Edsala Samhällighetsförening
Meny

Senaste VA-nytt (17-01-18)

(17-01-18) Vad händer inom projektet för kommunalt Vatten & Avlopp?
Bakgrund: Kommunalt VA på Edsala
Sammanfattning:
• Projektet i Djupvik, som vi kommer efter, har kommit igång med sin entreprenad. De har grävt i ca 2 mån, och entreprenadarbetet beräknas hålla på till början 2018. De håller ungefärligen sin tidplan.
• Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), f d SEVAB, har nu börjat planera för första steget i vårt VA-projekt. De söker konsulter för att starta upp en förstudie av området. Förstudien avser ta fram kalkyler och ett investeringsbeslut. Sakta börja det nu hända saker.
• Parallellt med ovan har kontakter tagits med kommunens plankontor för att utröna möjligheter till utökad men begränsad byggrätt.
• Slutligen har kontakter även tagits med Fibra, det kommunalägda bolaget som ansvarar för kommunens gemensamma datanät. Vad är viktigt att tänka på inför en fiberutbyggnad? Alternativa vägar att gå? Vad kan Fibra hjälpa till med? osv

(16-05-01)Sammanfattning av Informationsmöte VA den 16 april 2016
Bakgrund: Kommunalt VA på Edsala
Sammanfattning: Dokumentation från informationsmötet finns nu på vår hemsida under Vatten & Avlopp.
Klicka på "Informationsmöte VA" i vänsterkolumnen här intill.

(16-02-28) Informationsmöte VA
Bakgrund: Kommunalt VA på Edsala
Sammanfattning: Preliminärt är ett informationsmöte planerat till lördagen den 16 april i Mariefredsskolans matsal. Inbjudan kommer att skickas ut med brev till alla boende i Edsala.
Försök deltaga eftersom detta är ett utmärkt tillfälle att få information, ställa frågor och få svar på sina funderingar.

(16-02-07) Kommunalt beslut om VA-plan nu klar
Bakgrund: Kommunalt VA på Edsala
Sammanfattning: Av tidigare VA-nyheter framgår att SEVAB och kommunen hållit på jobba fram en gemensam plan för utbyggnad av kommunalt VA inom kommunens omvandlingsområden. Nu är planen klar och beslutad i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Beslutet innebär att Edsala/Kalkudden är högst prioriterat av alla omvandlingsområden inom Strängnäs kommun, och att det är vår tur efter Djupvik/Storudden som just nu pågår.

Vad innebär det i tid för oss?
Det innebär att projekteringsarbetet hos oss kan starta när byggnationen i Djupvik/Storudden är klar. Min egen högst preliminära bedömning är att vår projektstart sker mitten 2017, och att byggnation sen startar 2018. Första informationsmötet med representanter från SEVAB och kommunen planeras om 2-3 mån, d v s april - maj 2016. Försök närvara då för att få information och ställa frågor. Håll utkik på hemsidan, information om mötestid läggs ut på hemsidan.

En del arbeten måste starta hos oss redan nu. Tiden går fortare än man tror. Därför vill jag passa på påminna om att vi behöver intresserade och kunniga personer till vår VA-utbyggnad. Ni kan läsa mer om detta i en tidigare VA-nyhet längre ner på sidan.

Har du frågor kring detta, kontakta Lars Adolfsson.
Kontaktuppgifter: 0705-34 24 21, lars.a.adolfsson@se.abb.com

(15-11-14) Det var länge sedan sist - Vad händer?
Bakgrund: VA-utbyggnaden närmar sig!
Sammanfattning: SEVAB och kommunen har under året haft en gemensam arbetsgrupp som sett över tidplanen för VA-utbyggnaden. Nu finns ett förslag på ordning för aktuella omvandlingsområden, och en preliminär tidplan. Förslaget har tillstyrkts av SEVAB och kommunens tekniska nämnd. Återstår att den också godkänns av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Förslaget är tydligt. Först Djupvik, som nu pågår. Därefter Edsala/Kalkudden. Planen säger - bara ett omvandlingsområde i taget. När Djupvik är klart, så är det vår tur. Det betyder att vi sätter spaden i jorden under 2017, men att förberedelsearbeten hos oss, Kalkudden och SEVAB startar redan under 2016.
För bra förberedelser och genomförande krävs fler som är intresserade och vill deltaga från samfällighetens sida.
Se även nedan meddelande.

(14-12-14) Vi söker intresserade och kunniga personer till vår VA-utbyggnad
Bakgrund: VA-utbyggnaden närmar sig!
SEVAB’s tidplan visar en byggstart 2017 för Edsala samfällighetsförening.
En förstudie av området och markförhållandena här, kan därmed komma att inledas redan slutet 2015.
Sammanfattning: Utbyggnaden kommer innebära en stor omställning för hela området, med många och varierande frågeställningar. Erfarenheter från andra genomförda områden är att ha många aktiva, intresserade och kunniga medlemmar som på olika sätt hjälper föreningen till en bra och smidig övergång till kommunalt VA.
Föreningen söker därför dig som är intresserad av att hjälpa till.
• Anläggningsarbeten
Föreningen söker flera personer med kunskap och erfarenheter från anläggningsarbeten.
Personer som förstår vad som krävs och kan diskutera olika alternativ med SEVAB och entreprenören. Och som har en bra dialog med boende, och söker lösningar som minimerar problemen i området under byggtiden.
• IT-anslutning
Föreningen söker här flera personer med intresse, och gärna kunskap och erfarenheter av att bygga datanät.
Personer som brinner för detta, och dels kan motivera boende att ansluta sig, och dels i nästa steg har dialog med tänkbara operatörer. Inledningsvis behöver vi vara många som kan ”knacka dörr” och förklara fördelarna, för att få en tillräckligt hög andel bland medlemmarna för anslutning.
• Allmänt intresse
Föreningen söker här personer som är allmänt intresserade av att hjälpa föreningen i VA-omställningen. Som kan hjälpa till där behov finns.
Alternativt att du tipsar om någon som du tror skulle vara lämpad.

Har du frågor kring ovan, kontakta Lars Adolfsson.
Kontaktuppgifter: 0705-34 24 21, lars.a.adolfsson@se.abb.com

(14-11-23) VA-nytt från våra grannar
Bakgrund: Kalkudden sf kommer antagligen göra sin VA-utbyggnad samtidigt med oss. Herresta sf däremot är helt klara med sin utbyggnad.
Lars Adolfsson har pratat med ordförandena i föreningarna för att höra hur det går och hur det gått.
Sammanfattning: Kalkudden har nu börjat samla information om VA, från kommun, SEVAB, m fl. De har även kontaktat Edsala för att ta del av våra beslut, vår kunskap och våra planer. Internt söker även de intresserade personer till en arbetsgrupp.

Herresta är som sagt klara med sin VA-utbyggnad. Som ordförande säger: "Efter "kaos" i 15 mån tycker alla det blivit så bra efteråt. Alla sår i naturen är läkta, bra vatten och fungerande avlopp." Herresta består av ca 230 fastigheter, d v s 50 mer än Edsala. Tät dialog med SEVAB och entreprenörer under hela tiden har fungerat mycket bra och varit viktigt för det goda resultatet. De lyfter också fram att de haft många intresserade och kunniga medlemmar som bidragit till det goda samarbetet.
Anslutningsavgiften har stämt bra och motsvarat normal taxa. Se SEVAB's hemsida.
Herresta har också valt att lägga ner tomrör i grävda diken för att senare dra datafiber. Självklart, tyckte ordförande, men det har krävts en aktiv övertalning för att få med alla medlemmarna.

(14-11-13) SEVAB svarar på frågor om kommunens VA-utbyggnad
Bakgrund: Telefonsamtal mellan Åsa Bengtsson Sjörs, planeringschef VA, och Lars Adolfsson, Edsala, angående status för VA-utbyggnaden.
Sammanfattning: Åsa är relativt ny på tjänsten, kommer från Eskilstuna Energi.
SEVAB har en hel del information om kommunens VA-utbyggnad på sin hemsida. Titta där.
Idag är byggstarten hos oss planerad till 2017. Som framgår av nedan protokoll, ska kommun och SEVAB nu bli överens om prioritering och tidplan för VA-utbyggnaden.
Samtalet har sammanfattats i ett protokoll.

(14-06-29) Status för VA-utbyggnaden
Följande information gavs på årsstämman den 29 juni.
"I botten finns ”EU Water Framework Directive”. Dess mål med rent vatten i sjöar och hav skulle vara klara till 2015.
De flesta kommunerna i Sverige, inte bara Strängnäs, är sena i sin planering och sitt genomförande för att nå direktivets mål.

Hos Edsala har inte mycket hänt sedan förra årsstämman.
• Kommunens tidplan för VA-utbyggnaden var tveksam redan då för ett år sedan.
Under året har SEVAB satt ner foten tydligt, och sagt att utbyggnaden kommer till Edsala/Kalkudden först 2017-2018. Projektstart under 2016. Våra förberedelser bör starta under slutet 2015.
Detta innebär ytterligare en försening på 1-2 år.
• Med tanke på ovan försening så blir VA-gruppen tillsvidare vilande. Hoppas komma igång om ca 1 år tillsammans med Kalkudden.
• Vi söker samarbete med Kalkudden avseende VA-utbyggnaden.
Vi har olika förutsättningar idag, kommit olika långt i våra förberedelser, men kommer båda bli lika berörda då projekteringen väl sätter igång.
• Kostnaden för befintlig vattenanläggning ökar med åldern. Det både kostar och tar mycket tid att underhålla reningsverk och distributionsanläggning.
Förhoppningsvis håller den i 4-5 år till."(13-12-08) VA-gruppens status
Bakgrund: Kommunens VA-utbyggnad kommer sannolikt att försenas med 1-2 år.
Sammanfattning: Styrelsen beslutade idag att låta VA-gruppen tillsvidare vara vilande, och invänta kommunens beslut om ny tidplan.
Under tiden ska Edsala söka samarbete med Kalkudden i VA-frågan. Önskvärt är att vi framöver kan bilda en gemensam VA-grupp.

(13-12-05) Tidplanen för kommunens VA-utbyggnad
Bakgrund: SEVAB har begärt att tidplanen för kommunens VA-utbyggnad ska försenas med 2 år. Motivet är översyn av egen ekonomi och samgåendet med Eskilstuna Energi.
Sammanfattning: Trots att ett halvår gått sedan SEVAB inkom med sin begäran, har Strängnäs kommun fortfarande inte beslutat i frågan. Trots att vi idag inte vet mer, är det ändå sannolikt med en försening av VA-utbyggnaden på 1-2 år.

(13-05-27) Möte med Sparbanken Rekarne
Bakgrund: Diskussion med banken om alternativa finansieringsmöjligheter vid utbyggnad av vatten och avlopp (VA).
Närvarande: Från Edsala - Bo H, Suzanne S och Lars A.
Från Sparbanken och Fastighetsbyrån - Göran Östman, Åsa Andersson, Christina Segerstedt och Henrik Hylander

Datum: 2013-04-21
Sammanfattning: Alternativen är ett privat lån eller att samfälligheten tar ett gemensamt lån för intresserade medlemmar. Det senare är inte ovanligt bland samfälligheter, men är heller inte givet.

Ytterligare frågor och svar hittar ni HÄR

(13-05-14) Informationsmöte med Kalkudden
Bakgrund: Allmänt informationsutbyte om bl a vatten och avlopp (VA).
Närvarande: Från Edsala - Bo H, Kerstin B och Lars A.
Från Kalkudden - Kjell Kristiansen (ordf), Johan Myrsten och Per-Olof Trelje

Datum: 2013-04-28
Sammanfattning: Kalkudden hade tagit initiativet till mötet. De ville främst höra vår inställning och veta mer om vårt arbete med VA-frågan.

Vi berättade vad vi gjort, hur vi tänker och vad vi håller på med nu. Uppfattar det som att de blev intresserade och vill veta mer längre fram. Tror Edsala har kommit klart längre i sina förberedelser.

Jag hoppas på ett utökat samarbete med Kalkudden i VA-frågan, och tror det skulle gagna oss båda.
/ Lars A

(13-03-22) Vad händer inom SEVAB och kommun?
Vid kontakt med SEVAB har vi fått följande information:

"Det pågår interna diskussioner om SEVAB's ekonomi och om det planerade samgåendet med Eskilstuna Energi. Just nu vet vi inte hur detta kommer att påverka tidplanen för VA-utbyggnaden inom Strängnäs kommun. SEVAB beräknas vara klar med sin bedömning innan semestern. Därefter ska kommunen säga sitt, och deras beslut väntas efter sommaren."

Vår tolkning är att det sker aug eller sept. Mer information kommer efterhand.

(13-03-01) Styrelsens åsikt angående VA
Under hösten 2012 har styrelse och VA-grupp undersökt alternativen på såväl privat VA i egen regi, som anslutning till kommunalt VA.
Det i branschen etablerade företaget Bioclere har varit hos oss och berättat om ett privat alternativ, vilket innebar dels ett antal fristående reningsanläggningar som Bioclere tillhandahåller, samt att Bioclere förväntar sig att Samfälligheten tillhandahåller projekterande data.

Företaget reserverar sig för att vara totalentreprenör. Samfälligheten tar då på sig ansvaret för en mycket omfattande rörentreprenad som skall projekteras och drivas av Samfälligheten, för att slutligen inkopplas till Biocleres reningsanläggningar. Till detta tillkommer en ganska omfattande drift och skötsel organisation som föreningen skall tillhandahålla.

Det har dessutom gjorts ett studiebesök hos Husby samfällighetsförening, för att se och höra hur införandet av ett kommunalt VA-projekt fungerat i praktiken. Husby säger sig vara positiva till installationen och samarbetet med SEVAB.

En grupp från Samfälligheten har besökt SEVAB för diskussion om olika alternativ, samt för frågor/svar kring projektering och genomförande av ett kommunalt VA-projekt. Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att längre ner på denna sida läsa om studiebesöket hos Husby och om frågor/svar vid besöket hos SEVAB, samt rapporten från Bioclere-besöket. Dessutom har SEVAB på sin hemsida under Vatten & Avlopp/omvandlingsområden en detaljerad information om bakgrunden till kommunens beslut samt detaljer om själva VA-installationen.

Utifrån inhämtad information är det styrelsens bestämda uppfattning att Edsala samfällighetsförening ska ställa sig bakom kommunens förslag på installation av kommunalt VA.

(13-01-02) Informationsmöte med SEVAB
Bakgrund: Information och frågor kring kommunens VA.
Närvarande: Från Edsala - Sofia Ekblom, Bo Hagelqvist, Bengt-Åke Johansson och Lars Adolfsson. Och från SEVAB - Fredrik Tinglöw, Johan Ytterberg och Axel Lans.

Datum: 2012-11-16
Sammanfattning: Under 2013 avser kommunen besluta ta in Edsala/Kalkudden som ett verksamhetsområde. Därefter kommer SEVAB att påbörja sin projektering. 2015 beräknas entrepenaden påbörjas. Allt ska sen vara klart och återställt till 2017.

Mötet med SEVAB var bra och öppenhjärtligt, med mycket klargörande information. Det finns en klar och ärlig vilja till nära samarbete med berörda områden.

Innan mötet hade deltagare från Edsala förberett en lista med vanliga frågor från medlemmarna. På mötet redovisade SEVAB svar på alla våra frågor.
Frågorna och svaren hittar ni HÄR.

(12-11-13) Studiebesök hos Husby Samfällighetsförening
Bakgrund: Information om kommunens VA-utbyggnad hos Husby
Närvarande: Från Edsala - Guy Lindahl och Bo Hagelqvist.

Datum: 2012-10-20
Sammanfattning: Se rapport från studiebesöket.

(12-10-04) Informationsmöte med firma Bioclere
Bakgrund: Information om alternativ till kommunens VA
Närvarande: Bengt-Åke J, Guy L, Kerstin B-A, Sören S, Lars A och Bo H, samt Lennart Cewe från Bioclere.

Datum: 2012-09-30
Sammanfattning: Bioclere är en leverantör av avloppsrenings- anläggningar med många referenser runt om i Sverige. Lennart gav en mycket givande information om hur komplex frågan är. Hur olika kommuner tolkar bestämmelser och vad som kan komma att gälla för oss om vi själva ordnar VA utan anslutning till kommunen.

Företag som Bioclere, m fl, ansvarar endast för renings- anläggningen, den övriga biten med pumpar och rördragning skulle samfälligheten ansvara för. Konsult måste då anlitas, och utifrån dennes utredning ska enentreprenör väljas.

Gentemot våra medlemmar och kommunen tar vi på oss ett mycket stort ansvar. Inte bara i samband med planering och genomförande, utan framförallt genom ett långsiktigt under- hållsansvar. Även om investeringskostnaden kan bli lägre vid små reningsanläggningar, så kan ändå totalkostnaden bli lika stor som som vid anslutning till kommunen.

(12-09-21) Äntligen rent vatten!
Idag inkopplades ett nytt reningssteg för att få bort järn och kalk i vattnet. Och som ni säkert redan upptäckt så fungerar reningen utmärkt. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare.

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB