Edsala Samhällighetsförening
Meny

Jakt och Viltvård

Jakt och Viltvård på Edsala och Kalkudden

2021-10-04
Kalkuddens och Edsala Samfälligheter har ett gemensamt jaktlag, med uppdraget att bedriva så kallad skyddsjakt på vårt gemensamma område. Jaktledare är Krister Johansson, boende på Kalkudden.
Om det sker en viltolycka på vårt område, där ett djur skadas eller förolyckas ska du först ringa 112 och meddela händelsen och sedan till Krister på mobil 070-741 62 27

Vad är skyddsjakt
Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Syftet med skyddsjakt är att förhindra skador på exempelvis boskap eller åkermark Ett exempel kan vara att förhindra gäss att äta stora mängder säd på åkrar. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som kan ge tillstånd i det enskilda fallet.

Grund för skyddsjakt
Enligt jaktförordningen ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.
Ett av de fyra skälen nedan ska föreligga. Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.
De fyra skälen är:
- Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
- Av hänsyn till flygsäkerheten.
- För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
- För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur

När är det jakt på vildsvin
Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april - 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti - 31 januari.
Vildsvin får jagas med kulgevär med klass 1-ammunition, samt med enkelpipigt hagelgevär laddat med en kula (till exempel slugs). Jägaren måste vara behörig att använda sig av kulgevär avsett för klass-1 ammunition.

Jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ och licensjakt.
Tid på dygnet olika viltslag får jagas.
Tider för hundanvändning vid jakt och jaktträning med hund.
Rådjur och dovhjort får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

På Svenska Jägarförbundets hemsida kan du själv söka efter aktuella jakttider.
Sök tid och art här https://jagareforbundet.se/jakt/jakttider/#S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n,-1,2021-01-01,2021-12-31,

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter