dom finns i stora mängder på markerna runt Edsala Gård men har inte invaderat vårt område. En galt sköts ju förra året vid lilla båthamnen, grisarna är ju intelligenta och kanske blev det ett varnande exempel?!

Jag tycker vårt område är riktigt fint nu. Gallringar i närområdet och slybekämpningen har öppnat upp området. Insatserna på våra städdagar har också varit till stor nytta. Många har deltagit, däribland flera nya medlemmar. En generationsväxling verkar vara på gång. Det vore trevligt med fler yngre bland de förtroendevalda. Vi saknar viktiga poster, en valberedning måste till och flera tillsynsmän behöver ersättas. Mandatet för många styrelsemedlemmar går ut vid nästa årsmöte! Andra nya behöver rycka in, hör av er!

Hälsningar
Bo Hagelqvist
Ordf.

Bra anslutning på städdagen

stada2.jpg Kanske det högsta antalet deltagare på länge, trettiofem registrerade fastigheter vilket betyder närmare femtio personer, däribland flera nya medlemmar, mycket glädjande! Snabbt gick det också. Grillningen tidigarelades till klockan ett men redan vid tolvsnåret var några klara med sina uppgifter och började köa vid ”grytorna”.

Vad blev då gjort? Gången utefter nygrävda krondiket ner mot Erlandsviken, fick nytt grus. Stigen från Hallonvägens vändplan gallrades från buskar o sly, likaså röjdes det mellan Lingonvägen och Skvattramsvägen. Badet rensades från buskar och sly, stora hamnen förbereddes för eldningen av den stora rishögen och blev i övrigt städad. En patrull, utrustad med hink och borste, tvättade skyltar, bland annat orienteringstavlan vid Videvägen. Många andra insatser inte att förglömma. Bra jobbat av alla!

stada1.jpg När grillen väl blivit varm gick 120 korvar med bröd snabbt åt, därpå kaffe med kaka och läsk o lättöl. Stämningen var god.

Hälsningar
Bo Hagelqvist
Ordförande

Uppdatering från VA-informationsmötet

Nu har kommunen granskat och kompletterat minnesanteckningarna från VA-informationsmötet som hölls under april månad. Du hittar texten via länken
här eller från "Vatten & Avlopp" där all VA-information finns samlad.

Här går den reparerade badbryggan i sjön

brygga.jpg

Den inre delen av vår badbrygga är nu försedd med inklädda pontoner i cellplast. Pontonerna tål att bryggan dras upp på land så att vi slipper storm och isskador på den delen. Den yttre delen av bryggan med betongpontoner får ligga kvar. Den bör så småningom förses med cellplastpontoner så att även den kan dras upp på hösten.

Ordförande har ordet, maj 2016

DSC_0353-2.jpg Så har nu kommunen och Sevab varit hos oss och hållit information om den kommande VA-installationen.

Jag ska inte gå in på några detaljer, det kommer vår VA-grupp att ordna med på hemsidan. Så värst mycket konkret hade man inte att bjuda på, det är mest att se som ett avstamp. Att det ska bli kommunalt vatten och avlopp råder nu ingen tvekan om, frågan är bara om den presenterade tidsplanen håller. Svaret på den vanligaste frågan, hur mycket det kommer att kosta, går inte att få i nuläget. Det finns en taxa som gäller i dag men hur den ser ut den dag vi ska betala vet ingen exakt. Att det kommer att bli stökigt är helt klart, en så omfattande installation sätter sina spår. Vi får beväpna oss med tålamod!

En fråga vi snart måste ta ställning till är hur vi ska göra med vårt nuvarande dricksvattensystem? Vad kan det kosta att driva det vidare som sommarvatten för bevattning? Hur många vill ha det kvar? Styrelsen får jobba på det.

Vintern som inte var särskilt svår satte ändå sina spår. I Erlandsviken föll träden som plockepinn. Kanske det dåliga underlaget hjälpte till. Det är nu gallrat och uppröjt så man kan promenera där utan få ett träd i huvudet. Islossningen förflöt lugnt och allt verkade bra till de sista dagarna då ett tunt islager försköt en brygga i lilla båthamnen och en annan i stora båthamnen. Bryggan i lilla hamnen är lagad så den fungerar, den andra är på gång. Båda ska gå att använda till sommaren.

Badbryggan rustades upp förra våren. Den blev fin men det varade bara tills att stormen Helga i höst slog till och ryckte loss ena delen. Pontonerna blev svårt skadade. Frivilliga kommer åter att få ställa upp så att bryggan blir fin igen till sommaren. Mycket arbete och nya pontoner kostar dessutom pengar.

Önskar alla en fin sommar.

Hälsningar

Ordförande Bo Hagelqvist

Noteringar från VA-informationsmötet

sevab2.png Nu finns en preliminär version av de noteringar som fördes vid informations- mötena om VA-utbyggnad för Edsala och Kalkudden. En slutgiltigt justerad version kommer att läggas ut så fort den är avstämd. I huvudsak ger denna preliminära text en god bild av den information som gavs vid de två mötena. Länk direkt till referatet följer här: preliminära minnesanteckningar. All VA-information läggs också löpande ut på den särskilda delen av vår hemsida som du når via menyn ovan under fliken "Vatten & Avlopp".

Tack alla för insatsen på vårens städdag den 23 april

stadbild4.jpg Ett färre antal medlemmar än i höstas ställe upp men alla gjorde en strålande insats.

Precis som i höstas hade vi haft professionell hjälp med att skära ner all sly mellan stigen och vattnet, från badets parkering, hela vägen runt udden bort mot Erlandsviken.

Det var inget lätt jobb att bära upp allt detta ris, taggigt dessutom, från vattnet upp till stigen. Stenigt och brant var det. Alla slet hårt och samlade riset i högar efter stigen. Badet och båda hamnarna städades. En eloge till damerna som finstädade badet från frigolit efter brygghaveriet. En närmast omöjlig uppgift men det blev stor skillnad.

En hel del skräp o skrot som samlats på olika håll i området kördes till Läggesta. Det var skönt att bli av med det. När riset är bortforslat får vi fri utsikt från stigen ut mot Gripsholmsviken. Det blir fint!

Korv o bröd och kaffe med dopp avslutade insatsen. Alla var på gott humör, även vädret. Det hotande regnet kom först när allt var klart

Hälsar Bo Hagelqvist

Tillförordnad tillsynsman för allmänningarna

Nu snyggar vi upp vid Erlandsviken

roja.png Föreningen är igång med att röja bort nerblåsta och döda träd i dalgångarna vid Erlandsviken. I det längsta hade vi hoppats på tjäle så att en skogmaskinen kunde komma fram.

Dessvärre har det inte varit någon tillräcklig stabil tjäle på flera år så i stället har vi nu tagit in en entreprenör som röjer med motorsåg.

Målsättningen är att göra stigarna säkra och samtidigt frilägga ekar och livskraftiga träd. Vi kommer att glesa ur en del sly men av miljömässiga skäl ska döda träd och sly ligga kvar, de fungerar som ett reningsverk för dikesvattnet från vårt område.

Hälsningar

Styrelsen

Kommunalt beslut om VA-plan nu taget

Nu är VA-planen klar och beslutad i Strängnäs Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Läs mer om vad det betyder under fliken Vatten & Avlopp som du hittar upptill på denna sida . Klicka där så hittar du under "Senaste VA-nytt" aktuell information i frågan. Längre fram i vår kommer inbjudan till informationsmöte där kommunen kommer att medverka för att ge möjligheter att ställa frågor och att få eventuelle frågetecken uträtade.

Om vildsvinen kommer....

vildsvin.jpg Om det skulle dyka upp vildsvin i området så har vi nu kontaktuppgifter till tre jägare som gärna gör en insats för att hålla vårt Edsala vildsvinsfritt. Innanför inloggningen under fliken kontaktuppgifter hittar du telefon- nummer till vår jaktledare Johan Carlsén och hans två vice jaktledare Bertil Sjöström och Erik Eriksson.

Dessa bör snarast kontaktas om det dyker upp vildsvin i området. Även spår efter vildsvinen är viktiga att tipsa om, ex. ett sms.

Vi hoppas på god jaktlycka!

Stormen Helga härjade på Edsala

badbrygga.png Den 5 dec 2015 tog Helga under sin framfart med sig halva badbryggan. Ett av kättingfästena bröts loss från bryggan som drev upp mot den stora intilliggande stenen.

Båda betongpontonerna skadades svårt. Då bryggan bärgades föll båda pontonerna loss. Trist, då bryggan nyligen renoverades. Styrelsen får ta sig en funderare på ev. reparation eller köp av ny brygga.

Underhåll av vägar och diken

skogsvag_875x700.jpg För vinter- och sommarunderhåll av Samfällighetens vägar och diken finns ett 3-årsavtal tecknat mellan Edsala Samfällighetsförening och Kalkuddens Gräv och Markplanering, Roger Sjöö.

Avtalet som inkluderar jour innebär att vägar under vintertid skall snöröjas och sandas vid nysnö eller vid blötsnö och risk för frysgrader. Vid behov kan vägavsnitt med särskilt svåra förhållande snöröjas och sandas även vid andra tillfällen för att öka framkomligheten för tyngre fordon, t.ex. vid sophämtning. Dessa behov bedöms från fall till fall.

För sommarunderhåll omfattar avtalet sladdning, klippning av dikeskanter och ängen vid fotbollsplanen. Efter överenskommelse utförs också saltning, dikning och andra åtgärder för att hålla vägar och diken i gott skick.
Erfarenhetsmässigt har avtalet med Roger Sjöö och tidigare avtal med hans far, Bengt Sjöö, fungerat utmärkt trots en ökande trafik under de senaste åren. De få förekommande problem som uppkommit har alltid lösts på ett smidigt sätt.

Vägarna, som byggdes för cirka 40 år sedan, byggdes för en mindre och lättare trafik med standard för ett fritidshusområde. De fungerar fortfarande bra, men är på vissa avsnitt i stort behov av mer omfattande förbättringsarbeten. För att minska föreningens kostnader, planeras några av dessa åtgärder att samordnas med kommande anläggningsarbeten för Vatten och Avlopp. Ifall ni upptäcker större skador på vägarna eller har frågor angående vägunderhållet så ombeds ni kontakta någon av oss tillsynsmän.

Daniel Bergström Mobil: 070 954 4621
Anders Nobling Mobil: 070 830 8434
Birger Magnusson Mobil: 070 642 4367

Tack alla för insatsen på städdagen

DSC_0479bo.jpg Höstens städdag var lyckad, 41 medlemmar ställe upp och gjorde en enastående insats.

Styrelsen hade engagerat en professionell röjare som avverkat all sly längst upp på Skvattramsvägen, likaså all sly utefter stigen mellan Hallonvägen och Lingonvägen (Dansbanevägen), samt ett buskage på Smultronvägen. Dessutom kördes allt skräp som legat bakom badets omklädningshytt till Läggesta. Flera högar med gammalt ris blev också uppeldade.

Arbetstempot var högt. Högarna med ris växte snabbt, så snabbt att kaffet och grillkorven på badet fick tidigareläggas. Det blev ett trevligt avslut med lite mingel i vackert väder.

Hälsar Bo Hagelqvist

Tillförordnad tillsynsman för allmänningarna

......och en efterlysning!

Föreningens röjsåg har sedan i början av sommaren varit försvunnen från förrådet vid pumphuset på Apelvägen. Det är den stora sågen med klinga och bärhängsle som är borta. Kanske står den bortglömd i någons förråd. I så fall får den gärna lämnas igen snarast!

Tips lämnas annars till Bo Hagelqvist, 076 205 28 52, bohagel@glocalnet.net

DSC_0484bo.jpg

Ordföranden har ordet

liten-fronasv30_875x700.jpg När detta skrivs i början av september lider sommaren mot sitt slut. En blandad sådan vad
gäller vädret. Vi som bor permanent har kunnat ta vara på de strödagar med fint väder som
ändock har funnits. De sommarboende som tillbringar en begränsad tid här i Edsala har
kanske inte upplevt sommaren som särskilt bra.

Med insatser från frivilliga blev badet iordningsställt och bryggan reparerad precis i tid till den första varma dagen. Fullt med badande bara timmarna efter att sista handen lagts vid bryggan. De dagar med fint väder som funnits har det varit fullt. Parkeringsplatsen har räckt till så reservparkeringen vid fotbollsplanen har utnyttjas bara ett fåtal gånger. Bor man långt upp i området förstår jag att man tar bilen ner, annars rekommenderar jag att man går eller cyklar till badet.

Andan i föreningen känns god och det är trevligt när alla bjuder på en vänlig nick eller att man hejar. Ändå möter jag vuxna, ibland med sina barn, på väg från badet, ingen nick eller hälsning, Hör dom hemma här eller är det ett storstadsfenomen som sitter i ?

Fartbegränsningshindren på Häggvägen har fungerat, tempot har gått ner till båtnad för de boende efter vägen, Inga barn har råkat illa ut, inga djur heller. Med regn och värme om vartannat har växtligheten frodats. Det växer igen efter stigarna framför allt stigen längs vattnet. Styrelsen kommer att ta sig en funderare på vilka insatser som krävs.

Den av vår entreprenör utlovade gallringen i området kring Lingonvägen har tyvärr inte kommit igång. I avsaknad av tillsynsman för allmänningarna får styrelsen och framför allt undertecknad, ta på sig att få igång gallringen. Risupplaget vi gröna pumpen växer och löftet från vår entreprenör är att det ska flisas före september månads utgång.

Vattenförbrukningen har normaliserats och ledningarna har hållit. Inte någon av vattenanalyserna har krävt extra insatser. Vattnet är rent, klart och drickbart även om protokollet anger ”tjänligt med anmärkning”. Vattentillsynsmännen har läget under kontroll.

Efter att vägarna hyvlats saltades de på försommaren med en ny sorts vägsalt. Ytan har hållit bra, bara ett fåtal potthål har uppstått. I backarna bildas trots det ”tvättbräden” vi får leva med det. En ny trio vägtillsyningsmän har tillträtt och kommer att bevaka statusen.

Några har säkert noterat att diagonalen, ut- och ingång, på fotbollsplanen inte klippts i sommar. Till nästa säsong kommer den att klippas, gammal hävd får gälla! Gå gärna runt ändå, det är inte så mycket längre. Ett ständigt gående och framför allt cyklig snett över planen skapar en ”ränna” som inte uppskattas av dem som spelar boll. Framför allt, kör inte moped över planen. Mopeder hör över huvud taget inte hemma på stigarna.

Den ständiga frågan, om när kommunen ska ge besked om vatten o avlopp är fortfarande obesvarad. Håll ett höga på hemsidan, där informerar VA-gruppen så snart man har något konkret att meddela.

Båda våra båthamnar är i det närmaste fullbelagda. Medlemmar med båtplats som vet att man inte kommer att utnyttja sin plats under kommande säsong uppmanas att informera tillsynsmännen så att andra kan få hyra platsen tillfälligt. Det betyder inte att man blir av med sin plats, Uthyrningen sker ett år i taget.

Hälsningar
Ordföranden

Lördagen den 26 september gör vi höstfint i vårt område!

arbetsdag1.JPG Lördagen den 26 september samlas vi nere vid badet för att genomföra höstens arbetsdag i föreningen. Under fyra timmar mellan klockan 10.00 - 14.00 tar vi oss an de arbetsuppgifter som behöver utföras för att hålla våra gemensamma områden i gott skick. Ta gärna med arbetsredskap för att komplettera det föreningen har i sin ägo. När vi är klara med dagens värv har vi nere vid badet gemensam korvgrillning.

Alla är hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

Grillning vid badet

grilla.jpg På lördagseftermiddagen den 15 augusti samlades 35 – 40 medlemmar i föreningen nere vid badet för samvaro och middag kring grillarna. Inramningen blev perfekt med skön sommarvärme i strålande solsken. Det var en lördagseftermiddag när sommaren är som bäst. Under några timmar åts allehanda grillrätter med tillbehör. Och vi njöt av Gunnar Åsbergs mycket underhållande och skrattframkallande monolog.

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 GENOMFÖRD

Bion-m-fred.JPG Årets föreningsstämma hölls söndagen den 14 juni i gamla biografen inne i Mariefred. Ett drygt 30-tal delägare i samfälligheten hörsammade kallelsen och medverkade i mötet.

Protokoll från stämman finns anslagen på föreningens anslagstavla. Protokollet finns även att ta del av innanför inloggningen här på föreningens hemsida under rubriken årsmöten.

Renoverad badbrygga

Under ledning av föreningens ordförande Bo Hagelqvist och med hjälp av ytterligare några duktiga medlemmar i vår samfällighet har vår något slitna badbrygga fått ett ordentligt ansiktslyft. Mycket snyggt gjort. Stort tack från alla oss som längtar efter kommande sköna baddagar vid vårt bad!

badbrygga_1491.JPG

Ännu en renovering

nymalat.jpg Ja det är inte bara badbryggan som fått en rejäl ansiktslyftning. Även toaletten vid badet har blivit fin. Solbritt Mårtensson, en av badets tillsynsmän, har gjort en verkligt fin insats och målat toaletten ljusblå. Stort tack - nu kan det bli mer avkopplande att nyttja denna inrättning i sommar!

Städdagen 25 april 2015

stig_225.jpg Det är med stor tillfredställelse jag dagen efter städdagen promenerar i området. Jag konstaterar att alla gjort en storartad insats.

I området mellan Måbärsvägen och Hallonvägen, där styrelsen låtit ett proffsföretag röja sly, har arbetslaget samlat in allt, sly som småträd, man har varit mycket ambitiösa. Vitsipporna lyser vita och området är ljust och luftigt, nästan som en park.

Laget vid Videvägen har samlat ihop alla småträd som legat som ett plockepinn i sluttningen. Även lilla båthamnen är städad och bryggans landgång är reparerad. Också det en fin insats. Både där och på Hallonvägen syns resultatet i form av stora rishögar. Det är nu styrelsens uppgift att se till att dessa högar kommer till Gröna Pumpen.

skogsparti.jpg Ett lag med bil och släp samlade ihop och körde fyra lass ris och annat från alla diken och vägrenar till Gröna Pumpen. Den nya vägslingan kom nu till användning, man behöver inte längre backa ut på Frönäsvägen, klart bättre för trafiksäkerheten.

Vi ska inte glömma övriga insatser som grusning av stigen vid Erlandsviken och städning i stora hamnen och badet samt insatserna på Tibastvägen och Olvonvägen.En trevlig avslutning med grillkorv, kaffe och läsk vid badet blev pricken över I-et.

Tack alla!

Ordföranden

Vildsvinen och Jaktlaget Kalkudden – Edsala

DSC_0254_liten.JPG Det med KSF gemensamt bildade jaktlaget är igång. Jaktledaren Johan Carlsén på Kalkudden, meddelar att ytterligare några jägare har visat intresse att ingå i jaktlaget.

Att lyckas fälla ett vildsvin är inte lätt. Det är skygga djur med vakna sinnen och god hörsel. Dom är aktiva på natten och kan röra sig över stora ytor. Hittills har jaktlaget inte fällt något vildsvin, däremot ett antal rådjur.

I sluttningen ner mot Edsalas lilla båthamn har man satt upp en ”stol” i ett träd för att bevaka området där man tror att dom dyker upp. Vildsvinen har enligt jägarna sitt tillhåll i vassruggarna från Edsala lilla båthamn utefter vattnet på Edsala Gårds marker. Spår av dem har setts utefter stigen runt Erlandsviken.

vildsvin.jpg Ägaren till Edsala Gård ogillar dock jakt i området vid båthamnen då ett eventuellt eftersök lätt kommer in på gårdens mark. Jaktlaget har därför funderingar på sätta upp en fälla i stället. Fällan består av en inhägnad som vildsvinet kommer in i men sedan inte kommer ut ur.

Jaktlaget har också träffat avtal med Kalkuddens Gård samt Kotans markägare om att kunna jaga även på deras marker. Enligt jaktledaren finns det planer på att skaffa tillstånd att också jaga älg.

Styrelsen april 2015

DSC_0353-2_mellan.jpg DSC_0378-2_mellan.jpg

Gallring Lingonvägen

liten-fronasv30_875x700.jpg Gallring av träd och sly kommer inom kort att starta utefter Lingonvägen. Viktigt därför att samtliga fastighetsägare på Lingonvägen markerar sin tomtgräns!

Klicka på bilden här till vänster så får du fram en karta som visar vilket område som berörs av gallringsarbetet. Det gäller området innaför det rödmarkerade "molnet".(För att komma tillbaka hit i texten efter att ha fått fram kartan klickar du dig ett steg bakåt med din webbläsare)

Träd vars grenar växer ut över vägen kommer att tas bort eller gallras ur. Småträd och buskar som växer i området mellan vägen och tomterna kommer att tas bort. Befintliga ekar ska sparas och friläggas.

I samband med dikesgallringen kommer det också att gallras på allmänningen i anslutning till tomterna. De fastighetsägare som har önskemål om träd man gärna vill behålla, uppmanas ta kontakt med entreprenören när arbetet påbörjas.Temporärt kommer ris och timmer att lagras utefter vägen på föreningens mark.

Det går bra att kontakta Jörgen Ekblom som är ansvarig för våra allmänningar i samfälligheten om det är något oklart. Jörgens kontaktuppgifter finner du innanför inloggningen.

Styrelsen

Ordföranden har ordet - Edsala den 12 februari 2015

Är vintern slut?

Det är det intryck som vi som bor året runt har i dag, torsdagen den 12 februari 2015. Det är flera plusgrader och snön smälter i rekordfart. Vi har fått en hel del snö framför allt i januari och början av februari.

För dem som brukar promenera i området har det varit svårframkomligt om man inte hållit sig till körvägarna. Stigarna efter vattnet är skapligt upptrampade och framkomliga men hala, broddar är att rekommendera. På ängen vid fotbollsplanen är snön på sina ställen nära fyra decimeter djup. Det har varit omöjligt att trampa upp någon stig där. Styrelsen har därför låtit ploga stigarna. På grund av den myckna snön blev plogvallarna höga. Det finns risk att det bildas vattensamlingar när snön smälter. Vi får se hur det går, förhoppningsvis blir stigarna framkomliga snabbare än om vi inte plogat. Dansbanevägen mellan Hallonvägen och Lingonvägen plogades upp igår. Den är nu bred och promenadvänlig.

Styrelsen efterlyser fler aktiva för uppdrag i föreningen. Flera tillsynsmän avgår vid årets stämma. Ett utskick till samtliga medlemmar kommer endera dagen. Jag ber alla att ta sig en ordentlig funderare, ”vad kan jag göra för föreningen?”

Bryggan på vår fina badplats behöver repareras innan sommaren därför efterlyser vi en snickarkunnig person som kan ta sig an den uppgiften och kanske en del annat.

Sedan den stora läckan på Måbärsvägen har det inte varit några problem med dricksvattnet.
Labbtesterna ger OK, vattnet är godkänt, ibland med anmärkning men på sådant som vi inte behöver åtgärda eller lägga pengar på.

Den mycket leriga Infarten till risupplaget vid Gröna Pumpen har grusats och försetts med en vägtrumma för vattenavrinningens skull. Skogsgallringen är inte igång. Avsaknaden av tjäle gör det olämpligt att köra med skogsmaskiner.

Styrelsen har så smått börjat förbereda årsmötet och nästa år budget.
Snart är det sommar!

Hälsningar
Ordföranden

Höstens städdag genomförd!

DSC_0328.JPG

Tack alla för fina insatser.

Vackert väder och god anslutning resulterade i att en hel del blev gjort.
Korvgrillningen efteråt var som vanligt välbesökt och trevlig.

Ett speciellt tack till de tre djärva som trots styv kuling balanserade ut fyllnadsmaterial med skottkärra på en gungande brygga och flotte och fyllde ”slukhålet” en bravad !!

Återstår att till våren inspektera resultatet. Kanske behövs lite ny sand ovanpå


Bo Hagelqvist

Ordf.

Vattenskotrar

skoter-2.jpg Styrelsen har fått påpekanden från medlemmar att vattenskotrar far förbi badplatsen, alldeles för nära. Länsstyrelsen har lagt fast regler för hur vattenskotrar får framföras i Mälaren. Läs regelverket via denna länk
eller ta del av informationen som finns på samfällighetens informationstavla.

Styrelsen

Vildsvinen

vildsvin.jpg Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF) avser att skapa ett jaktlag för att aktivt bekämpa vildsvinen. KSF har bland sina medlemmar 7-8 jägare som är intresserade av att ingå i jaktlaget.

Styrelsen inom Edsala anser att ett gemensant jaktlag vore den bästa lösningen. Vi önskar därför veta om vi har jägare i vår förening som kan tänka sig att ingå i jaktlaget. Intresserade jägare får gärna kontakta undertecknad.

Styrelsen Edsala Samfällighetsförening
Bo Hagelqvist
bohagel@glocalnet.net

Städdagen & vad händer vid gröna pumpen?

staddag1.jpg Ett stort tack till alla som ställde upp på städdagen. Insamlingen av all sly var en jätteinsats. Man ser hur fint det kan bli när gallringen är genomförd.

Som ett led i skogsgallringen har förberedelserna vid Gröna Pumpen börjat. Där ska virke och ris från gallringen samlas. Tanken är att vi ska slippa ha upplag på fler ställen i området. Ris som kan bli flis ska samlas där. Även ris från den egna trädgården får läggas där. Fliset kan ge föreningen en liten inkomst.

Styrelsen

staddag2.jpg

Badflotten är reparerad - Stort tack till Günter!

Badflotten-reparerad-2014.jpg Till glädje för alla barn, och även vuxna för den delen, har vår förträfflige tillsyningsman Günter Hoffman reparerat flotten. En helt ny överdel har lagts på.

Ett stort tack till Günter för ett utomordentligt arbete.

Styrelsen

Bengt Sjöö

Bengt-Sjoo.jpg Bengt Sjöö lämnar Kalkudden och flyttar till Nävekvarn. Edsala Samfällighet, Kalkuddens Samfällighet och Vägföreningen uppvaktade och avtackade honom gemensamt med en blomma, ett diplom och som ett ytterligare minne en samlarmodell av ”hans” traktor.

I diplomet tackar de tre föreningarna Bengt för hans insatser under mer än ett kvarts sekel med följande text.

”För utomordentlig service dag som natt i ur och skur. Backe upp och backe ner. Snöhög här och gruset där. Sladdning hit och sandning dit, alltid lika perfekt”

Bengt tar med sig många minnen och historier från arbetet för våra föreningar. Han berättar samtidigt att flytten är ett sätt att göra ”bokslut” och gå vidarare till en kanske lugnare tillvaro.

Ordföranden har ordet!

ordfklubba.JPG Bo Hagelqvist, Edsala Samfällighets ordförande, tar upp aktuella frågor inom föreningen i ett brev till medlemmarna. Logga in på vårt intranät så hittar du dokumentet under rubriken "Protokoll & styrelsedokument". Brevet ligger som första dokument i listan.

Ny anslagstavla för föreningen

Vi tackar vår ordförande Bo Hagelqvist som sett till att föreningen har fått denna nya fina anslagstavla för föreningsinformation. Skylten sitter vid korsningen Videvägen - Frönäsvägen.

Anslagstavla.jpg

Flitiga bävrar bygger vidare

Bilderna nedan visar bävrarnas framfart med trädfällning och fortsatt byggande av bostad.

baverjobb.jpg baverjobb2.jpg baverbostad.jpg

Tappställen för vatten

vatten.jpg Om din vattenledning skulle frysa i vinter och du därför skulle behöva nyttja föreningens tappställen för att få tillgång till vatten då kan du se var de ligger genom att du klickar på denna länk till karta över våra tappställen.

Inloggning till föreningsintern del av hemsidan

las.jpg Du som bor i vårt område kan enkelt skaffa dig inloggningsuppgifter genom att klicka på "Logga in" överst till höger på denna sida. Du fyller i dina uppgifter och får efter kontroll mot medlemsmatrikeln ett passord som du sedan kan använda. Ange också fastighetsbeteckning under Kommentar på slutet.

OBS När du får ditt användarnamn kommer inte å, ä eller ö att kunna användas

Meddelanden

Information om VA-utbyggnaden

2020-10-07
Styrelsen för ESF har mottagit ett mejl från projektledaren för VA-utbyggnaden:
"Efter SEVAB´s tilldelning av Entreprenör för VA arbeten i Edsala Kalkudden har annan entreprenör, som deltagit i anbudsprocessen, ansökt om överprövning angående tilldelningen hos Förvaltningsrätten.
Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid detta ärende tar idag".

Styrelsen återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Städdag den 11.10

2020-10-02
Nästa städdag blir söndagen den 11 oktober med samling vid badets parkering kl.10.00
Även denna gång max fem antal deltagare utöver arbetsledare.
Anmälan till
Bo Hagelqvist
076 – 205 28 52
bohagelqvist@gmail.com

Årsmöte 2020 per post

2020-10-01
Nu finns protokoll från årsmötet på föreningens intranät.

2020-09-20
Årsmötet är nu genomfört. Den 11 september var sista dag för svar. Svaren har nu enligt planen gåtts igenom av styrelserepresentanter tillsammans med rösträknare/justerare.
Det har inkommit svar från 83 medlemmar/fastighetsägare. Nu närmast kommer revisorerna att granska svaren och sammanställningen av årsmötet, därefter kommer Årsmötesprotokollet att anslås på föreningens intranät och på anslagstavlan vid Videvägen. Styrelsen hade det konstituerande mötet, samt det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet, söndag den 20 september. Nästa styrelsemöte blir den 22 november.

Årsmöte 2020

Nu har vi passerat sista dag för att delta i årsmötet per post (11.9).
Tack för ert engagemang och tid att besvara och skicka åter formuläret! Nästa steg är att ordförande, kassör och sekreterare tillsammans med föreslagna rösträknare/justerare, på lördag den 19.9, går igenom alla svaren, upprättar röstlängd och sammanställer inkomna svar och eventuella förslag/kommentarer. Sammanställningen kommer sedan att granskas av våra revisorer. Protokoll kommer att läggas ut på intranätet och anslagstavlan senast den 4.10. På söndag den 20.9 har styrelsen först ett konstituerande möte direkt följt av ett ordinarie styrelsemöte.

Sol och Bad på Edsala

20202-06-28
Vilken sommar! Och vilket härligt gemensamt bad vi har! Under våren har olika arbetslag jobbat med att iordningställa hamn och bad för säsongen. Det allra senaste är soldäcket vid badet - den gamla bryggan som nu är på land med nya friska brädor som ger ytterligare möjligheter att ligga och sola. Tack Lars och Christian för det toppenfina jobbet (i 30-graders värme!). Badbryggan vid stora hamnen är också den reparerad och användbar, främst för bad! Precis som med den lilla bryggan vid badet, den så kallade "pensionärsbryggan" är den primärt tänkt som just badbrygga, inte för att ligga/sitta och sola! Vi ber er vänligen visa hänsyn och inte lägga beslag på dessa två badbryggor. Gräsmattor och soldäcken är till er tjänst!

006.jpg

Vatten på Edsala

2020-06-19
På Edsala råder förbud att vattna gräsmattor och liknande med spridare, liksom förbud att fylla sin swimmingpool med vårt gemensamma dricksvatten! Vi vet att många är nyinflyttade och inte fått denna information tidigare. Vi är många hushåll som ska dela på tillgången/trycket i våra ledningar, så visa hänsyn till varandra! Diska, tvätta, duscha och vattna växter/rabatter med kanna på kvällen så räcker trycket åt alla för matlagning, att dricka åt människor och djur på dagen!

Eldningsförbud i hela kommunen!

2020-06-12
Det råder allmänt eldningsförbud i hela Strängnäs kommun sedan den 11 juni 2020! Det är synnerligen viktigt att vi respekterar detta förbud! En skogsbrand på vårt område skulle vara såväl förödande för vår älskade natur som hotfull för alla våra fastigheter och egendomar på området. Det är torrt i skog och mark och dessutom en period av högtryck med hård ostlig vind, förstärkt av den sjöbris som vi alltid får denna tiden på året.
Var vaksam på tecken på eld/brand och ytterligt försiktig. Informera familjemedlemmar om situationen och det ansvar vi alla har!

KÖR LUGNT på våra vägar!

Goda och efterlängtade besked från vägansvariga: Under vecka 24 kommer grusvägarna att hyvlas och saltas. Det är bra för alla boende utmed grusvägarna men faktum kvarstår..
Ta det lugnt!
Vi har gått in i högsäsong, kanske tidigare än vanligt, med många människor - stora som små utmed våra vägar på Edsala och Kalkudden. Vi vill uppmana till sänkt hastighet och mycket god uppmärksamhet!!
Det är också torrt och dammigt på grusvägarna och vi vill verkligen uppmana oss alla att köra lugnt för att minimera dammvirlvar som letar sig in i hus, bilar och även i ögonen! Det är nog med pollen och tallblomningen som just nu lägger en gull hinna över allt. Njut av försommmaren och solen i ett lugnt tempo och ta hand om er- och varandra!

Fritidsklubben Edsala-Kalkudden

Fritidsklubben Edsala-Kalkudden har sammanställt säsongens planerade aktiviteter i ett Kalendarium och hälsar alla välkomna!
Läs gärna mer på Kalkuddens hemsida:
http://www.kalkudden.org/intressegrupper-&-historia/fritidsklubben.html

Vildsvinsjakten på Edsala

Föreningen har en överenskommelse med jaktlaget att jakt på vildsvin ska ske utefter stigen från Videvägen ner till lilla båthamnen. Vildsvinen kommer ofta in den vägen från Edsala Gårds marker. Vi har på vårt område ingen annan plats där jakt med kula är säkert och där det finns ett bra kulfång.

För att varna när jakt pågår har vi därför satt upp permanenta öppningsbara skyltar med texten ”Jakt pågår passera ej”. Skyltarna öppnas av jägarna när de ska sitta pass vid stigen. Efter avslutat pass stänger och låser de skyltarna.

En skylt är fäst på bommen vid Videvägen. Den andra sitter på en stolpe i lilla båthamnen. Om man kommer med båt till lilla hamnen ska man vara uppmärksam på skylten och kontrollera att passage är möjlig.

Jägarna annonserar på FB när de ska sitta pass och anger då även område. Skriver man då, hamnen Edsala, avses stigen ner till lilla båthamnen. Jakt i närheten av stora båthamnen sker på Kalkuddens Gårds mark.
Styrelsen

Larm om råttgift i vårt närområde

En familj på Lingonvägen har två gånger fått uppsöka veterinär för sin lilla katt Pelle. Veterinären anser att katten fått i sig råttgift, vilket inte är tillåtet att använda! Någon i vårt närområde har uppenbarligen lagt ut gift istället för att använda fällor. Detta trots att det inte är tillåtet att lägga ut gift som kan djur kan komma åt.
Katten Pelle är hemma igen men under observation då hans inre organ kan ha tagit skada.
Boende på såväl Edsala som på Kalkudden vittnar om att råttgift förekommer. Det är allvarligt!

Aktuella datum

Årsstämman är planerad till söndagen den 14 juni 2020 men i nuläget högst osäkert om den kan genomföras som tänkt. Styrelsen förbereder alla handlingar och återkommer med mer information om stämman.

Ersättningskrav vid strömavbrott (190612)

På förekommen anledning - det har varit flera strömavbrott i vinter - vill jag beskriva tillvägagångssättet att söka ersättning för skada och extra kostnader vid ett strömavbrott. Alla seriösa företag har en ansvarsförsäkring som ska täcka företagets ersättningsskyldighet vid en orsakad skada.

Är du drabbad och har ersättningskrav ska du anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Var tydlig med vilka extra kostnader du haft, helst med uppvisat kvitto. Ditt försäkringsbolag kontaktar det berörda företagets försäkringsbolag. Om avbrottet är fastlagt och ditt krav tydligt, ska ersättning inte vara något problem.

Bo Hagelqvist, ordförande, 2019-06-12

Elavbrott - detta gäller

Information om pågående elavbrott i vårt område kan hittas på Vattenfall Eldistributions hemsida där du via denna länk till avbrottsinformation .
Där klickar du dig fram på en karta för att hitta information. Det är alternativt möjligt att via samma länk fylla i berört postnummer så får du upp informationen.

Beroende på hur långvarigt ett elavbrott är så utgår det avbrottsersättning. Inom tre månader ska den ersättning du har rätt till dras av på kommande elnätsräkningar. Det brukar fungera bra och ska ske med automatik men bör bevakas så att det verkligen sker.

Information om hur Vattenfall tillämpar dessa regler hittar du via denna länk till avbrottsersättning Exempelvis utgår för ett elavbrott som varar mellan 12 och 24 timmar ersättning om 12,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 1 000 kr. Har skador uppstått till följd av avbrottet kan du även anmäla detta och få ersättning för skadan. Här sker dock en samordning med själva avbrottsersättningen.

Informationen ovan hämtad från Vattenfall Eldistributions hemsida

Hälsar webbmaster 2018-12-06

Lite information om fällda träd

Våra vänner bävrarna är aktiva igen. I avsaknad av lämpliga träd vid vattnet har de
hälsat på tämligen långt upp. Uppe vi stigen efter krondiket, ner mot Erlandsviken,
har de nästan gnagt av ett träd och givit sig på ytterligare två.

För att inte riskera att trädet skulle falla över stigen och kanske en människa, har vi
låtit proffs ta ner träden. Alltså även de andra som bävrarna gnagt på. Vi bjuder
bävrarna att kalasa på träden nu när de är lättåtkomliga.

Borta vid udden där picknickbordet står fanns ett antal döda träd. Aspar mest men
även en stor död tall och en björk De träden har vi också låtit fälla.

Alla träden får ligga kvar till dess det blir dags för den större gallringen uppe i
området mellan Hallonvägen och Lingonvägen. Då har vi tillgång till traktorsläp med kran. Det får därför vara lite stökigt en tid. Kanske att vi snyggar upp lite i samband med höstens städdag den 30 september.

Styrelsen Edsala 20180831

Gräsklippare till salu

Har du behov av en rejäl åkgräsklippare? Samfälligheten har inte längre behov av egen gräsklippare och ger därför den som är intresserad möjlighet att köpa den som föreningen för närvarande är ägare av. Läs mer här

upplag.png

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 genomfördes söndagen den 18 juni. Sedvanliga årsmötesfrågor togs upp till behandling. Ny styrelse valdes och där kan noteras att det skedde en rockad inom styrelsen så att Sonja Areskär går upp från suppleantplats till posten som sekreterare medan vår tidigare sekreterare, Monika Syrén tar plats som suppleant i styrelsen.

I övrigt informerades bland annat om skötseln av våra allmänningar och läget vad gäller IP-Onlys fiberprojekt och om VA-planernas utveckling. Protokoll finns anslaget på föreningens anslagstavla och det finns även innanför inloggningen här på föreningens hemsida.

Brevlador_3.JPG

Liten_skyllt.JPG

vinterinftavla.JPG

Brevlador_1.JPG

stadbild2.jpg

stadbild3.jpg

stadbild4.jpg

skogsvag_875x700.jpg

IMG_tag-hamnen.JPG

stig.jpg

vag_875x700.jpg

DSC_0353-2.jpg

DSC_0378-2.jpg

DSC_0479bo.jpg

Skicka gärna in bilder som visar
vårt vackra Edsala till webmaster bosse17andersson@gmail.com
så publiceras de här:

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in